Język polski na co dzień
Przyłubska, Ewa ; Kurkowska, Halina ; Przyłubski, Feliks
1968.

Język Polski na dolnym Śląsku: w żródłach pisanych i drukowanych
Domagała, Jadwiga ; Nieckula, Franciszek
Wrocław. Dolnośląskie Towarzystwo społeczno-kulturalne. 1979. 52 S.

Język polski najstarszej doby piśmiennej: (XII - XIII w.)
Dunaj, Bogusław
Warszawa [u.a.]. Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1975. 198 S.

Język polski najstarszej doby piśmiennej <XII-XIII w.> De monumentorum vetustissiomorum <saeculis 12 et 13 conscriptorum> sermone polono
Dunaj, Boguslaw
1975.

Język polski na Kowieńszczyźnie: historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty
Karaś, Halina
Warszawa. Dom Wydawn. Elipsa. 2001. 542 S.
ISBN 8371513984

Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku =: Polský jazyk na Těšínsku v 19. století
Raclavská, Jana
Ostrava. Ostravská Univ. 1998. 162 S.
ISBN 8070424931

Język polski na Śląsku Opolskim w latach 1910-1939
Lubojański, Józef ; Rogmann, H
1957.

Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku
Mędelska, Jolanta
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane WSP. 1993. 348 S.
ISBN 8370960200

Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku
Rieger, Janusz ; Cechosz-Felczyk, Iwona ; Dzięgiel, Ewa
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 2002. 373 S.
ISBN 8389100142

Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku
Rieger, Janusz ; Cechosz-Felczyk, Iwona ; Dzięgiel, Ewa
Warszawa. Wydawn. Naukowe Semper. 2007. 343 S.
ISBN 9788389425423

Język polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI - XVIII wieku
Wiśniewska, Halina
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2001. 313 S.
ISBN 8322717199

Język polski? Nie taki trudny !: czyli jak uniknąć kłopotów językowych
Gąsiorek, Krystyna
Kraków. Wydawn. Edukacyjne. 2006. 152 S.
ISBN 9788389434784

Język polski poza granicami kraju
Dubisz, Stanisław
Opole. Uniw. Opolski, Inst. Filologii Polskiej. 1997. 378 S.
ISBN 8386881119

Język polski w łacińskich pracach Jana Ursinusa
Wiśniewska, Halina
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1998. 163, [16] S.
ISBN 8322712820

Język polski w dawnych szkołach Gdańskich
Pniewski, Władysław
Gdańsk. Tow. przyjaciół nauki i sztuki. 1938. VIII, 240 S.

Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej
Gajda, Stanisław
Opole. Wydawn. Uniw. Opolskiego. 2008. 399 S.
ISBN 9788386881529

Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich: XVI - XX w
Kurzowa, Zofia
Warszawa u.a. Wydawn. Naukowe PWN. 1993. 499 S. +.
ISBN 8301112840

Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku
Kaczmarczyk, Beata
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2003. 191, [16] S.
ISBN 8322924372

Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku
Szultka, Zygmunt
Wrocław. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1991. 387 S.
ISBN 8304036517

Język polski w kraju i za granicą: materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14 - 16 września 1995 r
Janowska, Barbara
Warszawa. Dom Wydawn. Elipsa. (1997). 246 S.
ISBN 8371511949

Język polski w okresie drugiej wojny światowej: studium słowotwórczo-semantyczne
Pluta, Feliks
Opole. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1975. 255 S.

Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej
Maćkowiak, Krzysztof ; Piątkowski, Cezary ; Szagun, Dorota
Zielona Góra. Uniwersytet Zielonogórski. 2004. 294, [2] s.
ISBN 9788389712356

Język polski w rozwoju
Szewczyk, Łucja Maria
Bydgoszcz. Wydawn. Akad. Bydgoskiej Im. Kazimierza Wielkiego. 2001. 237 S.
ISBN 8370963951

Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Knyszyna
Kuryłowicz, Beata Iwona
Białystok. Wydawn. Uniw. 2005. 243 S.
ISBN 8374310146

Język polski w szesnastowiecznych księgach miejskich Tarnowskich Gór
Kowalska, Alina
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1970. 153 S.

