Pojęćie sprawiedliwości u Karola Marksa
Żyro, Emilia
1966.

Pojęcia: "Prawda" i rzeczywistość w krytyce francuskiej XIX wieku
Morawska, Hanna
1973.

Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej
Łódź. 1985. 367 S.

Pojęcia i metody współczesnej humanistyki
Pawłowski, Tadeusz
1977.

Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze
Kłoskowska, Antonina
Wrocław. Wiedza o Kulturze. 1991. 248 S.
ISBN 8370440223

Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki
Bialostocki, Jan ; Skubiszewski, Piotr
1973.

Pojęcia materialne w prawie cywilnym: Studium z zakresu metodologii nauki prawa cywilnego
Ritterman, Stefan
1962.

Pojęcia modułu i modularyzacji programu w językach programowania
Zakręcki, Jerzy
Warsaw. 1983. 44 S.

Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki
Konieczny, Jerzy
Katowice. Univ. Śląski. 1987. 98 S.
ISBN 8322601832

Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce: dwadzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i amerykańskich
Bialostocki, Jan
Warszawa. Państ. Wydawn. Naukowe. 1976. 551 S.

Pojęcia "Volk" i "Nation" w historii Niemiec
Czubiński, Antoni
1980.

Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza
Koziara, Stanisław
Kraków. Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 1993. 153 S.
ISBN 8370521479

Pojęcie
Krajewski, Wladyslaw
1969.

Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie"
Zimmermann, Marian
1959.

Pojęcie "arete" w etyce stoi starszej i średniej
Wyszomirski, Sławomir
Toruń. 1997. 181 S.
ISBN 8323108536

Pojęcie błędu petitionis principii
Bombik, Mieczysław
Warszawa. Akad. Theologii Katolickiej. 1991. 103 S.

Pojęcie cechy w naukach biologicznych: tom studiów pod redakcją Janusza Piontka
Piontek, Janusz
Poznań. Wydawn. Naukowe Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1992. 241 S.
ISBN 8323203199

Pojęcie celu: Studia semantyczne
Grochowski, Maciej
Wrocław. Ossoliński. 1980. 127 S.

Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego
Kaczor, Jacek
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 2005. 146 S.
ISBN 8322926561

Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu
Salamucha, Jan
Warszawa. Polskie Tow. teol. 1930. X, 130 S. 8".

Pojęcie derywacji w lingwistyce
Bartmiński, Jerzy
Lublin. 1981.

Pojęcie działań niewładczych w administracji: na przykładzie administracji rolnictwa
Kuta, Tadeusz
Wrocław. Towarz. 1963. 99 S.

Pojęcie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji rolnictwa
Kuta, Tadeusz ; Longchamps, Franciszek
1963.

Pojęcie etyki według Józefa Kremera
Kowalski, Edmund
2007.

Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym
Szumański, Andrzej
Kraków. Uniw. Jagielloński. 1992. 166 S.
ISBN 8323305099

Pojęcie i charakter prawny zawieszenia prawa do emerytury
Kolasiński, Krzysztof
1971.

Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym
Zawłocki, Robert
Warszawa. Beck. 2007. XXXII, 433 S.
ISBN 9788374835152

Pojęcie 'Imago' w późnośredniowiecznej sztuce i liturgii: reprezentacjya czy utożsamienie?
Kapustka, Mateusz
2002.

Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym
Wyrzykowski, Mirosław
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1986. 218 S.

Pojęcie i problem "renesansu północnego": przyczynek do geografii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego
Borowski, Andrzej
Kraków. 1987. 151 S.
ISBN 8323301735

Pojęcie i słowo: <Próba analizy marksistowskiej>
Schaff, Adam
(Łódź). Książka. (1946). 218 S.

Pojęcie i typy sukcesji państw w miedzynarodoych w świetle prac kodyfikacyjnych KPM ONZ
Pieńkos, Jerzy
Warszawa. Uniw. 1979. 322 S.

