Vôx clamans in deserto: (for chamber orchestra and mezzo-soprano)
Ruggles, Carl ; Morgan, Beverly ; Thomas, Michael Tilson

Växelbruk
Arb, Siv
Stockholm. Författarförl. 1977. 220 S.

Växelbruk 1950 - 1975 med Mellan himmel och jord (1976)
Arb, Siv
Stockholm. Författarförl. 1977. 216, [4] s.
ISBN 9170541930

Växelsång: om organisering för förändring på SJ
Tullberg, Maria
Göteborg. Bokförlaget BAS. 2000. 283 S.
ISBN 9172461799

Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 1830: with a summary and conclusion in english = The general development of the monitorial method and its form in Sweden to about 1830
Nordin, Thor
Stockholm. Föreningen för Svensk Undervisningshistoria. 1973. 514 S.
ISBN 9185130036

Växelundervisningens allmänna utvecklin och hess utformning i Serige till omkring 1830
Nordin, Thor
1973.

Växelverkan mellan skönlitteraturen och andra konstarter: den 6. Internationella studieconferensen över nordisk litteratur, Uppsala 12/8 - 16/8 1966
Svanfeldt, Gunnar
Uppsala. [Litteraturhist. inst.]. 1967. 257 S.

VXIbus: VMEbus extensions for instrumentation ; VXI-0, Rev. 1.0: Overview of VXIbus specifications ; VXI-1, Rev. 1.4: System specification
s.l. 1992. Getr. Zählung.

VXIbus: VMEbus extensions for instrumentation ; system specification
Scottsdale u.a. 1989. IX, 227, 7 S.

VXIbus specification manual
Scottsdale, Ariz. 1988. X, 228 S.

V - XIII ġasyrlardaġy Balasaġuy kalasy
Šalkenov, U. Ch
Almaty. Žibek Žoly. 2006. 248, 16 S.
ISBN 9965759375

Växjö
Åhman, Eva
Stockholm. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. 1983. 43 S.
ISBN 9171925619

Växjö Domkyrka: Växjö, Småland
Gustafsson, Evald ; Ullén, Marian
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1970. 264 S., 5 gef. Bl.

Växjö domkyrka: historik-vägledning
Gustafsson, Evald
(Växjö. Smålandspostens Boktr.). 1964. 55 S.

Växjö genom 1000 år
Larsson, Lars-Olof (Historiker)
Stockholm. Norstedts. 1991. 586 S.
ISBN 9119139527

Växjö kommun: kommunkarta
1990. 1 Kt.

Växjö läroverks äldre matriklar Utgiven av L. Larsson
Larsson, L
Växjö. Nya Växjö-Bladets Boktr. 1912.

Växjö NO: berggrundskartan
Uppsala. Sveriges Geologiska Undersökning. 2000. 1 Kt.

Växjö NV: berggrundskartan
Uppsala. Sveriges Geologiska Undersökning. 2004. 1 Kt.

Växjö och Öjaby kyrkor: Växjö, Småland
Liepe, Anita
Stockholm. Almqvist & Wiksell. 1971. S. 283 - 376.

Växjö SO: berggrundskartan
Uppsala. Sveriges Geologiska Undersökning. 2000. 1 Kt.

Växjö Stift. Martikel
1966.

Växjö Stiftshistoriska Sällskap Skrifter
Skrifter
1981.

Växjö stift under 800 år
Larsson, Lars-Olof
1972.

Växjö SV
Daniel, Esko
Uppsala. 1989. 1 Kt.
ISBN 9171584676

Växjö under det industriella genombrottets tidevarv
Johansson, Kennet
Växjö. Högskolan. 1988. 224 S.
ISBN 9176360474

Växlande gruppstorlek och lagundervisning (VGL): bakgrund och problem
Rudvall, Göte
Malmö. Lärarhögskolan. 1975. 82 gez. Bl.

