HuaFan-foxue-niankan =: Journal of Sino-Indian buddhist studies
Taibei.

Hua fang yu tan: yi juan
Penghuasheng
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1996. p. 156-194.

Hua fang yu tan
Penghuasheng
[Taibei]. Xin xing shu ju. [1980]. p. 3729-3766.

Huafan-xuebao =: Hua Fan annual journal
Taipei, Taiwan. College.

Huafeng shan zhi
Shi, Jianchuan ; Huang, Zongchang
Taibei Xian Yonghe Zhen. Wen hai chu ban she. Minguo 60 [1971]. Juan 1- juan 5, 172 S.

Hua fen zheng
Shih Jui ; Chang Chin-t'an ; Chu Jui-ch'ing
Beijing. Ren min wei sheng chubanshe. 1984. 177 S.

Hua gai ji
Lu, Xun
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1953. 172 S.

Huagaiji: (zhushiben)
Lu, Xun
Xianggang. Shenghuo Dushu Xinzhi Sanlian Shudian. 1958. 2, 171 S.

Hua gai ji xu bian
Lu, Xun
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1952. 216 p.

Huagaiji xubian: (zhushiben)
Lu, Xun
Xianggang. Shenghuo Dushu Xinzhi Sanlian Shudian. 1958. 2, 213 S.

Hua gai shan Fuqiu Wang Guo san zhen jun shi shi. 1, ch. 1-4
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Hua gai shan Fuqiu Wang Guo san zhen jun shi shi. 2, ch. 5-6
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Huagang-foxue-xuebao =: Hwakang Buddhist journal
Taibei. Zhonghua Xueshuyuan Foxue Yanjiusuo.

Hua gang he de feng bao
Luo, Ze
Shanghai. Xin wen yi chu ban she. 1957. 1, 316 S.

Huagang-like-xuebao =: Hwa Kang journal of sciences
Taibei. Xueyuan.

Huagang-lunji
Taibei. Zhongguo Wenhua Xueyuan Chubanshe.

Huagang shuo shi lun wen ti yao
Tan, Guangyu
Taibei. Huagang chu ban bu. min guo 62 [1973]. 2, 2, 1336, 7, 15 p.

Huagang-wenke-xuebao: Hwa Kang journal of humanities
Taibei. Online-Ressource.

Huagang-xuebao =: Hwa Kang journal : a review of Chinese studies
Yangmingshan, Taiwan. Zhongguo Wenhua Xueyuan.

Hua Gang zhuan
Xiang, Yang
Hangzhou. Zhejiang ren min chu ban she. 2003. 346 p., [8] p. of plates.

Hua geng ou lu: 4 juan
Shao, Meichen
[China. s.n. ca. 1894]. 4 ce in 1 tao.

Hua gong chu guo shi liao
Ch'en Han-sheng
Beijing. Zhong hua shu ju.

Hua gong chu guo shi liao hui bian
Chen, Hansheng
Beijing. Zhonghua shu ju. 1980-. 10 v. in 7.

Hua gong ke ming ci ci dian: English Chinese dictionary of chemical industry
Wu, Liansheng
Taibei Shi Dazhi. Ming shan chu ban she. Minguo 74 [1985]. 3, 611 p.

Huagong-kuangchan-dizhi: Geology of chemical minerals
Zhuozhou. Online-Ressource.

Hua gong yu Ou zhan
Chen, Sanjing
Zhonghua Minguo Taibei Shi. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo. Minguo 75 [1986]. 2, 3, 257, 8 p., [8] p. of plates (some folded).

Huagong yu Ouzhan
Chen, Sanjing
Taibei. Zhongyang Yanjiuyuan Jindaishi Yanjiusuo. Minguo 94 [2005]. V, 257 S.

Huaguang mei pu
Zhong, Ren
Shanghai. Shen zhou guo guang she. [1928]. 1 ch.

Huaguangtianwang zhuan: [4 juan]
Yu, Xiangdou ; Wu, Yuantai
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1990. 2, 228, 2, 4, 252 p.

Hua guan suo zhuan
Beijing. Zhong hua shu ju. [1991]. S. 913 - 1446.

Hua Guofeng Ji Dengkui he xin qi de yi dai
Ding, Wang
Xianggang. Ming bao yue kan she. 1977. 10, iv, 191 p.

Hua Guofeng you Hua Guofeng zheng quan
Li, Tianmin
Taibei Shi. You shi wen hua shi ye gong si. Minguo 77 [1988]. 4, 270 p.
ISBN 9575308042

Hua Guofeng yu Deng Xiaoping
Xianggang. Ming bao you xian gong si chu ban bu. 1977. 6, 270 p.