Pojęcie kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II
Napierała, Stanisław
Poznań. Księgarnia Św. Wojciecha. 1985. 98 S.
ISBN 8370150101

Pojęcie konieczności w filozofii św. Tomasza z Akwinu
Mazierski, Stanisław
Lublin. Towarz Nauk. Katol. Univ. Lubelskiego. 1958. 119 S.

Pojęcie kontroli społecznej i formy jej realizacji przez rady narodowe
Leoński, Zbigniew
Poznań. Uniw. 1962. 90 S.

Pojęcie ludowości w sztuce
Rubczyńska, Maria Gabriela
[1965?].

Pojęcie mecenatu artystycznego
Śnieżyńska-Stolot, Ewa
1981.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk
Kamiński, Stanisław
Lublin. 1961. 154 S.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauki
Kamiński, Stanisław
1970.

Pojęcie nowości przedmiotowej wynalazku w polskim prawie patentowym na tle prawno-porównawczym
Rzadkowski, Franciszek
Warszawa u.a. Państw. Wydawn. Nauk. 1983. 150 S.
ISBN 8301047372

Pojęcie obrazu a badania nad sztuka
Porębski, Mieczysław
1974.

Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki
Zamecki, Stefan
Wrocław u.a. Ossolineum. 1988. 297 S.
ISBN 8304026414

Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich: praca zbiorowa pod red. Jerzego Bartmińskiego
Bartmiński, Jerzy
Lublin. 1993. 318 S.
ISBN 8385854088

Pojęcie potencjalności i aktualności w interpretacji bytu
Ostasz, Lech
Kraków. Nakł. Uniw. Jagielloński. 1993. 146 S.
ISBN 8323307024

Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego
Sowa, Ewa
Kraków. Wyd. Literackie. 1976. 222 S.

Pojęcie prawa nauki a konwencjonalizm początku XX wieku: Zbiór rozpraw
Krajewski, Władysław
Wrocław. Ossolineum. 1972. 191 S.

Pojęcie prawa nauki w kóncu XIX. wieku: zbiór rozpraw. Do druku przygotował: Władysław Krajewski
Wrocław [u.a.]. Zakł. narod. im. Ossołińskich, Wydawn. Polskiej Akad. nauk. 1969. 257 S.

Pojęcie prawa nauki w XIX wieku: zbiór rozpraw
Krajewski, Władysław
Warszawa. Państwowe Wydawn Nauk. 1967. 166 S.

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji
Materna, Grzegorz
Warszawa. Oficyna Wolters Kluwer Polska. 2009. 295 S.

Pojęcie romantyzmu
Porębski, Mieczysław
1976.

Pojęcie romantyzmu w "Estetyce" Hegla: studium literaturoznawcze
Klin, Eugeniusz
Warszawa [u.a.]. Panstw. Wyd. Nauk. 1976. 65 S.

Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych: od Homera do końca V wieku p. n. e
Lengauer, Włodzimierz
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1988. 162 S.

Pojęcie-słowo-tekst
Grzegorczykowa, Renata
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 2008. 289 S.
ISBN 9788323505129

Pojęcie stylu artysty: (rozwaźania wstępne)
Skubiszewski, Piotr
1978.

Pojęcie stylu jako podstawa klasyfikacji obrazów malarskich
Taranczewski, Paweł
1973.

Pojęcie 'uomo del gusto' Baltazara Castiglione i jego niezwykła kariera w kulturze europejskiej
Waźbiński, Zygmunt
2002.

Pojęcie władzy państwowej w prawoznawstwie PRL
Pulka, Zbigniew
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1993. 126 S.
ISBN 832290827X

Pojęcie wartości w socjologii: projekt i weryfikacja zakresu w odniesieniu do środowiska pracy
Górski, Janusz F
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1987. 135 S.

Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim
Wasilkowski, Jan
Warszawa. Ksiąžka i Wiedza. 1972. 208 S.

Pojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym
Kudej, Marcin
Katowice. Uniw. Śląski. 1981. 163 S.
ISBN 830000162X

Pojęcie zarządu majatkiem wspólnym małżonków
Rzonca, Stefan Krzystof
Warszawa. Wydawn. Prawnicze. 1982. 158 S.
ISBN 8321901581

Pojęcie zmiany w teorii i praktyce psychologicznej
Słapińska, Joanna
Poznań. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 2008. 186 s.
ISBN 9788323218333

Pojam agresije u medjunarodnom pravu
Sukijasović, Miodrag
Beograd. Inst. za Medjunarodnu Politiku i Privredu. 1967. 302 S.

Pojam boga u filozofiji
Perović, Milenko A
Novi Sad. Kulturni Centar Novog Sada [u.a.]. 1996. 204 S.

Pojam države i osnovi državnog uređenja SCG
Stepanov, Radivoj
Novi Sad. Filozofski Fak., Odsek za Medijske Studije. 2005. 167 S.
ISBN 868027125X

Pojam i biće srpske nacije
Vrkatić, Lazar
Sremski Karlovci [u.a.]. Izdavačka Knjižarnica Zorana Stojanovića. 2004. 902 S.
ISBN 8675430809

Pojam i pravna priroda samoupravnih sporazuma
Spirović-Jovanović, Lucija
Beograd. Izd. radna organizacija "Privredna štampa". 1980. VIII, 181 S.

Pojam i pravna priroda smaoupravnih sporazuma
Spirović-Jovanović, Lucija
Beograd. Privredna stampa. 1980. 181 S.

Pojam zakona
Jovanović, Dragoslav B
Beograd. Kon. 1923. 79 S.

Pojanja i kazivanja u skrbna i besudna vremena: književnojezička baština bosanskih i hercegovačkih Srba pod turskom blašću
Okuka, Miloš
Istočno Sarajevo. Zavod za Udžbenike i Nastavna Sredstva. 2007. 617 S.
ISBN 9789995501914

Pojan kuolema
Huovinen, Veikko
Helsinki. Söderström. 2007. 115 S.
ISBN 9789510330159

Pojano: una casatorre a difesa dei Manfredi
Ligabue, Giuseppe
2010.

Po Japonii: zapiski missionera
Sergij
Moskva. Krutickoe Patriaršee Podvor'e [u.a.]. 1998. 229 S.

Pojar: Incendie
Marchak, S
Moscou. Edition d'Etat de littérature enfantine du Ministère de l'Instruction publique de la RSFSR. 1955. 15 p.

Pojarkovy: pjatʹ pokolenij issledovatelej na prostorach Evrazii
Pojarkov, Budimir V
Moskva. Nauka. 2006. 308 S., [10] Bl.
ISBN 5020353329

Po jaru přišla zima aneb Zamyšlení nad vlastní knížkou o Chartě 77
Kyncl, Karel ; Kyncl, Ivan
Praha. Art-Servis. 1990. 189 S.

Pojasa ugleobrazovanija i neftegazonosnye zony zemnogo šara: nebst. pril
Egorov, Aleksandr I
Rostov. Univ. 1960. 181 S.

Pojas mira: Ukraina - Kazachstan: fundament Evrazijskogo edinstva
Kanyhin, Jurij M
Kiev. MAUP. 2001. 239 S.
ISBN 9666081040

Pojasmo
Kitan Ivanovska, Margarita
Skopje. Ǵurǵa. 1994. 33 S.

Pojasnenie k zaključitel'nomu dokumentu special'noj sessii po razoruženiju: 23 maja - 1 ijulja 1978
S. l. 1979. 7 S.

Pojasnenie v monologičeskich tekstach dialektnoj reči: k probleme izbytočnosti
Petrunina, Svetlana P
1986. 1 Mikrofilm.

Pojasnennja Tryzuba: herba Velykoho Kyïvs'koho Knjazja Volodymyra Svjatoho
Pasternak, O
Kyïv. Veselka. 1991. 46 S.
ISBN 5301012932

Pojas nevinosti
Pitigrilli ; Zborski, Vladimir
Beograd. (Štamparija "Merkur"). 1924. 123 S.

Pojasnilo k razvidom srednjeveških rokopisov in fragmentov v Sloveniji in iz slovenskih zbirk =: Explanatory notes to the evidence of medieval manuscripts and manuscript fragments in Slovenia and from Slovene collections
Golob, Nataša
1999.