Växlande gruppstorlek och lagundervisning (vgl): begreppsdiskussion och probleminventering
Rudvall, Göte
Malmö. Lärarhögskolan. 1970. 25 gez. Bl.

Växlingar i västsvensk byggnadskultur
Göteborg. Centrum för Byggnadskultur.

Växlingen ī:ē i forngutniskan
Kock, Axel
Stockholm. Norstedt. 1889. 7 S.,1 gef.Beil.

Växling och kontinuitet: Teologiska kriterier
Wingren, Gustaf
Lund. CWK Gleerup. 1972. 208 S.

Vxore dimissa propter fornicationem aliam non licet superinducere: Tertia thesis Ioannis Howsoni inceptoris in sacra theologia, proposita & disputata in vesperiis Oxonij. 1602. Accessit eiusdem theseos defensio contra reprehensiones T. Pyi S.T. Doctoris
Howson, John ; Burhill, Robert ; Gentili, Alberico ; Rainolds, John
Oxoniæ. Excudebat Josephus Barnesius, & veneunt Londini apud Simonem VVatersonum in cœmeterio Paulino ad signum Coronæ. 1606. Online-Ressource.

Vxore dimissa propter fornicationem aliam non licet superinducere: Tertia thesis Ioannis Housoni inceptoris in sacra theologia, proposita & disputata in vesperijs Oxonij. 1602
Howson, John ; Burhill, Robert
Oxoniæ. Excudebat Iosephus Barnesius. An. Dom. 1602. Online-Ressource.

Växtanatomiska Öfningar: Kort handledning för nybegynnare
Elfving, Fredrik
Helsingfors. Arfvingar. 1889. 20 S.

Växtanatomiska undersökningar
Areschoug, Fredericus W. C
Lund. Gleerup.

Växtcellen
Wille, Nordal
[ca. 1880]. S.

Växtdoktorn: handledning i kampen mot trädgardens sjukdomar och skadejur
Ingelström, Einar
Stockholm. Saxon & Lindström. 1954. 254 S.

Växtekologiska studier
Uppsala. Sällskapet.

Växtekologiska Undersökningar i olika naturreservat i Skaraborgs län sommaren 1968
Larsson, Bengt M. P
1969. 7 Bl.

Växtekologisk Vattendragsklassificering med särskild hänsyn till vattendragens trofisks bonitet
Ackenheil, H. V
Lund. Blom. 1945. 56 S.

Växter i Nordeuropa
Schauer, Thomas ; Caspari, Claus ; Geipel, Hermut ; Nordin, Ingvar ; Svensson, Lars
Stockholm. Bonnier fakta. 1982. 464 S.

Växter i Sverige
Bjureke, Kristina ; Andréasson, Berth
Stockholm. Natur och Kultur. 1995. 189 S.
ISBN 912762742X

Växter Kända från norden i Linnés herbarium =: Plantae e septentrione cognitae in herbario Linnaei
Lindberg, Harald
Helsinki. 1958. 133 S.

Växternas köldöd och forsthärdighet
Åkerman, Å
1919. S. 61 - 85.

Växternas liv: populärvetenskaplig handbok
Skottsberg, Carl Johan Fredrik
Malmö. Norden.

Växternas namn: vetenskapliga växtnamns etymologi ; språkligt ursprung och kulturell bakgrund
Corneliuson, Jens
Stockholm. Wahlström & Widstrand. 2000. 614 S.
ISBN 9146176799

Växter och djur
Mejrud, Birger ; Lannerwall, Bo ; Rissler, Gerd ; Rune, Olof
Stockholm. AVCarlson. 1968.

Växter och djur i färg
Bolin, Lorentz
Stockholm. Natur och Kultur. 1963.

Växter på jorden: vår viktigaste naturresurs
Hedberg, Inga ; Hedberg, Olov
Uppsala. Natur och Kultur. 1990. 175 S.
ISBN 9127021599

Växtföljder med och utan vall: resultat från försöksserien R4-1103
Wallgren, Bengt ; Rådberg, Eva-Lena
Uppsala. Inst. för Växtodlingslära. 1989. 26 S.