Hua Guofeng yu Hua Guofeng zhengquan
Li, Tianmin
Taibei. Youshi Wenhua Shiye Gongsi. Minguo 71 [1982]. 4, 270 S.

Hua guo ju tan: 2 juan
Yushensheng
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1996. p. 217-290.

Huaha: Die Bedeutung des hapax legomenom der Qumraner Handschriften
Katz, Eliás
Bratislava. Vytlacili Polygrafické závody. 1966. 135 S.

Huaha: d. Bedeutung d. hapax legomenom d. Qumraner Hs
Katz, Eliás
Bratislava. Vytlacili Polygraf. Závody. 1970 ca. 135 S.

Huaha; Die Bedeutung des hapax legomenon der Qumraner Handschriften
Katz, Elíás
1966.

Hua he shang yan yi
Chao Ch'uang
Liaoning. Chun feng wen yi chubanshe. 1985. 253 S.

Huahine
Baré, Jean-François
Paris. Nouvelles Ed. Latines. 1979. 30 S.
ISBN 2723300765

Hua-hsüeh-hua-kung-ming-tz'u-hui-pien: ying-han-tui-chao = Dictionary of chemistry and chemical engineering
Yang Pao-chang
Hongkong. Shih-yung-k'o-chi-cps. 1961. VIII, 1458 S.

Hua-hsüeh-hua-kung-shu-yü: Hsü-pien
Beijing. K'e-hsüeh-cps. 1958. 40 S.

Huahuanji
Pan, Qijun
Taibei. Taiwan Sheng Zhengfu Jiaoyuting. 1965 = 54 [Minguo]. 72 S.

Hua hu ching: teachings of Lao Tzu
Laozi ; Walker, Brian
Livingston, MT. Clark City Press. 1992. 106 S.
ISBN 0944439373

Hua hui: Cao ben hua hui
Wang, Yuying
Xi'an. Shanxi kexue jishu chubanshe. 1985. 4, 151 S.

Hua hui hua fa
Jia, Baomin
Taibei Shi. Yi shu tu shu gong si. 1990. 207 p.

Hua hui hua pu
Zhou, Tianmin
Shanghai. Shang hai ren min mei shu chu ban she. 1963. [1, 4,] 188 S.

Hua hui jian wen lu
Jia, Shiyi
Taibei. Wen hai chu ban she. 1974.

Huai and Han
Karlgren, Bernhard
Stockholm. Östasiatiska Samlingarna. 1941. 125 S.m.Abb.,80 Taf.

Huai'an ge yao ji =: Folksongs and folktales from Huai'an
Taibei. Dong fang wen hua gong ying she. 1969. 8, 3, 144 S.

Huai'an-Ming-muchutu-shuhua
Beijing. Wenwu Chubanshe. 1988. 37 S.
ISBN 7501001561

Huai'an qing ge ji
Taibei Shi. Dong fang wen hua shu ju. [1989?]. 1 v. (unpaged).

Huai'an Xian zhi
Jing, Zuogang
[S.l.]. 1934. 1 ce, 11 juan.

Huai an xian zhi: Cha ha er
Taibei. Tai wan xue sheng shu ju.

Huai'an Xian zhi. Xuanhua Xian zhi
Haikou Shi. Hainan chu ban she. 2001. 386 p.

Huai bei piao yan xu lüe: 12 juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 453-628.

Huai bei piao yan zhi lüe: 14 juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 239-452.

Huai bei piao yan zhi lüe ; Jingtu si jing ; Shi bi xing jian ; Wei Yuan zhuan ji zi liao, da shi nian biao, xing zong tu
Wei, Yuan ; Wei, Yuan
Changsha Shi. Yuelu shu she. 2004. 2, 5, 919 p., [16 ] p. of plates.

Huai bing shi ji
Wang, Shaosheng
Taibei Xian Yonghe Zhen. Wen hai chu ban she. Minguo 63 [1974]. 241 p., [1] p. of plate.

Huai cheng ji shi: fu Yangzhou bian lüe, Jingkou bian lüe
Shanghai. Shang wu yin shu guan. xin hai [1911] (([1915?] printing). 9, 3, 2 double leaves.

Huai cheng ji shi: yi juan
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1995. p. 238-249.

Huai cheng ji shi
1993. p. 473-477.

Huai cun shi cao
Zhong, Boyi
Taibei. Wen hai chu ban she. 1974.

Huai cuo bei yao
Li, Cheng
[S.l. 1850]. 10 juan, 4 ce.

