Wpływ ostrej zimy roku 1962/63 na drzewa i krzewy aklimatyzowane w Ogrodzie Botanicznym Im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bielawska, Anna ; Górska, Maria
Poznań. 1966. 28 S.

Wpływ otwartej granicy pomiędzy Polską a NRD na przebieg procesów internacjonalizacyjnych
Wasiak, Kazimierz
Szczecin. 1985. 221 S.

Wpływowe osoby: gramatyka i perswazja
Łysakowski, Tomasz
Warszawa. SWPS Academica. 2010. 133 S.
ISBN 9788389281074

Wpływ parametrów elektrycznych wyładowań świetlących na stacjonarne stężenia tlenków azotu
Pollo, Iwo
Gliwice. 1963. 96 S.

Wpływ parametrów konstrukcyjnych źaluzji na skuteczność źaluzjowego odpylacza spalin kotłowych
Baran, Marceli
Gliwice. Politechnika Slaska. 1964. 80 S.

Wpływ peklowania, pasteryzacji i napromieniowania mie̜sa na wytwarzanie toksyny przez Clostridium botulinum
Szczawiński, Jacek
Warszawa. SGGW-AR. 1987. 62 S.
ISBN 8300020705

Wpływ pestycydów na Steinernema feltiae (Filipjev) i inne nicienie entomofilne
Kamionek, Marta
Warszawa. SGGW. 1992. 63 S.

Wpływ pochodzenia kurczat oraz czynników srodowiskowych na wyniki produkcyjne i ekonomiczne specjalistycznych gospodarstw produkujacych brojlery
Stulich, Ryszard
Warszawa. Wyd. Skoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego - Akad. Rolniczej. 1981. 33 S.

Wpływ podloża atmosfery na przebieg dobowy bilansu cieplnego powierzchni czynnej
Skoczek, Józef
1970.

Wpływ pokrywy śnieżnej i lodowej na bilans promieniowania i mikroklimat gór
Hess, Mieczysław T
Kraków. 1962. 154 S.

Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym
Sych, Wojciech
Kraków. Zakamycze. 2006. 308 S.
ISBN 8374441836

Wpływ polityki banku centralnego na wielkość dochodów budżetu z renty emisyjnej
Cukrowski, Jacek ; Janecki, Jarosław
Warszawa. CASE. 2001. 43 S.
ISBN 8371782519

Wpływ polskiego października 1956 r. na sytuację polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu w latach 1957 - 1959: (w świetle materiałów polskich)
Skobelski, Robert
2004.

Wpływ polszczyzny na łacinę średniowięczną w Polsce
Weyssenhoff-Brożkowa, Krystyna
Kraków. Polska Akad. Nauk, Inst. Języka Polskiego. 1991. 100 S.
ISBN 8390026104

Wpływ popiołów z wegla kamiennego na plonowanie roślin
Góra, Ewa
Krakow. 1986. 82 S.

Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na kartele w sferze żeglugi morskiej
Miotke-Dzięgiel, Joanna
Gdańsk. Uniw. Gdański. 1987. 218 S.

Wpływ postępu techniki na prawo autorskie
Kopff, Andrzej
Kraków. Państw. Wydawn. Nauk. 1988. 113 S.
ISBN 8301090510

Wpływ prawa flandryjskiego na polskie 16 wieku: <Damhouder-Groicki>
Koranyi, Karol
Lwów. Pamie̜tnik. 1927. 54 S.

Wpływ prawa magdeburskiego na tożsamość kulturową Krakowa, czyli dlaczego warto świętować jubileusz 750-lecia lokacji Krakowa =: The influence of Magdeburg Law on the construction of Kraków's cultural identity, or why we should celebrate the 750th anniversary of the establishment of Kraków under Magdeburg Law
Niezabitowski, Michał
2007.

