Huiyi Sun Zhongshan he Liao Zhongkai
He, Xiangning
Beijing. Zhongguo Qingnian Chubanshe. 1957. 40 S.

Hui yi tong ze
Sun, Yat-sen
Shanghai. Zhonghua shu ju. Minguo 6 [1917]. 1 v. (various pagings).

Hui yi Wei Lihuang xian sheng
Zhao, Rongsheng
Beijing. Wen shi zi liao chu ban she. 1985. 2, 11, 390 S.

Huiyi wo de fuqin Li Dazhao
Li Hsing-hua
Shanghai. Shanghai wenyi chubanshe. 1981. 225 S.

Huiyi wo de fuqin Li Dazhao
Li, Xinghua
[Shanghai]. Shanghai Wenyi Chubanshe. [1981]. 3, 225 S.

Hui yi wo de fu qin Zhang Henshui
Zhang, Mingming
Tianjin Shi. Bai hua wen yi chu ban she. 1984. 3, 239 p., [1] leaf of plates.

Hui yi yan jiu
Chen, Guangzheng
[Taibei]. Wen shi zhe chu ban she. 1984]. 2, 248 p.

Hui yi yu da fu
Ch'en Tzu-shan ; Wang Tzu-li Hrsg
Changsha. Hu nan wen yi chubanshe. 1986. 4, 6, 633 S.

Hui yi yu sui xiang wen cong
Hongkong. Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian.

Huiyi yu yanjiu
Li Weihan
Beijing. Zhonggongdang shi ziliao chubanshe.

Hui yi zhai bi cheng
1993. p. 208-227.

Hui yi Zhonghua shu ju
Beijing. Zhonghua shu ju. 1981-. v <1, >.

Huiyuan
Ou, Jiecheng
Taibei. Dong da tu shu gong si. 1987. 3, 2, 4, 162 p.

Huiyuan de fo xue si xiang ji qi li shi di wei
Ye, Luhua ; He, Song ; Shengkai ; Wang, Gongwei ; Xingyuan ; Zhang, Tingshi ; Zhang, Zhiqiang
Gaoxiong Xian Dashu Xiang. Fo guang shan wen jiao ji jin hui. 2001. 4, 1, 4, 510 p.

Huiyuan hua ji
Lin, Zhusheng ; Lin, Yihong ; Lin, Yiwen
Zhonghua min guo Taiwan Sheng Jiayi Shi. Luo Xijuan. <1975- >. v. <2, >.

Huiyuan ji qi fo xue
Fang, Litian
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 1987. 5, 2, 211 p., [1] leaf of plates.

Huiyuan ping zhuan
Cao, Hong
[Nanjing]. Nanjing da xue chu ban she. 2002. 8, 3, 420 p.

Huiyuan, Sengzhao sheng ren xue yan jiu
Lu, Guizhen ; Huang, Baiyi ; Weng, Zhengshi
Gaoxiong Xian Dashu Xiang. Fo guang shan wen jiao ji jin hui. 2004. 4, 1, 4, 423 p.

Hui yuan xiang zhu: 36 juan
Wang, Shizhen
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. 2 v.

Huiyuan yan jiu. [2]: Kenkyū - hen. (Researches.)
Kyōto. Sōbunsha. 1962. 2, 543, 19, 23 S.

Huiyuexu chan shi yu lu
Huiyuexu
Taibei. Wen shu chu ban she. 1990.

Huize bi ji
Tang, Jiyao
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 61 i.e. 1972]. 67.

Huize de Hogenweert of Houweert te Heugem-Gronsveld
Verzyl, Jan ; Verzijl, Jan
1965.

Huize "De Woelgeest"
Schellekens, Nelly ; Stuurman, Rein
's-Gravenhage, etc. van Goor. s.d. S.