Huai cuo ben lun: 2 juan
Hu, Wenxue
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-96.

Ḥuḏaifa Ibn-al-Yamān: amīn sirr Rasūl Allāh
ʿAlī, Ibrāhīm Muḥammad al-
Dimašq. Dār al-Qalam. 1996. 344 S.

Huai fang ji: yi juan
Luomo'anlaoren
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1996. p. 57-80.

Huai fang ji
Luomoanlaoren
Shanghai. Zhongguo tu shu gong si. Minguo 3 [1914]. 1 v.

Huai fang shi ji: shi er juan : xu ji jiu juan : bie ji liu juan ; Huai fang ci er juan : bie ji yi juan ; Huai fang za zhu san juan ; Gong ji sheng en shi er juan ; Huai fang ji er juan ; Xu tan ci er juan ; Huai fang zi shu yi juan : za qu yi juan
Wei, Litong
Jinan. Qi Lu shu she. 2001. p. 1-354.
ISBN 7533307909

Huai feng ri ji: 1 juan
Lu, Shen
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 622-626.

Huai gao: 1 juan
Huang, Yuanzhong
[China. s.n.]. Ming Wanli jian [between 1573 and 1620]. 1 v.

Huai ge tang wen ji: bu fen juan
Liang, Fen
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 1-206.

Huai guan tong zhi
Du, Lin
[S.l.]. 1816. 1 ce, 15 juan.

Huai gu tang shi xuan: 12 juan
Yang, Zhao
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 207-294.

Huai gu tian she shi jie chao: [6 juan]
Xu, Rong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 43-326.

Huaihai ci
Qin, Guan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 179-193.

Huaihai ci jian zhu
Yang, Shiming ; Qin, Guan
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 1984. 19, 2, 4, 206 p.

Huaihai ci yan jiu
Wang, Baozhen
Taibei Shi. Xue hai chu ban she. Minguo 73 [1984]. 123 p.

Huaihai ji: [40 juan, hou ji 6 juan]
Qin, Guan
6 v.

Huaihai ji: [40 juan]
Qin, Guan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 427-700.

Huai hai ji. 1: 40 ch., [fu] : Huai hai hou ji 40 ch., Chang du an ju 3ch., 43ch
Qin, Guan
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929].

Huai hai ji. 2: 40 ch., [fu] : Huai hai hou ji 40 ch., Chang du an ju 3ch., 43ch
Qin, Guan
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929].

Huai hai ji. 3: 40 ch., [fu] : Huai hai hou ji 40 ch., Chang du an ju 3ch., 43ch
Qin, Guan
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929].

Huai hai ji. 4: 40 ch., [fu] : Huai hai hou ji 40 ch., Chang du an ju 3ch., 43ch
Qin, Guan
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929].

Huai hai ji. 5: 40 ch., [fu] : Huai hai hou ji 40 ch., Chang du an ju 3ch., 43ch
Qin, Guan
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929].

Huaihai ji jian zhu
Xu, Peijun ; Qin, Guan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1994. 3 v. (35, 27, 1871 p., [4] p. of plates).

Huai hai ju shi chang duan ju
Ch'in Kuan
Beijing. Zhong hua shu ju. 1957. 108 S.

Huai hai ju shi chang duan ju
Qin, Guan ; Long, Yusheng
Beijing. Zhonghua shu ju. 1957. 2, 2, 108 p.

Huaihai ju shi chang duan ju jiao zhu
Qin, Guan ; Long, Yusheng
Taibei. Shi jie shu ju. Min guo 56 [1967]. 2, 108 p.

Huaihai ti ba: fa tie tong jie
Qin, Guan ; Mi, Fu
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 46, 12, 62 p.

Huaihai ti ba
Qin, Guan
[Taibei]. Yi wen yin shu guan yin xing. Minguo 54-59 [1965-1970]. 2, 21 leaves.

Huai hai ying ling ji: [22 juan]
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 24 [1935]. 8 v. in 2 (1, 2, 10, 721 p.).

Huai hai ying ling xu ji
[Shanghai]. Shang hai gu ji chu ban she. [1995]. p. 319-466.
ISBN 7532524604

Huai hai yi tan: 4 juan
Sun, Ying'ao
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 636-723.

Huaihaiyuanzhao chan shi yu lu
Huaihaiyuanzhao
Taibei. Wen shu chu ban she. 1989.