Wpływ probukolu i a-tokoferolu na stymulowaną cytokinami ekspresję VCAM-1 i ICAM-1 na powierzchni komórek śródbłonka wyizolowanych z ludzkich żył pępowinowych =: Effect of probucol and a-tocopherol on cytokine-stimulated VCAM-1 and ICAM-1 expression on human umbilical vein endothelial cells
Zapolska-Downar, Danuta
Szczecin. Pomorska Akad. Medyczna. 1999. 64 S.
ISBN 8386342595

Wpływ procesów glebotwórczych na rozmieszczenie mineralnych zwia̜zków fosforu w glebach
Cze̜pińska-Kamińska, Danuta
Warszawa. SGGW. 1992. 78 S.
ISBN 8300027475

Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce: lata 1990 - 1996
Janicka, Małgorzata
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2000. 166 S.

Wpływ profilaktycznego stosowania witaminy a i mikroelementów Cu, Mn, Zn w cyklu rozpłodowym loch
Ruda, Maria
Krakow. 1987. 80 S.

Wpływ promieniowania jonizującego na materiały opakowaniowe i opakowania żywności utrwalanej radiacyjnie
Kubera, Hieronim
Poznań. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 1994. 129 S.

Wpływ promieniowania nadfioletowego na parametry niektorych farb akrylowych
Ciabach, Jerzy ; Kamiński, Stanisław ; Skibiński, Sławomir
1979.

Wpływ przebiegu granic politycznych naksztaltowanie się ubioru ludowego (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego)
Poloczkowa, Barbara
1976.

Wpływ przebywania w hitlerowskich obozach koncentracyjnych na wzmoženie chorobowości i przyspieszenie miaždžycy
Kempisty, Czesław
1969.

Wpływ przedrostków na łączliwość składniową czasowników ruchu
Kudra, Barbara
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1993. 74 S.

Wpływ przemysłu na rozwój Chorzowa: konferencja zorganizowana w Chorzowie 19 września 2007 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [...]
Katowice. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 2007. 120 s.
ISBN 9788392572916

Wpływ przemysłu na rozwój Dąbrowy Górniczej: konferencja zorganizowana w Dąbrowie Górniczej 5 czerwca 2008 r. przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce oraz Urząd Miejski w Dabrowie Górniczej, przy współpracy Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
Katowice. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. 2008. 148 s.
ISBN 9788392572985

Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec Unii Europejskiej na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Guzek, Marian
Warszawa. IKC. 1999. 205 S.
ISBN 8387205419

Wpływ przewlekłego działania dwusiarczku węgla na narządy sluchu i równowagi
Kossowski, Stanisław ; Cyrulewska-Orlowska, Jadwiga ; Kustrzycka, Helena
1973.

Wpływ przewlekłego działania dwusiarczku węgla na narządy słuchu i równowagi
Kossowski, Stanisław ; Cyrulewska-Orlowska, Jadwiga ; Kustrzycka, Helena
Wrocław. Państw. Wyd. Nauk. 1973. 56 S.

Wpływ przewlekłego stosowania diety miażdżycorodnej u białych szczurów na reaktywność serca na glikozydy nasercowe oraz podłoże biochemiczne w sercu, warunkujące otrzymane zmiany
Samochowiec, Leonidas
w Zabrzu. Śląska Akad. Med. 1965. 74 S.

Wpływ przewleklego zatrucia dwusiarczkiem węgla na gospodarkę tiamina u szczurów
Liniecki, Julian
Łódź. Państw. Zakład Wyd. Lek. 1960. 92 S.

Wpływ przeżyć chłopięcych Mickiewicza na obrazy ostatnich dwu ksiąg Pana Tadeusza oraz o święceniu ziół na Matkę Boską Zielną
Rostafiński, Józef Tomasz
W Krakowie [u.a.]. Polska Akad. Umiejętności [u.a.]. 1922. 36 S.

Wpływ pyłu polichlorku winylu (PCW) na układ oddechowy szczura =: Influence of polyvinyl chloride (PCV) dust on rat respiratory system
Popow, Jerzy
Białystok. Akad. 1969. 48 S.

Wpływ realizacji na przemiany planu miasta
Adamczewska, Hanna
1962.

Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej
Karczewski, Andrzej
Poznań. Praca Wydana z Zasiłku Polskiej Akad. Nauk. 1968. 105 S.

Wpływ rewolucii pazdziernikowej i szoły radzieckiej: na polska mysl oswiatowa 1918 - 1939
Kurdybacha, Łukasz
Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1967. 307 S.