Växtföljder med olika behandlingar av skörderester: slutredovisning av försöket R4-004
Andersson, Torsten ; Wallgren, Bengt
Uppsala. Inst. för Växtodlingslära. 1991. 16 S.

Växtföljdsförsök i jordgubbar
Bjurman, Barbro ; Waechter, Beatrix
Alnarp. Sveriges Lantbruksuniv. 1983. 29 S.

Växtfäljdsproblem i belysning av undersökningar vid försöksgardarna i Norrbotten
Agerberg, Lars S
Stockholm. Kihlström. 1955. 87 S.

Växtförädling
Tedin, Hans
Göteborg.

Växtförädling i Ryssland och Finland jämte andra i samand med växtkultur stående frågor: Berättelse öfver en sommaren 1913 med statsunderstöd företagen resa i Ryssland och Finland
Witte, Hernfrid
Malmö. Skånska Litogr. Aktieb. 1914. 59 S.

Växtförhållandena i gränstrakterna mellan Mellersta och Södra Österbotten
Laurén, Walter
Helsingfors. O. W. Backman [u.a.]. 1896. 44 S.

Växtfynd i Dalsland
Eriksson, Kjell ; Hult, Stefan
Uppsala. Svenska Botaniska Föreningen. 2010. S. 131 - 208.

Växtfysiognomiska anteckningar från vestra Härjedalen med särskild hänsyn till Hymenomyceternas förekomst inom olika växtformationer
Henning, Ernst
Stockholm. 1887. 26 S.

Växtfysiologiska försök för Gymnasiet: En sammanställning
Gertz, Otto
Malmö. Förlags-Aktiebolagets Boktr. 1912.

Växtgeografiska Anteckningar fran Porkalaomradet
Cedercreutz, Carl
1945. S. 170 - 180.

Växtgeografiska Bidrag till Skandinaviens mossflora
Ekstrand, E. V
1882. S. 135 - 136.

Växtgeografiska studier: tillägnade Carl Skottsberg pä sextioärsdagen 1.12.1940
Skottsberg, Carl
Uppsala. Almqvist & Wiksell. 1940. X, 296 S.

Växtgeografiska studier i Barösunds skärgård
Brenner, Widar
Helsingfors. 1921.

Växtgeografiska studier i Strömfors-Pyttis skärgård i östra Nyland: Med speciellt beaktande av lövängarna, artantalet samt en del arters fördelning och invandring
Fagerström, Lars
Helsingforsiae. Soc. pro Fauna et Flora Fennica. 1954. 296 S., 1 Bl.

Växthuskonstruktionens ljusreduktion: medeltransmissionsfaktorn för direkt ljus genom växthustak
Nilsson, Göran
Lund. Sveriges Lantbruksuniv. 1988. 49 S.

Væxtlivet i Norge: med særligt hensyn til plantegeographien ; udgivet som festskrift til Kjøbenhavns Universitets 400 aars jubileum
Schübeler, Frederik Christian
Christiania. Fabritius. 1879. 143 S., IX, [4] Bl.

Växtliv i Vänerns skärdård mellan Dalbosjön och Kinneviken
Du Rietz, Gustaf Einar
1959. S. 307 - 317.

Växtlokaler från Norrland och Dalarna
Birger, Selim
1909. S. 143 - 158.

Växtlokaler från Skåne, Småland och Uppland
Birger, Selim
1908. S. 215 - 221.

Växtnamn då och nu: artiklar sammanställda till Sigurd Fries sjuttioårsdag den 22 april 1994
Edlund, Lars-Erik
Ume̊a. Univ. i Umeå. 1994. 247 S.
ISBN 9171749004

Växtnäring: hushallning miljö
Claesson, Sture ; Steineck, Staffan
Uppsala. Univ. 1991. 69 S. +.