Huaihai-Zhanyi-qin-liji: Yuan Guomindang jiangling de huiyi
Beijing. Zhongguo Wenxue Chubanshe. 1996. 611 S.
ISBN 7503407638

Huai-haizi-de-tiankong: qiling hou chusheng de wenti qingnian ; [publ. on the occasion of the exhibition "Naughty kids - the Chinese new generation born after 1970] = Naughty kids - the Chinese new generation born after 1970
Fang, Fang ; Ambrozy, Lee
[Beijing]. Timezone 8. 2005. [ca. 200] Bl.
ISBN 9889868040

Huai han jing yu gao: 4 juan
Yan, Mu
[China. s.n.]. Ming Jiajing jian [between 1522 and 1566]. 2 v.

Huai He ji xing
Shanghai. Shanghai jiao yu chu ban she. 1985. 6, 426 p.

Huaihe-shuili-shih-lun-wen-ji
Anhui. Shuidianbu Zhi Huai Weiyuanhui. 1987. 258 S.

Huai jiang shi chao: 4 juan
Cheng, Ruibeng
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. [1 v.].

Huai jiu ji
Liu, Yazi
Shanghai. Shanghai shu dian. 1981. 2, 253 p.

Huaiji Xian zhi
Zhou, Zanyuan
[S.l.]. 1916. 2 ce, 10 juan.

Huai jun ping Nian ji: [12 juan]
Zhou, Shicheng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 273-390.

Huai jun ping nian ji: 12 juan
Zhou, Shicheng
[China. s.n. Qing Guangxu 3 (1877)]. 4 v. (double leaves) in case.

Huai jun ping nian ji
Zhou, Shicheng
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [1967]. 290 p.

Huai jun shi
Fan, Baiquan
Chengdu. Sichuan ren min chu ban she. 1994. 9, 3, 461 p.

Huai jun wen qu zhi
He, Qingfen
[S.l.]. 1872. 2 juan.

Huai jun wen xian zhi: 26 juan, Bu yi yi juan
Pan Xun
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 28-571.

Huai jun zhi: fu : shu mu, yin de = A history of the Huai army
Wang, Ermin
Taibei Nangang. Zhong yang yan jiu yuan. 1967. 3, 2, 457 S.

Huai ju shi cun
Qian, Zhongshu
Beijing Shi. Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian. 2001. 1, 3, 10, 1, 127 p.
ISBN 7108011921

Huailai Xian zhi
Zhu, Naigong
[S.l.]. 1882. 1 ce, 19 juan.

Huailing liu kou shi zhong lu: [18 juan, fu lu 2 juan]
Dai, Li ; Wu, Shu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Huailing liu kou shi zhong lu: [18 juan]
Dai, Li
1993. p. 553-754.

Huai li ou ji
Xu, Yizhi
Taibei Shi. Taiwan shang wu yin shu guan. Minguo 74 [1985]. 1, 2, 161 p.

Huai lu cong shu. 1, Di 1 bian, 14 zhong
Wu Xian [Suzhou]. Zhu shi. 1887. 1-12 ce.

Huai lu cong shu. 2, Di 2 bian, 15 zhong
Wu Xian [Suzhou]. Zhu shi. 1887. 13-32 ce.

Huai lu cong shu. 3, Di 3 bian, 8 zhong
Wu Xian [Suzhou]. Zhu shi. 1887. 33-48 ce.

Huai lu cong shu. 4, Di 4 bian, 9 zhong
Wu Xian [Suzhou]. Zhu shi. 1887. 49-64 ce.

Huai lu cong shu. 5, Di 5 bian, 8 zhong
Wu Xian [Suzhou]. Zhu shi. 1887. 65-80 ce.

Huai lu tang gao: [20 juan]
Li, Dongyang
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 64 [1975]. 8 v. (13, 4064 p.).

Huai lu tang ji: [100 juan]
Li, Dongyang
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 1074 p.

Huai lu tang shi gao: 20 juan, wen gao 30 juan, wen hou gao 30 juan, shi hou gao 10 juan, nan xing gao 1 juan, bei shang lu 1 juan, qiu tui lu 3 juan
Li, Dongyang

Huai lu tang shi hua
Li, Dongyang
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 435-458.

Huai lu tang wen hou gao: 30 juan. Shi hou gao : 10 juan. Jiang du lu : 1 juan. Dong si lu : 3 juan. Ji ju lu : 1 juan. Ku zi lu : 1 juan. Qiu tui lu : 3 juan
Li, Dongyang

Huai nan ci zhong wen
Yang Shu-ta
Beijing. Zhong guo ke xue yuan. 1955. 148 S.

Huainan hong lie jie: [21 juan, juan shou 1 juan]
Gao, You ; Liu, An
1594. 4 v.

Huainan hong lie jie: [21 juan]
Huainan zi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 505-758.