Wpływ Rewolucji Pażdziernikowej i szkoły radzieckiej na polską myśl oświatową: 1918 - 1939
Kurdybacha, Łukasz
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1967. 307 S.

Wpływ Rewolucji Październikowej na powstanie Rad Delegatów Robotniczych w Polsce 1918 - 1919 r
Rybicki, Zygmunt
Warszawa. Państwa i Prawa. 1957. S. 766 - 785.

Wpływ środowiska dziennikarskiego na opinie o wsi i rolnikach w społeczeństwie polskim
Konieczna-Michalska, Maria
Brwinów u.a. Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie. 1988. 82 S.

Wpływ środowiska leśnego na populacje jeleniowatych w warunkach restytucji lasu po wielkoobszarowym pożarze
Borkowski, Jakub
Warszawa. Instytut Badawczy Lesnictwa. 2009. 72 S.

Wpływ środowiskowych czynników ekstremalnych na ustrój
Warszawa. Państw. Zakład Wydawn. Lekarskich. 1985. 159 S.

Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce: [II Forum Geografów Polskich]
Sosnowiec. Uniw. Śląski, Wydział Nauk o Ziemii. 2006. 112 S.
ISBN 8387431745

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej
Jastrzębski, Robert
Warszawa. Wolters Kluwer Polska. 2009. 502 S.
ISBN 9788376014173

Wpływ składu minerelnego pozywki i wybranych czynnikow agrotechnicznych na wzrost i plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum mill.) w uprawie metodą cienkowarstwowych kultur przepływowych (ckp)
Sady, Włodzimierz
Krakow. 1987. 78 S.

Wpływ stęzenia elektrolitow na zmianę: potencjału elektrokinteycznego układow wybrane związki organiczne wodnę roztwory elektrolitow
Miśniakiewicz, Walery
Gliwise. 1963. 73 S.

Wpływ statystyki pola elektromagnetycznego na meliniowe procesy optyczne
Tanas, Ryszard
Poznan. Univ. 1979. 44 S.

Wpływ strukturalnego zróżnicowania krajobrazu ekologicznego na przebieg interakcji drapieżnik-ofiara
Goszczyński, Jacek
Warszawa. SGGW-AR. 1985. 79 S.
ISBN 830001926X

Wpływ struktury agrarnej na wzrost ekonomiczny w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo =: The Influence of the agricultural structure upon the economic development in the less developed countries
Jasiński, Bogusław
Kraków. Wyźsza Szkoła Ekon. 1963. 270 S.

Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych =: The influence of thermic-humidity structure of boundary layer on the local climate in the selected field conditions
Kłysik, Kazimierz
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1985. 119 S.
ISBN 8304015846

Wpływ struktury wewnętrznej częsci warstwy podwojnej modyfikowanej przez adsorpcję jonu i obojętnej substancji powierzchniowo czynnej na szybkosc reakcji elektrodowych
Lipkowski, Jacek
Warszawa. Uniw. 1981. 116 S.

Wpływ subklinicznej kwasicy krów cielnych na stan wa̜troby nowo narodzonych ciela̜t badania doświadczalne i terenowe
Lechowski, Roman
Warszawa. SGGW. 1993. 63 S.
ISBN 8300028064

Wpływ systemu uprawy roślin na zawartość substancji organicznej w glebie, skład frakcyjny próchnicy, strukture̜ i właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych
Kusińska, Alina
Warszawa. SGGW. 1993. 71 S.
ISBN 8300027874

Wpływ sytuacji barycznych na występowanie pokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy
Bednorz, Ewa
Poznań. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu UAM. 2009. 128, [1] s.
ISBN 9788323219446

Wpływ szkół jeździeckich na budowę rzędu końskiego w Polsce
Wagner, Ryszard
Warszawa. Państw. Wydawn. Naukowe. 1986. 94 S.
ISBN 8301046260

Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918 - 1922
Juśko, Edmund
Lublin. Wydawn. KUL. 2006. 293 S., [8] Bl.
ISBN 8373633839

Wpływ szkoły sredniej na przebieg studiow
Łobodzińska, Barbara
Warszawa. Międ. Zakł. badan nad szkol. wyzszym. 1963. 161 S.