Język polski w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918 - 1939
Tracewicz, Zofia
Olsztyn. (Oficyna Poligraficzna). 1994. 44 S.
ISBN 8390052814

Język polski w szkolnictwie średnim Pomorza Gdańskiego w latach 1815-1920
Szews, Jerzy
Gdańsk. 1975. 244 S.

Język polski w Szwecji, język szwedzki w Polsce: materiały z konferencji w Obrzycku 15 - 17 maja 2000 r. = Polskan i Sverige och svenskan i Polen
Maciejewski, Witold
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 2001. 176 S.
ISBN 8323211329

Język polski w świecie: zbiór studiów pod redakcją Władysława Miodunki
Miodunka, Władysław
Warszawa [u.a.]. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1990. 340 S.
ISBN 8301098775

Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia"
Szpila, Grzegorz
Kraków. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy i Komunikacji Językowej "Tertium". 2007. 395 S.
ISBN 839257284X

Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych: materiały konferencji z 18 - 20 X 1990 r. w Opolu
Gajda, Stanisław
Opole. 1991. 102 S.

Język poza granicami języka: teoria i metodologia współczesnych nauk o języku
Kiklevič, Aleksandr K
Olsztyn. Inst.Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. 2008. 491 S.
ISBN 9788392276432

Język, poznanie, komunikacja
Kielce. Wydawn. Energeia.

Język "Prawdy Wileńskiej": północnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny
Mędelska, Jolanta
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1999. 219 S.
ISBN 8370962823

Język prawny i prawniczy
Wróblewski, Bronisław
Kraków. Polska Akad. Umiejętności. 1948. V,184 S.

Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamojskiego
Szczepankowska, Irena
Białystok. Wydawn. Uniw. 2004. 221 S.

Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej
Gizbert-Studnicki, Tomasz
Warszawa u.a. Państw. Wydawn. Naukowe. 1986. 139 S.
ISBN 8301069635

Język prezenterów radiowych
Mielczarek, Agnieszka
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. Adama Mickiewicza. 2005. 338 S.
ISBN 8323214662

Język programowania Prolog
Dunin-Kęplicz, Barbara ; Szpakowicz, Stanisław
Warszawa. 1979. 126 S.

Język protobułgarski: przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-słowiańskich
Parzymies, Anna
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1994. 176 S.
ISBN 8323098344

Język przekładów rosyjskich powieści marynistycznych
Ptak, Czeslaw
1955.

Język przekazu religijnego: perspektywa psychologii i homiletyki; materiały sympozjum naukowego zorganizowane przez Katedrę Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii oraz Katedrę Homiletyki i Środków Przekazu Wiary Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Opole, 16 listopada 2005 r
Krok, Dariusz
Opole. Red. Wydawn. Wydziału Teologicznego Uniw. Opolskiego. 2006. 125 S.
ISBN 8360244359

Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego
Jeziński, Marek
Toruń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2009. 149 s.
ISBN 9788323121855

Język, przestrzeń, pochodzenie: analiza tożsamości kaszubskiej
Mazurek, Monika
Gdańsk. Instytut Kaszubski. 2010. 405, [3] s.
ISBN 9788389079756

Język Rafała Urbana
Pluta, Feliks
Opole. Tow. Przyjaciół Nauk, Wydział II Języka i Literatury. 1992. 149 S.

Język średniomongolski: Słowotwórstwo. Odmiana wyrazów. Składnia
Godziński, Stanisław
Warszawa. 1985. 271 S.

