Ciwara: chimères africaines ; présentée dans la Galerie Est du Musée du Quai Branly du 23 juin au 17 décembre 2006
Homberger, Lorenz
Paris. Musée du Quai Branly [u.a.]. 2006. 93 S.
ISBN 2915133158

Ciwara: chimères africaines ; [cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition "Ciwara. Chimères africaines", présenté dans la galerie Est du musée du quai Barnly du 23 juin au 17 décembre 2006]
Milano. 5 continents. 2006. 93 p.
ISBN 2915133158

The Ciwa temple Prambanan
Moertjipto ; Prasetyo, Bambang
Yogyakarta. Kanisius. 1992. 76 S.
ISBN 9794137642

Ci wei ge duan pian xiao shuo xuan
Zweig, Stefan ; Wei Chia-kuo
Changsha. Wen yi chubanshe. 1996. 1, 7, 451 S.
ISBN 7540414944

Ciwei Ladi
Lybeck, Sebastian ; Chen, Huifen ; Lechler, Karin
Taibei. Yushanshe. 2002. 173 S.
ISBN 9578246870

Ci wei shi shi cao, Yue xing ji, Ren'an shi gao: fu : Chaling Tan gong nian pu
Tan, Yankai
Taibei. Wen hai chu ban she. [1971].

CIWEM booklet
London. The Chartered Institution of Water and Environmetal Management.

Ci wen hua pu ji wen hua xi lie
Hongkong. Ci wen hua you xian gong si.

Ci wielcy artyści mojego pokolenia
Chróścielewska, Dorota
Łódź. Wydawn. Łódzkie. 1982. 151 S.
ISBN 8321801498

C'ixegoǰi - Ark'eopolisi - Nok'alak'evi: xurot'mojġvreba
Zak'araia, Parmen ; Kapanaje, T'
T'bilisi. "Mec'niereba". 1991. 267 S., [35] Bl.

Ci xi
Chuang Wei
Beijing. Zhong hua shu ju. 1980. 48 S.

Ci xian tang ji: 40 juan
Shen, Shixing
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 1-.

Ci xian tang ji: [40 juan]
Shen, Shixing
[Zhongguo]. Shen shi jia. Ming Wanli mo nian [47 nian, 1619]. 16 v.

Ci xian tang ji: 4 juan
Wang, Xianjin
[China. s.n.]. Qing Shunzhi jian [between 1644 and 1661]. 4 v.

Ci Xian xian zhi
Huang, Xiwen
[S.l.]. 1941.

Cixiao-tezhuang-tulu
Taibei. Guoli Gugong Bowuguan. 1992. 150 S.

Cixi Huang shi ri chao fen lei: [cun 30 juan]
Huang, Zhen
19 v.

Cixi Huang shi ri chao fen lei: [cun 5 juan
Huang, Zhen
1260. 2 v.

Cixiidae: Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha
Larivière, Marie-Claude
Lincoln, Canterbury, New Zealand. Manaaki Whenua Press. 1999. 93 S.
ISBN 0478093349

Cixiidae<Hemiptera homoptera.>
Synave, Henri
1953.

Cixi, impératrice de Chine
Elisseeff, Danielle
[Paris]. Perrin. 2008. 261 S., [4] Bl.
ISBN 9782262025076

Cixi ji Guangxu bao tian e
1993. p. 601-607.

Ci xing di cao di
Yan, Geling
Taibei Shi. Er ya chu ban she. Min guo 82 [1993]. 6, 493 p.

Ci xing shi mo: 1 juan
Huang, Zongxi
Shanghai. Shi zhong shu ju. Xuantong 2 [1910]. 1 v.

Ci xing shi mo: Zheng Chenggong zhuan
Huang, Zongxi
1993. p. 263-274.

Ci xi qian chuan
Gao, Yang
Jilin. Ji li ren min chu ban she. 1981. 558 S.

Cixi qianlong mu bei dao shimo
Yu, Shanpu
Tangshan. Zhengxie tangshan shi weiyuanhui. [1993]. 3, 128 S.