Växtnäring, produktion och miljö =: plant nutrition, poduction and environment
Mattsson, Lennart
Uppsala. Swed. Univ. of Agricult. Sciences. 2003. 32 S.

Växtnäringsförsörjningen i ekologisk odling: föredrag hållna på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 4 mars 2004 = Plant nutrient support in organic farming
Carlgren, Käll
Uppsala. Swed. Univ. of Agricult. Sciences. 2004. 61 S.

Växtnäringsämnenas inverkan pa skördeprodukternas kvalit et
Agerberg, Lars S
Uppsala.

Växtodling: Skrifter från Inst. för Växtodlingslära vid Kungl. Lantbrukshögskolan = Plant husbandry
Uppsala.

Växtodling i artificiellt ljus (konstljuskultur): med särskild hänsyn till tomat
Åberg, Börje
Uppsala. Lundequistska Bokhandeln. 1941. 98 S.

Växtpaleontologiska studier pa Aland
Backman, Albin Lennart
Helsingfors. 1964. 43 S.

Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar
Andersson, Gunnar
Stockholm.

Växtpaläontologiska studier
Herlin, Rafael
Helsingfors. Backman.

Växtpatogener i avfallsvatten: en undersökning av potatispatogena erwinia-arter i avloppsvattenfrän sölvesborgs reningsverk = Plant pathogens in Waste Water
Olsson, Karin ; Lindelöf, Anders ; Sandström, Nora
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv. 1984. 26 S.

Växtpatologiens ställning vid lantbruksundervisningen: Den praktiska entomologiens ställning vid lantbruksundervisningen. Ernst Henning
Henning, Ernst
1921. S. 323 - 329.

Växtplanktonets ekologi och miljö i Tvärminneområdet
Niemi, Åke
1976. 21 S.

Växtplankton i Öregrundsgrepen. sv. Bottenhavet
Lindahl, Gunvor ; Wallström, Kerstin
Uppsala. Växtbiologiska Institutionen. 1980. 27, 14 Bl.

Växtriket: framställning af växternas lif och förnämsta former
Fries, Theodor Magnus
Stockholm. Fahlcrantz. 1886. 320 S.

Växtsamhällslärans Utveckling
Turesson, Göte
1922. S. 49 - 68.

Växtsjukdomar och deras bekämpande
Kjellander, Eric
Stockholm. Albert Bonniers Förlag. 1952. 182 S.

Växtskydd i alternativa odlingssystem =: Plant protection in alternative production systems
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv. 1986. 11 S.

Växtskyddskonferensen: Plant Protection Conference
Uppsala.

Växtskydds- och Ogräskonferenserna =: Plant Protection and Weed Conference
Uppsala.

Växtskyddsrapporter
Uppsala. Sveriges Lantbruksuniv.

Växtsociologiska Randanmärkningar
Kylin, Harald
1923. S. 161 - 234.

Växtsubstansers deterrentoch repellentverkan pa skadeinsekter
Lundgren, Lennart ; Andersson, Bengt Å ; Stenhagen, Gunnar
1978.

Växtsubstansers Deterrentoch repellent Verkan på skadeinsekter: biologi, kemisk analys, praktist utnyttjande
Lundgren, Lennart ; Andersson, Bengt Å ; Stenhagen, Gunnar
Solna. Statens Naturvårdsverk. 1978. 200 S.

Växtvärk: 24 texter om att möta livet
Wänblad, Mats
Stockholm. BonnierCarlsen. 2000. 268 S.
ISBN 9163837021

Växtvärld
Magnusson, Adolf Hugo
1919. S. 717 - 719.

Växtvärlden
Lohammar, Gunnar
1942. S. 3 - 20.

Växtvärlden
Samuelsson, Gunnar
1921. S. 1 - 20.

Växtvärlden i Orsa
Björkman, Gunnar
1957. S. 11 - 32.

Växtvärlden i sjöarna inom Vojmans flodomrade
Lohammar, Gunnar ; Skuja, Heinrichs
Uppsala. 1971. 44 Bl.