Język religijny dawniej i dziś: materiały z konferencji, Gniezdo
Mikołajczak, Stanisław
Poznań. Wydawn. Poznańskie Studia Polonistyczne.

Język reprezentacji wiedzy SAL 1
Marciniak, Małgorzata ; Ostaszewska, Anna
Warsaw. 1987. 51 S.

Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka ; materialy z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29 - 30 maja 2000 r
Kopczyński, Andrzej
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 2002. 255 S.
ISBN 8323501866

Język rodzimy a język obcy: komunikacja, przekład, dydaktyka ; materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 29 - 30 maja 2000 r
Kopczyński, Andrzej
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 2001. 255 S.
ISBN 8323501866

Język rosyjski: czasopismo dla nauczycieli ; dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej
Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Język rosyjski: teksty ekonomiczne. Praca zbiorowa
Poznań. Nakł. Wyższej Szkoły Ekon. 1964. 209 S.

Język rosyjski dla lektoratow na kierunkach filologicznych
Bajor, Kazimierz ; Mąkosza, Jánina
1975.

Język rosyjski dla lektoratów: na kierunkach filologicznych
Bajor, Kazimierz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 220 S.

Język rosyjski dla lektoratów: Psychologia, Pedagogika
Kornel, Janina ; Balakier, Sofia
Warszawa. 1981.

Język rosyjski dla polonistów
Kamiński, Włodzimierz
1975.

Język rosyjski dla studentów bibliotekoznawstwa
Matwijczyna, Danuta
Lublin. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 1989. 328 S.
ISBN 8322702302

Język rosyjski dla studentów historii
Parczewska, Lucyna
Kraków. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1994. 314 S.
ISBN 8323307261

Język rosyjski dla studentów kierunku ekonomiki handlu zagranicznego
Stanulewicz, Zofia ; Walczowska, Bronisława
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 1982. 305 S.

Język rosyjski epoki radzieckiej
Bartoszewicz, Albert
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1992. 172 S.
ISBN 8323006148

Język rosyjski w katolickim rytuale i w dodatkowem nabożeństwie: <Czy może być wprowadzony język rosyjski do kościołów katolickich na Litwie?>
Przybyszewski, Jan
Lwów. Hossmann. 1897.

Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy: w aspekcie lingwokulturoznawczym
Červinskij, Pëtr P
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2004. 326 S.
ISBN 832261246X

Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej: bibliografia słowników za lata 1795 - 2005
Wojan, Katarzyna
Gdańsk. Wydawn. Uniw. Gdańskiego. 2006. 162 S.
ISBN 8373263535

Język rosyjski w sferze biznesu
Klobukova, Ljubovʹ P
Warszawa. Wydawn. Naukow PWN. 2003. 269 S.
ISBN 8301140291

Język rosyjski współczesnej Rosji =: Russkij jazyk sovremennoj Rossii
Zmarzer, Wanda
Warszawa. Inst. Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2010.
ISBN 9788361116127

Język rosyjski w szkole
Bajor, Kazimierz ; Kmita, Antoni ; Olechnowicz, Mścislaw
1977.

Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku
Fałowski, Adam
Kraków. Universitas. 2003. 196 S.
ISBN 8324201742

Język, rzeczywistość, ironia: książki artystyczne Jarosława Kozłowskiego
Nader, Luiza
2005.

Język skupisk polonijnych w północno-zachodnim departamencie Calvados we Francji
Masiewicz, Anna
Wrocław u.a. Ossolineum. 1988. 192 S.
ISBN 8304024322

Język słowacki
Sowa, Franciszek
1980.

Język staro-cerkiewno-slowiański: Skrypt dla studentów KUL
Brajerski, Tadeusz
Lublin. Katolicki Uniw. 1970. 176 S.

Język staro-cerkiewno-słowiański: podręcznik dla polonistów
Brajerski, Tadeusz
Lublin. Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1966. 176 S.