Pojasnitel'naja konstrukcija i ee otnošenie k konstrukcijam ocenki i utočnenija v sovremennom russkom jazyke: funkcional'no-semantičeskij aspekt
Eremeeva, Larisa N
Tomsk. 1989. 1 Mikrofilm.

Pojasnitelʹnaja zapiska k kartam gruntovych vod stepnych i lesostepnych rajonov Evropejskoj časti SSSR
Garmonov, Ivan V
Moskva. Isd. Akademii nauk SSSR. 1955. 18 S.

Pojasnitelʹnaja zapiska k karte Aralʹskago Morja i Chivinskago Chanstva s ich okrestnostjami
Chanykov, Jakov V
[Biškek]. [s.n.]. [2008]. S. 269 - 358.

Pojasnitel'naja zapiska k počvennoj karte m 1 : 1 000 000 Pavlovarskoj oblasti Kaz SSR
Petrov, B. F
Alma-Ata. Almaty. 1945. 40 S.

Pojasnitel'naja zapiska k počvennoj karte mit 1 : 1 000 000 Aktjubinskoj oblasti KazSSR
Petelina, A. M
Alma-Ata. 1945. 21 S.

Pojasnitel'naja zapiska k pocvennoj karte m 1 : 1 000 000 3. Kazachstanskoj oblasti KazSSR
Gerasimov, I. P
Alma-Ata. Almaty. 1946. 19 S.

Pojasnitel'naja zapiska k stroevoj pamjatke No 4 Rota v nočnom boju: Sostavil A. V. O
S.-Peterburg. [Dr.:] Gerol'd. 1913. 30 S.

Pojasnitel'nye i utočnitel'nye konstrukcii pri steržnevych slovach - ukazatel'nych mestoimennych narečijach v prostom predloženii
Glebskaja, Tat'jana F
Moskva. Moskovskij Pedag. Gosudarstvennyj Univ. Im. V. I. Lenina. 1990. 1 Mikrofilm.

Pojasnye nabory ebrazii: IV - IX vv. prjažki
Kovalevskaja, Vera B
Moskva. Izd. Nauka. 1979. 56, XXII S.

Pojasnye nabory Evrazii IV-IX vv. Prjažki
Kovalevskaja, Vera B
1979.

Pojasom nemerknuscej slavy
Kostočkin, Vladimir V
Moskva. Iskusstvo. 1975. 150 S.

Pojas Slavy goroda-geroja Odessy: [vospominanija]
Agrikov, Roman P ; Carichin, Novomir I ; Lučinkina, Valentina I
Odessa. "Astroprint". 2005. 199 S., [8] Bl.
ISBN 9663183136

Pojasta mieheksi: Tarina 1860- luvun suurilta nälkävuosilta
Kujala, Yrjoe
Hämeenlinna. Karisto. 1954. 173 S.

Pojat: Kuvia vv. 1941 - 44 Oulun poikien suhteesta ajan suureen ihanteeseen, sotaan ja sen edustajiin, saksalaisen vouristoarmeijan alppijääkäreihin
Rintala, Paavo
Helsinki. Otava. 2000. 318 S.
ISBN 9511166689

Pojat
Loiri, Vesa-Matti ; Niskanen, Mikko
Vantaa. Finnkino. [o.J.]. 1 Videokassette (VHS, 100 Min.).

Pojat: käsikirja kiinnostuneille
Paju, Tiina ; Perttula, Pirkko-Liisa
Helsingissä. Otava. 1997. 172 S.
ISBN 9511146173

Pojata die Tochter Lezdeiko's oder die Litthauer im vierzehnten Jahrhundert: histor. Roman
Bernatowicz, Feliks
Leipzig. Hartmann. 286 S.
ISBN 3628377846

Pojałtańskie pojękiwania
Twierdochlebow, Włodzimierz Janusz
Londyn. Oficyna Poetów i Malarzy. 1988. 80 S.
ISBN 0948668571

Pojatijno-terminologičeskie problemy gidrogeologii i inženernoj geologii: sbornik nauč. trudov
Moskva. Nauka. 1992. 119 S.
ISBN 5020037958

Pojat ja avaruuskissa: Satuseikailu
Paakkinen, Eila ; Karsten, Veikko
Porvoo. Söderström. 1963. 58 S.