Cixi qian zhuan
Gao, Yang
Taibei. Huang guan chu ban she. [ca. 1975]. 483 p. m. 1 Port. als Titelbl.
ISBN 9573303159

Cixi quan zhuan. 1, Cixi qian zhuan
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi quan zhuan. 2, Yu zuo zhu lian
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi quan zhuan. 3, Qing gong wai shi
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi quan zhuan. 4, Mu zi jun chen
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi quan zhuan. 5, Yan zhi jing
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi quan zhuan. 6, Ying tai luo ri
Gao, Yang
[Beijing]. Zhongguo you yi chu ban gong si. 1984.

Cixi tai hou
Zuo, Shu'e
Changchun Shi. Jilin wen shi chu ban she. 1995. 4, 3, 353 p. [4] p. of plates.

Cixi tai hou bie zhuan
Zhang, Jun'gu
Jiulong. Ma Kongjie wen hua shi ye gong si. [1971]. 305 p.

Cixi tai hou si sheng huo shi lu: san shi wu pian
Der Ling
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1996. p. 284-592.

Cixi taihou yanyi
Cai, Dongfan
Hangzhou. Zhejiang Renmin Chubanshe. 1981. 372 S.

Cixi tai hou zhuan
Der Ling
Taibei Shi. Guo ji wen hua shi ye you xian gong si. 1986. 8, 868 p.

Cixi-Taihuo
Zuo, Shu'e
Zhangzhun. Jilin Wenshi Chubanshe. 1994. 353 S.
ISBN 7805286795

Cixiu
Chang, Bingguang ; Bo, Cui
Henan. Henan Kexue Jishu Chubanshe. 1987. 152 S.

Ci xiu shu hua lu
Zi, Hong
Taibei. Yi wen yin shu guan. [ca. 1965]. 7 ch.

Ci xiu te zhan tu lu
Zhonghua min guo Taibei Shi Shilin qu Waishuangxi. Guo li gu gong bo wu yuan. Min guo 81 [1992]. 151 p.

Cixiu,-Zhijin-Pulu
Zhu, Qiqian
Taibei. Dongfang Wenhua Shuju. (1994). 113 S.

Ci xiu zhi qiao yu yi
She, Cheng
Taibei Shi. Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui. Minguo 78 [1989]. 63 p.

Cixi wai ji
Bland, John Otway Percy ; Backhouse, E
[Taibei xian Yonghe zhen]. Wen hai chu ban she. [1973]. 4, 352.p.

Cixi Xian zhi
Feng, Keyong
[S.l.]. 1899. 4 ce, 56 juan.

Cixi Xian zhi
Yang, Zhengxun
[S.l.]. 1730. 3 ce, 16 juan.

[Guangxu] Cixi Xian zhi
Yang, Taiheng
Beijing Shi. Beijing tu shu guan chu ban she. 2003. 1 v.

Cixous, Irigaray, Kristeva: the jouissance of French feminism
Ives, Kelly
Maidstone, Kent. Crescent Moon. 2007. 157 S.
ISBN 1861711905

Cixous/Mesguich: reprises d'amour ; journal de bord de L'histoire (qu'on ne connaîtra jamais)" ; Théâtre de la Ville, mars - mai 1994
Bensky, Roger-Daniel
[Paris]. Nizet. 1994. 141 S.
ISBN 2707811904

Cixous sous X: d'un coup le nom
Garnier, Marie-Dominique
Saint-Denis. Presses Univ. de Vincennes. 2010. 178 S.
ISBN 9782842922405

Der CIX. Psalm Deus laudem, Wider den Verrheter Juda: Vnd wider alle, die Judas art an sich haben, als da sind, alle Verfolger vnd Rotten, wider Christur wort
Luther, Martin
Wittemberg. Rhaw. 1535. [22] Bl.