Huize Dither: [roman]
Hite, Sid ; Hoekmeijer, Nicolette
Haarlem [i.e.] Bloemendaal. Gottmer. 1997. 223 S.
ISBN 9025728995

Huizelfeuerfunken: weiteres Heiteres aus dem alten und neuen Fulda
Hauck, Wilhelm
Fulda. Fuldaer Verl.-Anst. 1953. 181 S.

Huizen aan de Oude Kerk
Bytelaar, B. M ; Bijtelar, B. M
1972.

Huizen en keuren
Meischke, R
1975.

Huizen en Nederland: architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, R
Zwolle. Waanders. 1993.
ISBN 9066304065

Huizen en parken di ik tekende
Wigboldus, Anco
Assen. van Gorcum. 1961. 147, [40] S.

Huizen in Herculaneum: een analyse van de stedebouw en de maatvoering in de huizenblokken III en IV
Kind, Richard E. L. B. de
Nijmegen. Selbstverl. 1992. III, 390, 27 S.
ISBN 9090050264

Huizen in Nederland: architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, R ; Rosenberg, P. T. E. E ; Zantkuijl, Henk J
Zwolle. Waanders. 2000. 464 S.
ISBN 9040094314

Huizen in Nederland: Friesland en Noord-Holland ; architectuurhistorische verkennigen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, R
Zwolle. Waanders. 1993. 336 S.
ISBN 9066304065

Huizen in Nederland: architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, R
Zwolle. Waanders. 1997. 448 S.
ISBN 9040099448

Huizen in Nederland: architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, Ruud
Zwolle. Waanders <<]u.a.]>>. 1995. 376 S.
ISBN 906630474X

Huizen in Nederland: architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser
Meischke, Ruud
Zwolle [u.a.]. Waanders. 1998. 336 S.
ISBN 9066304065

Huizen in transformatie: interventies in Europese gentrification = Houses in transformation : interventions in European gentrification
Berg, JaapJan ; Breznik, Maja ; Kaminer, Tahl
Rotterdam. NAi Uitgevers. 2008. 224 S.
ISBN 9789056620608

Huizenonderzoek Hoogpoort 28, Gent: een middeleeuwse woning achter een 19de-eeuwse gevel
Meganck, Leen
1996.

Huizen op de hoogvlakte: een residentieel-geografische verkenning van La Paz, Bolivia
Verkoren, Otto
Amsterdam. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap u.a. 1989. 203 S.
ISBN 906266072X

Huizen van Oranje
Schellart, A. I
Rijswijk. Elmar. [1984]. 234 S.
ISBN 906120402X

Huizen van stand: geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners
Baas, T ; Bos, J
Meppel u.a. Boom. 1989. 560 S.
ISBN 9060098897

Huizen, Werven en andere aspecten van het middeleeuwse Utrecht
Temminck Groll, Coenraad Liebrecht ; Temminck Groll, C. L
1965.

Huize Roezemoes
Jongejan-De Groot, C. Th
Wageningen. Zomer en Keuning's. s.d. S.

Huize si zhi rong qing lu
Taibei. Wen hai. 1972. 162, 106 S.

Huize Tang shi rong ai lu
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 59 i.e. 1970]. 3 v. (1322 p.).

Huize und Ohmada: Allgäuer Volksstück in der Sprache der Heimat
Hummel, Benedikt
S.l. 1975. 45 Bl.

Huize van Brienen: beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw
Swigchem, Cornelis A. van ; Wolters, Peter
Zutphen. Walburg Pers. 1984. 60 S.
ISBN 9060112792

Hui zhen ji
Yuan, Zhen
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. p. 211-216.

Hui zhen ji. 1, Ch. 1-2
Wang, Jichang
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Hui zhen ji. 2, Ch. 3-5
Wang, Jichang
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Hui zhen liu huan: [12 juan
Min, Qiji ; Dong, Jieyuan ; Guan, Hanqing ; Wang, Shifu ; Yuan, Zhen
[Zhongguo. s.n. 16--?]. 10 v.