Pojat ja Keisarin liiga
Mustila, Jouko
Hämeenlinna. Karisto. 1973. 126 S.

Pojat salapoliiseina
Kästner, Erich ; Korpi-Anttila, Hannes ; Trier, Walter
Porvoo [u.a.]. Söderström. 1956. 159 S.

Pojat salolla: Eräkertomus
Kellberg, Aarno ; Könnin, Yrjö
Helsinki. Osakeyhtiö Valistus. 1965. 135 S.

Pojava žanr slikarstva u Italiji: (Karavadžo i Karači)
Janjić, Saša
2004.

Pojava i kompozicionno razvitie na ikonostasa IV - XVIII v
Koeva, Margarita
1979.

Pojava i prodor portreta Klimenta Ohridskog u srednjovekovnoj umetnosti
Grozdanov, Cvetan
1967.

Pojava i rasprostranjenost narukvica od staklene paste na srednjovekovnim nalazištima u Jugoslaviji
Minic, Dušica
1975.

Pojava i razvitie na kooperativnoto zemedelie v Bălgarija
Minkov, Michail
1968.

Pojava i razvoj na bŭlgarskija periodičen pečat
Stojanov, Stefan Iv
Sofija. Danov. 1936. 182, II S.

Pojava i razvoj na pismoto: so poseben osvrt kon početocite na slovenskata pismenost
Ilievski, Petar H
Skopje. Makedonska Akad. na Naukite i Umetnostite. 2001. 384 S.
ISBN 9989649979

Pojava i razvoj na pismoto: so posoben osvrt kon početocite na slovenskata pismenost = Origin and developement of writing
Ilievski, Petar H
Skopje. Makedonska Akad. na Naukite i Umetnostite. 2006. 391 S.
ISBN 9989101728

Pojava na soli vrz freskoživopisot i iznaoǵanje metodi za nivno otstranuvanje
Staniševa, Tepi ; Arnaudovski, Anastas
Skopje. Republički Zavod za Zaštita na Spomenicite na Kulturata. 1999. 275 S.
ISBN 998997196X

Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji
Petricioli, Ivo
Zagreb. 1960. 89 S.

Pojava romaničke s slupyture u Dalmaciji
Petricioli, Ivo
1960.

Pojava ta pošyrennja chrystyjanstva v Krymu: (III - IX st.) ; avtoreferat dysertaciï
Farbej, Oleksandr M
2005. 17 S.

Pojave i problemi savremenog pozorišta
Klajn, Hugo
Novi Sad. Sterijino Pozorje. 1969. 157 S.

Pojave vulgarno-latinskoga jezika na natpisima rimske provincije Dalmacije
Skok, Petar
Zagreb. Jugosl. Akad. Znanosti i Umjetnosti. 1915. XIII, 130 S.

Pojavi in psihologija: fenomenološki spisi
Potrč, Matjaž
Ljubljana. Znanstveni Inšt. Filoz. Fak. 1995. 247 S.
ISBN 8672070798

Pojavi i problemi krša
Milojević, Sima M
Beograd. 1938.

Pojavjavane: stichove
Pavlov, Konstantin M
Sofija. Profizdat. 1989. 33 S.

Pojavlenie i utrata pervičnogo albanskogo infinitiva
Gabinskij, Mark A ; Desnickaja, Agnija V
1970.

Pojavlenie sovremennogo promyšlennogo proletariata i rabočee dviženie v Rossii do pervoj russkoj revoljucii
Borščenko, I. L
Moskva. Profizdat. 1952. 78 S.

Pojavljivanje velikih devojčica
Lukić, Dragan
Novi Sad. Radivoj Ćirpanov, Dnevnik. 1985. 109 S.

Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlastništva medu studentima medicine
Bilič-Zulle, Lidija
Rijeka. Selbstverl. 2006. X, 78 S.