Wpływ szlacheckiej i mieszczańskiej odzieży na polski ubiór ludowy w XVI - XIX wieku
Turnau, Irena
1977.

Wpływ sztuki André Le Nôtre'a na kształtowanie otoczenia rezydencji w Polsce w końcu XVII i 1. połowie XVIII wieku
Putkowska, Jolanta
2001.

Wpływ sztuki orientalnej na sztukȩ polska̧ w okresie sarmatyzmu
Biedrońska-Słota, Beata
1985.

Wpływ sztuki XIII wieka na rozwój gotyckich malowideł ściennych w Europie środkowo-wschodniej: der Einfluss der Kunst des 13. Jahrhunderts auf die Entwicklung gotischer Wandmalerei in östlichem Mitteleuropa
Karłowska-Kamzowa, Alicja
1983.

Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego
Bajerowa, Irena
Wrocław u.a. Ossolineum. 1980. 64 S.

Wpływ temperatury stosowanej w szeregu pokolen na strukture oka mutanta bar Drosophila melanogaster Meig =: The effect of temperature on the structure of the eye in a succession of generations of the bar-eyed mutant of Drosophila melanogaster Meig
Piatkowska, Barbara
Torun. Państw. Wyd. naukowe. 1967. 32 S.

Wpływ temperatury zakończenia walcowania na przejściowa temperature kruchości stali niskoweglowej: (analiza w oparciu o teorie dyslokacji) = Influence of the asrolled material temperature
Haas, Jerzy
Gliwice. Politechnika Slaska. 1964. 64 S.

Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL
Kossecki, Józef
(Kielce. Zakłady Graficzne "Drogowiec"). 1999. 524 S.

Wpływ traktatu w Rapallo na stosunki polsko-niemieckie
Krasuski, Jerzy
1961.

Wpływ "Transfiguracyi" Słowackiego w r. 1842-3 na nowa koncepcye bohaterstwa w "Ks. Marku" i "Śnie srebrnym Salomei"
Koppens, Romuald
S. l. 1910 ca. 62 S.

Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich polskich Karpat
Kurek, Włodzimierz
Kraków. 1990. 136 S.
ISBN 8323303835

Wpływ tyroksyny na prezmianę azotową psów normalnych i kastrownych =: Der Einfluss des Tyroxins auf den Stickstoffmetabolismus normaler und kastrierter Hunde
Boćkowski, Mieczysław
Warszawa. Mianowski. 1936. 27 S.

Wpływ UE na rozwój regionalny Polski i Niemiec: materiały z XI Studenckiego Seminarium Polsko-Niemieckiego ; Politechnika Warszawska - Technische Universität Darmstadt
Białoń, Lidia
Warszawa. Wydawn. KNSiA. 2002. 106 S.
ISBN 8385964568

Wpływ ugrupowań politycznych na funkcjonowanie parlamentu II Rzeczypospolitej: 1921 - 1935
Wasik, Zofia
Toruń. Wydawn. Uniw. M. Kopernika. 1993. 163 S.
ISBN 8323104247

Wpływ uprzemysłowienia na stosunki własnošciowe w rolnictwie w Legnicko-Głogowskim Okregu Miedziowym
Warszawa. Panstw. Wyd. naukowe. 1972. 236 S.

Wpływ urazu operacyjnego na rozsiew komórek nowotworowych droga krwi
Blichowski, Antoni
Łódź; Warszawa. Towarz. 1964. 66 S.

Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na zmiany hydrograficzne w obszarach miejskich Włocławka, Torunia, Chełmna i S̒wiecia =: Influence of urbanization and industrialization upon hydrographic changes in urban areas of Włocławek, Torun, Chełmno and S̒wiecie
Rayzacher, Zbigniew
Torun. 1989. 86 S.

Wpływ urbanizacji na układy ekologiczne strefy podmiejskiej Warszawy
Kostrowicki, Andrzej Samuel
Wrocław u.a. Zakł. Narodowy Im. Ossolińskich u.a. 1992. 170 S.

Wpływ ustawienia sztucznych zębów oraz kształtu ioh powierzchni źujących na statykę protez całkowitych i wydolność źucia
Bielski, Józef
Śabrzu. Śłaska Akad. Medyczna. 1965. 135 S.