Huizhou cun luo: Huizhou cunluo
Lu, Lin ; Jiao, Huafu ; Ling, Shanjin
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 3, 269 p.

Huizhou fang yan: Huihou fangyan
Meng, Qinghui
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 5, 2, 465 p.

Huizhou feng su
Cheng, Fujin
Hefei Shi. Huangshan shu she. 1996. 5, 156 p.

Huizhou fu fu yi quan shu: bu fen juan
Tian, Shengjin
[China]. Huizhou fu. Taichang 1 [1620]. 2 v.

Huizhou fu fu yi quan shu
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 59 [1970]. 2, 412 p.

Huizhou fu zhi
Ding, Tingjian
[S.l.]. 1699. 7 ce, 18 juan.

Huizhou fu zhi
Liu, Guinian
[S.l.]. 1881. 1 ce, 46 juan.

Huizhou fu zhi
Ma, Buchan
[S.l.]. 1827. 5 ce, 17 juan.

[Jiajing] Huizhou fu zhi: can cun 10 juan
Wang, Shangning

[Hongzhi] Huizhou fu zhi: 12 juan
Peng, Ze ; Wang, Shunmin
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Huizhou fu zhi: [12 juan]
Shanghai. Shanghai gu ji shu dian ying yin. 1982. 2 v.

Huizhou fu zhi: [20 juan : juan shou
[China. s.n.]. Kangxi 26 [1687]. [ v.].

Huizhou gong yi: Huizhou gongyi
Bao, Yilai
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 5, 2, 278 p., [36] p. of plates.

Huizhou gu cun luo: Tao hua yuan li ren jia
Wang, Xingming ; Luo, Gang
Shenyang. Liaoning ren min chu ban she. 2002. 4, 217 p.

Huizhou-gu-paifang
Luo, Gang
Shenyang. Liaoning Renmin Chubanshe. 2002. 4, 217 S.
ISBN 7205052378

Huizhou gu qiao: Tong xiang shi jie de lu
Bian, Li
Shenyang Shi. Liaoning ren min chu ban she. 2002. 4, 153 p.

Huizhou gu xi tai: hua yu mi tian miao ge wu
Chen, Qi ; Zhang, Wangnan ; Zhang, Xiaoping
Shenyang Shi. Liaoning ren min chu ban she. 2002. 4, 208 p.

Huizhou jian zhu: Huizhou jianzhu
Zhu, Yongchun
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 6, 3, 331 p., [20] p. of plates.

Huizhou jiao yu: Huizhou jiaoyu
Li, Linqi
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 2, 3, 247 p.

Huizhou ke ji: Huizhou keji
Zhang, Binglun ; Hu, Huakai
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 6, 312 p.

Huizhou ke shu: Huizhou keshu
Xu, Xuelin
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 5, 251 p., [20] p. of plates.

Huizhou ke shu yu cang shu
Liu, Shangheng
Yangzhou Shi. Guangling shu she. 2003. 4, 2, 376, 2, 2 p.

Huizhou li dai yu yan xue jia ping zhuan
Yao, Bangzao ; Yin, Jiming
Beijing Shi. Hua wen chu ban she. 2002. 2, 328 p.

Huizhou li shi dang an zong mu ti yao: A study of Huizhou historical archives and main contents
Yan, Guifu
Hefei Shi. Huangshan shu she. 1996. 4, iv, 425 p., [16] p. of plates.
ISBN 7806300902

Hui zhou ming dai zhu zhai
Beijing. Jian zhu gong cheng chubanshe. 1957. 103 S.

Huizhou min su: Huizhou minsu
Bian, Li
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 8, 5, 346 p., [12] p. of plates.