Der CIX. Psalm Deus laudem, Wider den Verrheter Juda, Und wider alle, die Judas art an sich haben, als da sind, alle Verfolger und Rotten, wider Christus wort
Luther, Martin
Wittemberg. Rhaw. 1535. [23] Bl.

The CIXth psalm explained and vindicated: in a sermon, preached in the parish churches of Boston & Wigtoft, July 22, 1798. By Samuel Partridge
Partridge, Samuel
London. [printed by T. Rickaby, and sold by Messrs. Kelsey, Boston; and F. and C. Rivington, [London]. 1798. 24p.

The CIXth psalm explained and vindicated: in a sermon, preached in the parish churches of Boston and Wigtoft, in the county of Lincoln, July 22, 1798. The second edition. With additional illustrations. By Samuel Partridge
Partridge, Samuel
London. [printed by T. Rickaby, and sold by Messrs. Kelsey, Boston; and F. and C. Rivington, [London]. 1799. 27,[1]p.

Ci xuan
Hu Shih ; Wang Yün-wu
Taibei. Tai wan shang wu yin shu guan. 1975. 12, 4, 381, 22 S.

Ci xuan: 2 ch
Zhang, Huiyan
Taibei. Shi jie shu ju. [1956]. S. 143-209.

Ci xuan
Zheng, Qian
Taibei Shi. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. Minguo 43 [1954]. 2, 8, 208, 3 p.

Ci xuan: [2 juan]
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 535-573.
ISBN 7532524604

Ci xuan
Beijing. Zhong hua shu ju. 1957. 192 S.

Cixue
Zhang, Boju
Shanghai. Huadong Shifan Daxue Chubanshe. 1981. 4, 313 S.

Ci xue gu jin tan
Miao, Yue ; Ye, Jiaying
Taibei Shi. Wan juan lou tu shu gong si. Min guo 81 [1992]. 3, 540 p.

Ci xue ji cheng: [8 juan]
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 1-46.
ISBN 7532524604

Ci xue ji kan
Lung Mu-hsün
Shanghai. Shang hai shu dian.

Ci xue jin lun
Chen, Hongzhi
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 80 [1991]. 4, 2, 250 p.

Cixueliaofa
Wang, Xiuzhen ; Zheng, Pei ; Meng, Lei
Hefei. Anhui kexue jishu chubanshe. 1986. 2, 2, 5, 159 S.

Ci xue lun ji
Rao, Zongyi
Taibei Shi. Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si. Minguo 92 [2003]. p. 179-452.

Ci xue lun zhu zong mu, 1901-1992
Lin, Meiyi
Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu. Min guo 84 [1995]. 4 v. (76, 2712 p.).

Cixue mingci shiyi
Shi, Zhecun
Beijing. Zhonghua shuju. 1988. 2, 2, 2, 96 S.
ISBN 7101002862

Ci xue quan shu
Cha Chi-chao
Guiyang. Gui zhou ren min chubanshe. 1990. 819 S.
ISBN 722101860X

Ci xue quan shu: shi si juan
Jinan. Qi Lu shu she. 2001. p. 417-739.
ISBN 7533307909

Ci xue quan ti: [8 juan]
Zhou, Ying
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 391-467.
ISBN 7532524604

Cixue shi jiang
Long, Yusheng
Beijing. Beijing Chubanshe. 2005. Getr. Zählung.
ISBN 7200057444

Ci xue tong lun
Wu, Mei
Shanghai. Shanghai shu dian. 1996. 1, 185 p.

Cixue-tonglun
Wu, Mei
Xianggang. Taiping Shuju. 1964. 1, 185 S.

Ci xue xin lun
Hsiao Yen-nu
Changsha. Hu nan shi fa da xue chubanshe. 1996. 3, 2, 294 S.
ISBN 7810314866

Cixue yanjiu shumu: (1912 - 1992)
Huang, Wenji
Taibei. Wenjin Chubanshe.

Ci xue yan jiu shu mu, 1912-1992
Huang, Wenji
Daibai Shi. Wen jin chu ban she. Min guo 82 [1993]. 2 v. (22, 1202 p.).