Wpływ użytkowania pastwiskowego na roślinność i wlaściwości fizyczne gleb łąkowych na Pomorzu Zachodnim
Honczarenko, Grzegorz
1963.

Wpływ władzy gospodarczej jednostek sfery realnej na realizacje celu gospodarki narodowej
Kopycińska, Danuta
Szczecin. 1983. 276 S.

Wpływ warunków chowu przemysłowego na zdrowotność oraz cechy morfometryczne wybranych narzadów wewnetrznych świń
Maciołek, Henryk
Warszawa. Wyd. SGGW-AR. 1982. 44 S.

Wpływ warunków miejskich na rytmike rozwojowa róslin
Łukasiewicz, Aleksander
[ca. 1971]. S. 85 - 90.

Wpływ warunków odpalania i budowy ładunku materiałów wybuchowych na zawartość toksycznych składników w produktach detonacji =: Vlijanie uslovij vzryvanija i sostava zarjada vzryvčatogo veščestva na soderzǎnie toksičnych komponentov v produktach vzryvanija = Influence of shotfiring and construction of explosive charges on the content of toxic constituents in the products of detonation
Świetlik, Mieczysław
Katowice. 1991. 22 S.

Wpływ warunków przyrodniczych i infrastrukury wsi na gospodarowanie w rolnictwie: studium na przykładzie gospodarstw indywidualnych
Stańko, Stanislaw
Warszawa. SGGW. 1991. 186 S.
ISBN 830002722X

Wpływ warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy na skład mineralny osadów aluwialnych: na przykładzie piaszczysto-ilastych utworów santonu niecki północnosudeckiej
Górniak, Katarzyna
Wrocław. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich - Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1991. 95, [32] S.
ISBN 830403901X

Wpływ warunków życia na wzrastanie i rozwój człowieka
Kaczmarek, Maria
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 1995. 111 S.
ISBN 8323207429

Wpływ własności rozpuszczalników na współczynniki pódziału nieelektrolitów w układach woda-rozpuszczalnik organiczny
Buchowski, Henryk
Warszawa. Państw. Wyd. Nauk. 1963. 62 S.

Wpływ wód mineralnych na czynność nerek
Samsonowicz-Dec, Jadwiga
Wrocław. Państw. Wyd. nauk. 1967. 46 S.

Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta
Koter, Marek
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2005. 300 S.
ISBN 8371718136

Wpływ wirusowego zakażenia na receptory Fc i receptory immunologicznie nieswoiste granulocytów oboje̜tnochłonnych krwi - badania modelowe in vitro
Niemiałtowski, Marek
Warszawa. SGGW-AR. 1988. 60 S.
ISBN 8300021035

Wpływ wojny na obowiązywanie umów międzynarodowych: Ze szczególnym uwzględnieniem traktatów pokoju po II wojnie światowej
Pieńkos, Jerzy
Warszawa. PWN. 1973. 324 S.

Wpływ woli i typu antropologicznego na otamowanie strachu
Dybowski, Mieczysław
Pozńan. Towarz. Przyjac. Nauk. 1947. 36 S.

Wpływ współczesnej estetyki na konserwację i restaurację dzieł sztuki
Liszewska, Weronika Maria
2004.

Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chlopskich =: Vlijanie obrazovanija krestʹjan na ėkonomičeskie rezulʹtaty krestʹjanskich chozjajstv
Małanicz, Zygmunt
Warszawa. Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne. 1965. 201 S.

Wpływ wysiłku sportowego na serce w świetle badań elektrokardiograficznych: [Diss. Lemberg 1938]
Lankosz, Józef
Lwów. [Dr.:] Piller-Neumann. 1938. 36 S. m. Abb.

Wpływ wytyczenia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej na strukture wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech
Cybulski, Bogdan
1986.

Wpływy augsburskie w słotnictwie gdańskim XVII - XVIII stulecia
Woźniak, Michał
1985.

Wpływy augsburskie w złotnictwie gdańskim XVII - XVIII stulecia
Woźniak, Michał
Warszawa. 1985. S.

Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami
Zdancewicz, Tadeusz
Poznań. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1966. 122 S.,1 gef.Taf.