Huizhou mu diao yi shu: Kishū no mokuchō geijutsu = Wood carvings in Huizhou district
Hefei Shi. Anhui mei shu chu ban she. 1988. 1 v. (unpaged).
ISBN 7539800348

Huizhou pai fang yi shu: Memorial archways in Huizhou district
Jin, Yuankao ; Song, Zilong
Hefei. Anhui mei shu chu ban she. 1993. 116 p.

Huizhou qian nian qi yue wen shu, Qing, Min guo bian
Zhongguo Shijiazhuang Shi. Hua shan wen yi chu ban she. [between 1991 and 1993]. 20 v.

Huizhou qian nian qi yue wen shu, Song, Yuan, Ming bian
Zhongguo Shijiazhuang Shi. Hua shan wen yi chu ban she. [1991?]. 20 v.

Huizhou shang bang =: Han mo ru shang, Huizhou shang bang
Zhang, Haipeng
Xianggang. Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si. 1995. 4, 2, 5, 115 p.
ISBN 9622316964

Huizhou shehui wenhuashi tanwei: xin faxian de 16 - 20 shiji minjian dang'an wenshu yanjiu
Wang, Zhenzhong
Shanghai. Shanghai Shehui Kexueyuan Chubanshe. 2002. 5, 3, 643 S.
ISBN 7806811060

Huizhou Shi cheng qu jie dao tu: Huizhou urban centre = Huizhou, China
Guangzhou Shi, China. Guangdong Sheng di tu chu ban she. 2003. 1 Kt.
ISBN 7805227705

Huizhou tu di guan xi: Huizhou tudi guanxi
Liu, Hehui ; Wang, Qingyuan
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 4, 3, 342 p., [12] p. of plates.

Huizhou wen shu dang an: Huizhou wenshu dang'an
Yan, Guifu ; Wang, Guojian
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 4, 6, 434 p., [20] p. of plates.

Huizhou wen shu, Di 1 ji
Liu, Boshan
Guilin. Guangxi shi fan da xue chu ban she. 2005. 1 v.
ISBN 7563351523

Huizhou xi qu: Huizhou xiqu
Zhu, Wanshu
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 4, 8, 298 p., [20] p. of plates.

Huizhou zong zu she hui: Huizhou zongzu shehui
Tang, Lixing
Hefei Shi. Anhui ren min chu ban she. 2005. 11, 5, 18, 434 p., [20] p. of plates.

Hui zhu di san lu: [3 juan
Wang, Mingqing
[Taibei. Xin xing shu ju. 1988]. p. 2011-2152.

Hui zhu di san lu lu: san juan
Wang, Mingqing
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. p. 1-142.

Hui zhu hou lu: 2 juan
Wang, Mingqing
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. p. 161-708.

Hui zhu hou lu: shi yi juan
Wang, Mingqing
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. 4 ce, p. 161-708.

Hui zhu hou lu
Wang, Mingqing
Shanghai. 1936. 3 ce, 11 juan.

Hui zhu lu
Wang, Mingqing ; Dong, Fen
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 4 v. (1103, 10 p.).

Hui zhu lu: [1 juan]
Wang, Mingqing
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 363-616.

Hui zhu lu
Yang, Wanli
[S.l.]. 1965. 1 ce, 2 juan.

Hui zhu lu yu hua: er juan
Wang, Mingqing
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. p. 142-398.

Hui zhu qian lu: 4 juan, hou lu 11 juan, san lu 3 juan
Wang, Mingqing
4 v.

Hui zhu qian lu: si juan
Wang, Mingqing
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1994. p. 1-160.

Hui zhu san lu
Wang, Mingqing
Shanghai. 1936. 3 juan.

Hui zhu shi hua
Wang, Zhaoyun ; Gu, Yuanqing ; Wang, Shizhen ; Wang, Wenlu ; Zhu, Chengjue
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 34, 26, 24, 32, 13 p.

Hui zhu shi hua
Wang, Zhaoyun
[Jinan]. Qi Lu shu she. [2005]. p. 2161-2173.

Hui zhu yu hua
Wang, Mingqing
Shanghai. 1936. 2 juan.