Język staro-cerkiewno-słowiański
Brajerski, Tadeusz
Lublin. Katolicki Uniw. Lubelski. 1990. 178 S.
ISBN 8322802072

Język staro-cerkiewno-słowiański
Friedelówna, Teresa ; Łapicz, Czesław
Toruń. Uniw. Mikołaja Kopernika. 1983. V, 207 S.

Język staro-cerkiewno-słowiański: podręcznik dla polonistów
Granat, Wincenty
Lublin. Univ. 1964.

Język starocerkiewnosłowiański: Zarys gramatyki. Cwiczenia. Teksty. Słownik
Ułaszyn, Henryk
Lwów. Jakubowski. 1928. XVI, 149 S.

Język staroruskiego przekładu dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego "De republica emendanda": (system fleksyjny)
Galster, Irena
Wrocław [u.a.]. Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1975. 145 S.

Język staroruskiego przekładu polskich statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły
Wandas, Adam
Wrocław. PAN. 1966. 80 S.

Język - stereotyp - przekład
Skibińska, Elżbieta
Wrocław. Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne. 2002. 261 S.
ISBN 8371250908

Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej
Wolny-Peirs, Maja
Warszawa. Wydawn. Trio. 2006. 222 S.
ISBN 8374360283

Język - System - Styl - Forma
Delert-Kalisz, Katarzyna ; Woźniak, Franciszek
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane Akad. Muzycznej. 1999. 178 S.

Język, System, Styl, Forma w Muzyce
Mielcarek-Krzyżanowska, Barbara
Bydgoszcz. Wydawn. Uczelniane Akad. Muzycznej. 2003. 221 S.
ISBN 8392023307

Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego): studium z dziejów języka polskiego XIX wieku
Doroszewski, Witold
Warszawa. Tow. Naukowe Warszawskie. 1949. 417 S.

Język Trolli
Musierowicz, Małgorzata
Łódź. Akapit Press. 2004. 207 S.
ISBN 8388790447

Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji
Szpila, Grzegorz
Kraków. Tertium. 2000. 543 S.
ISBN 8391476405

Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji
Szpila, Grzegorz
Kraków. Tertium. 2002. 385 S.
ISBN 8391476456

Język ukraiński
Witkowski, Wiesław
Kraków. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1968. 37 S.

Język ukraiński: współczesność, historia = Ukraïns'ka mova
Czyżewski, Feliks
Lublin. IEŚW. 2003. 278 S.
ISBN 8385854789

Język ukraińskich pieśni wschodniokarpackich
Demartin, Adam
Zielona Góra. Wyższa Szkoła Pedag. Im. T. Kotarbińskiego. 1991. 272 S.

Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku
Witkowski, Wiesław
Kraków. Nakł. Uniw. Jagiellońskiego. 1969. 167 S.

Język Wacława Rzewuskiego
Wójcik, Remislaw
Szczecin. 1977.

Język Władysława Syrokomli: (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX
Trypućko, Józef
Uppsala. Lundequist [u.a.]. 1955. 451 S.

Język wartości
Puzynina, Jadwiga
Warszawa. Wydawn. Naukowe PWN. 1992. 264 S.
ISBN 8301103507

Język - wartości - polityka: zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce ; raport z badań empirycznych
Bartmiński, Jerzy
Lublin. Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2006. 631 S.
ISBN 8322725035

Język według Junga: o czytaniu intencji
Pisarkowa, Krystyna
Kraków. Wydawn. Oddz. Polskiej Akad. Nauk. 1994. 52 S.
ISBN 8385579125

Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu
Piekot, Tomasz
Wałbrzych. Wydawn. panstwowj Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa. 2008. 131 S.

Język wiadomości prasowych
Kniagininowa, Maria ; Pisarek, Walery
Kraków. Prasa. 1966. 170 S.,1 gef.Kt.