Wpływy celtyckie na naród niemiecki w dobie wczesnohistorycznej: [Kopft.]
Jeżowa, Kazimiera
Katowice. Inst. Sląski. (1938). 4 S.

Wpływy drezdeńskie w rzeźbie polskiej XVIII wieku
Hornung, Zbigniew
1965.

Wpływy europejskie w klasycyzmie węgierskim
Zador, Anna
1961.

[Rezension von:] Wpływy francuskie a wpływy neapolitańskie w Europie Srodkowej w w. XIV
Śnieżyńska-Stolot, Ewa
1981.

Wpływy grafiki Marcina Schongauera na malarstwo i rzeźbę śląska
Olszewski, Andrzej M
1967.

Wpływy języków obcych na język polski
Brückner, Aleksander (Philologe)
[Kraków]. [1915]. S. 101 - 153.

Wpływy lubiąskie na skryptorium dokumentowe klasztoru Cysterek w Trzebnicy
Walkówski, Andrzej
1995.

Wpływy niderlandzkie w sztuce Pomorza Zachodniego w czasach nowożytnych
Glińska, Maria
2003.

Wpływy niderlanzkie na średniowieczne malarstwo cechowe w środowisku krakowskiem
Gutmanówna, Karola
Kraków. 1933. 36 S., XIV Bl.

Wpływy obce w nazewnictwie Polski
Kamińska, Maria
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 1993. 377 S.

Wpływy romańskie w inskrypcjach Odrodzenia
Ciechanowski, Kazimierz
1976.

Wpływy rosyjskie na duszę Polską
Zdziechowski, Marjan
Kraków. Krakowska Spółka Wydawn. 1920. VII, 155 S.

Wpływy skandynawskie w dekoracji drewnianych przedmiotów codziennego użytku ze szczecińskiego Podzamcza
Słowiński, Sławomir
2004.

Wpływy tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej
Sztyma, Tamara
2004.

Wpływ zaoranego poplonu Ścierniskowego i róznej uprawy roli na plonowanie pszenicy ozimej w monokulturze oraz na wybrane właściwości uprawnej gleby brunatnej właściwej
Bielatowicz, Mieczysław
Krakow. 1983. 59 S.

Wpływ zdegradowanego środowiska na zdrowotność dzieci śląskich
Norska-Borówka, Irena ; Bursa, Janusz ; Kasznia-Kocot, Joanna
Katowice. Fundacja Ekologiczna Silesia. 1992. 63 S.

Wpływ zeolitów na zmniejszenie akumulacji metali cie̜żkich w roślinach uprawianych na glebach zanieczyszczonych
Gworek, Barbara
Warszawa. SGGW. 1993. 71 S.
ISBN 8300027696

Wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na kubiczne centra jonów Eu 2+ i Gd 3+ w monokryształach typu MF 2 (M 2 = Ca 2+, Cd 2+, Sr 2+, Ba 2+ i Pb 2+)
Guskos, Nikos
Szczecin. 1991. 98 S.

Wpływ zimnej obróbki na własności fizyczne, chemiczne i katalityczne niektórych wodorotlenków i tlenków metali
Sławek, Janusz
Poznań. Uniw. 1967. 66 S.

Wpływ zjawisk wtórnych na zużywanie utleniaja̧ce metali w procesie tarcia poślizgowego
Czupryk, Władysław
Wrocław. Wydawn. Akad. Ekonomicznej. 2000. 156 S.
ISBN 8370114237

Wpływ zmian politycznych i ekonomicznych na zagospodarowanie i wykorzystanie zasobów wodnych górnej wisły w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa
Fiszer, Józef
Kraków. Politechnika Krakowska. 1999. 267 S.

Wpływ zmiany ustroju na przestępczość: (w świetle przestępczości w Kaliszu i powiecie kaliskim)
Świda, Witold
Wrocław. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich.

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wartosc odżywcza̜ ziarna je̜czmienia w żywieniu tuczników
Fabijanska, Maria Irena
Warszawa. Wyd. Gama-Vers. 1992. 46 S.
ISBN 8385667008

Wpływ zwierząt na rzeźbę powierzchni ziemi
Jońca, Edmund
Warszawa [u.a.]. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1975. 78 S.