Huizinga als aanklager van zijn tijd
Geyl, Pieter
Amsterdam. N.V.Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 1961. 43 S.

Huizinga als Leids hoogleraar
Cohen, A. E
1973.

Huizinga en de Beweging van negentig
Thys, Walter
1973.

Huizinga en de geest der eeuw
Deursen, Arie Theodorus van
Amsterdam. Bakker. 1994. 29 S.
ISBN 9035115244

Huizinga en de troost van de geschiedenis: verbeelding en rede
Hanssen, Léon
[Amsterdam]. Balans. 1996. 500 S.
ISBN 9050183417

Huizinga et les recherches érasmiennes
Margolin, Jean Claude
1973.

Huizinga et les thèmes macabres
Aries, Philippe
1973.

[Rezension von:] Huizinga, Johan: A középkor alkonya. - Budapest, 1976
Urbach, Zsuzsa
1978.

[Rezension von:] Huizinga, Johan: Autunno del Medio Evo. - Firenze : G. C. Sansoni
Ansaldi, Giulio R
1943.

Huizinga, Lamprecht und die deutsche Geschichtsphilosophie: Huizinggas Groninger Antrittsvorlesung von 1905
Oestreich, Gerhard
1973.

Huizinga-Lezing
Amsterdam. Athenaeum, Polak & Van Gennep.

Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
Vermeulen, Egidius Eligius Gerardus
1956.

Huizinga's complete lijst van namen: vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaamse familienamen
Huizinga, A
Baarn. Tirion. 1998. 371 S.
ISBN 905121782X

Huizinga's complete lijst van voornamen: vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Nederlandse en Vlaamse voornamen
Huizinga, A
Baarn. Tirion. 1998. 352 S.
ISBN 9051217447

Huizinga's Homo ludens
Gombrich, Ernst H
1973.

Huizinga's spreekwoorden en gezegden: herkomst, verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels
Huizinga, A
Baarn. Tirion. 1998. 764 S.
ISBN 905121443X

Huizinga's spreekwoorden en gezegden ; Herkomst verklaring en vergelijking met Frans, Duits en Engels
Huizinga, A
Baarn. 1994.
ISBN 905121443X

Huizinga und die Kunstgeschichte
Gerson, Horst
1973. 348-364.

Huizinga voor de afgrond: het incident - Von Leers aan de Leidse Univ. in 1933
Otterspeer, Willem
Utrecht. HES Uitg. 1984. 34 S.
ISBN 9061942047

Huizinga voor de afgrond ; het incident-Von Leers aan de Leidse universiteit in 1933
Otterspeer, W
Utrechrt. 1984.
ISBN 9061942047

Hui-zu
Bei, Xing ; Lan, Chengkai ; Li, Ming
Hangzhou. Zhejiang-Shaonian-Ertong-Chubanshe. 1990. 45 S.
ISBN 7534207924

Hui zuan shi fa du zhen: 33 [juan], juan shou 1 juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [2000]. p. 217-545.
ISBN 7200034703

Hui zuan Yuan pu nan qu jiu gong zheng shi
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. 3 v.
ISBN 7532524604

Hui zui bian
Yu, Yue
Taibei. Xin xing shu ju. [1960]. 20 ch., S. 4799-4926.

Hui zu jian shi
Yinchuan. Ningxia ren min chu ban she. 1978. 116 p.

Hui zu min su xue gai lun
Wang, Zhengwei
YinchuanShi. Ningxia ren min chu ban she. 1999. 9, 5, 297 p.

Hui zu ren wu zhi. Ming dai
Yinchuan Shi. Ningxia ren min chu ban she. 1988. 4, 425 p.
ISBN 7227001881

Hui zu shang ye shi
Lai, Cunli
[Peking]. Zhongguo shang ye chu ban she. 1988. 2, 3, 312 p., [2] leaves of plates.