Język w komunikowaniu
Bugajski, Marian
Warszawa. Wydawn. Nauk. PWN. 2007. 537 S.
ISBN 9788301148072

Język w kręgu wartości: studia semantyczne
Bartmiński, Jerzy
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2003. 462 S.
ISBN 8322721161

Język w mediach elektronicznych
Podracki, Jerzy
Warszawa. Semper. 2008. 199 S.
ISBN 9788375070385

Język w mieście: problemy kultury i poprawności
Michalewski, Kazimierz
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1998. 208 S.

Język wobec przemian kultury
Tokarz, Emil
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 1997. 144 S.
ISBN 832260727X

Język Wojciecha Stanisława Chrościńskiego: studium mazowieckiej polsczyzny z przełomu XVII i XVIII wieku
Siekierska, Krystyna
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1974. 366 S.

Język wojskowy
Marciniak, Stanisław
Warszawa. Wydawn. Minist. Obrony Narodowej. 1987. 219 S.
ISBN 8311073988

Język w przestrzeni społecznej: [Prof. Władyslawowi Lubasiowi na siedemdziesiąte urodziny]
Gajda, Stanisław ; Lubaś, Władysław
Opole. Uniw. Opolski. 2002. 515 S.
ISBN 838688133X

Język wśród wartości
Zgółka, Tadeusz
Poznań. Wydawn. Poznań. 1988. 122 S.
ISBN 8321007961

Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny
Bogusławski, Andrzej
Wrocław u.a. Ossolineum. 1988. 146 S.
ISBN 8304029618

Język współczesnego jazzu w oparciu o wykonawczo-interpretacyjne możliwości trąbki
Wojtasik, Piotr
Szczecin. Wydawnictwo Książnicy Pomorskiej. 2008. 196 S.
ISBN 9788387879686

Język współczesnej humanistyki
Pelc, Jerzy
Warszawa. Polskie Tow. Semiotyczne. 2000. 344 S.
ISBN 8385372350

Język w służbie polityki: językowy kształt kampanii wyborczych
Ożóg, Kazimierz
Rzeszów. Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego. 2004. 273 S.
ISBN 8373381082

Język wtopiony w rzeczywistość
Grybosiowa, Antonina
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 2003. 201 S.
ISBN 8322612338

Język w urzędach i w sądach
Lizisowa, Maria Teresa
Kraków. Collegium Columbinum. 2006. 242, XIX S.
ISBN 8389973227

Język w urzędach i w sądach
Lizisowa, Maria Teresa
Kraków. Collegium Columbinum. 2008. 286, XX S.
ISBN 9788389973818

Język, wyrażenia i znaczenia: semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza
Olech, Adam
Częstochowa. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1993. 189 S.
ISBN 837098049X

Język w zachowaniach społecznych
Grabias, Stanisław
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1994. 335 S.
ISBN 832270609X

Język w zachowaniach społecznych
Grabias, Stanisław
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 2001. 382 S.
ISBN 8322710399

Język XIX-wiecznych wiadomości prasowych
Wolińska, Olga
Katowice. 1987. 171 S.
ISBN 8322601557

Język (za)pisany: o kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej
Skudrzykowa, Aldona
Katowice. Wydawn. Uniw. Śląskiego. 1994. 104 S.
ISBN 8322605870

Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych: zagadnienia leksykalno-słowotwórcze
Sękowska, Elżbieta
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1994. 184 S.
ISBN 8323098018

Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm: zbiór artykułów pod redakcją Zbysława Muszyńskiego
Muszyński, Zbysław
Warszawa u.a. Zakład Semiotyki Logicznej Uniw. Warszawskiego u.a. 1991. 184 S.
ISBN 8322704208

Język złodziejski =: La langue des voleurs
Ułaszyn, Henryk
Łódź. LTN. 1951. 90 S.

Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna
Zgółkowa, Halina
Poznań. Wydawn. Poznań. 1988. 150 S.
ISBN 8321007538