Yidae ŭi yuŏp
Yŏm, Sang-sŏp
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Ŭlyu munhwasa. 1960. 446 p.

Yi dai feng liu
Ou Yang-shan
Beijing. Zuo jia chubanshe.

Yi dai gong zhu
Hou, Lichao
Taibei Shi. Bo xue chu ban she. 1986. 8, 158 p.

Yi dai li zong: Ling Tingkan zhi li xue yan jiu
Shang, Rou
Taibei Shi. Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si. 2004. 2, 3, 4, 226 p.

Yi dai ming fei di bei ju
Lin, Keguang
Beijing. Zhongguo ren min da xue chu ban she. 1991. 4, 113 p.

Yi dai ren shi: Cai Yuanpei zhuan
Huang, Zhaoheng
Taibei Shi. Jin dai Zhongguo chu ban she. Min guo 71 [1982]. 4, 2, 222 p., [8] p. of plates.

Yi dai ren, yuan he jin: Gu Cheng juan
Gu, Cheng
Wuhan. Chang jiang wen yi chu ban she. 2008. 6, 260 S.
ISBN 9787535437815

Yi dai tian jiao Chengjisihan: zhuan ji yu yan jiu
Yu, Dajun
Huhehaote Shi. Nei Menggu ren min chu ban she. 2002. 10, 632 p.

Yi dai wan ren Yu Bin shu ji
Li, Shuangqing ; Mai, Jing
[Taipei?]. Ye sheng wen hua shi ye gong si chou bei chu. [1984?]. 358, 27 p.

Yi dai wushi Luo Qianzhang: Tongyitang shizu A Qian shi ji qi wushu chuancheng
Lin, Meirong ; Xie, Tinghui
Taibei. Taiwan Guji Chuban Youxian Gongsi. 2005. 403 S.
ISBN 9789867332851

Yi dai wu shi Luo Qianzhang: Tong yi tang shi zu Aqian shi ji qi wu shu chuan cheng = Tong yi tang shi zu Aqian shi ji qi wu shu chuan cheng
Lin, Meirong
Taibei Shi. Taiwan gu ji chu ban you xian gong si. 2007. 7, 13, 403 p.
ISBN 9789867332851

Yi dai xin ren di cheng chang
Beijing. Hong ye chubanshe. 1974. 2, 110 S.

Yi dai ying zhu Kangxi
Liu, Lu
Xianggang. Shangwu yin shu guan. 1991. 182 p.

Yi dai zhen qi ren: Li Shizeng zhuan
Chen, Jiying
Taibei Shi. Jin dai Zhongguo chu ban she. Minguo 71 [1982]. 4, 4, 4, 350 p., [8] p. of plates.

Yidaki et le temps du rêve
Grant, Donald
[Paris]. <<Le>> Sorbier. 2010. [18] Bl.
ISBN 2732039659

Yidali de chong jian
Grindrod, Muriel
Taibei. Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui. Minguo 46 [1957]. 216 p.

Yi da li de yi han
Lü T'ung-liu
Beijing. Hua xia chubanshe. 1997. 2, 249 S.
ISBN 7508010590

Yi dam dgoṅs 'dus rgyas pa'i las bdud rtsi sman gyi sgrub thabs skor: texts focussing upon the rites for the preparation of medicinal pellets from the Yi dam dgoṅs 'dus cycle of revelations of Stag-śam Nus-ldan-rdo-rje ; reprod. from ms. material recently brought from Tibet
Nus-ldan-rdo-rje
Jeerango, Ganjam. Ritul Rigzen Choegyal. 1985. 328 S.

Yi dam dgoṅs 'dus rta mchog rol pa'i gter 'byuṅ dga' ba'i rgyan: an account of the rediscoveries of the Yi dam dgoṅs 'dus cycle ; reprod. from ms. material recently brought from Tibet
Nus-ldan-rdo-rje ; Karma-bsod-nams-mtha'-yas
Jeerango, Ganjam. Ritul Rigzen Choegyal. 1985. 1, 308 S.

Yi-dam rDo-rje 'jigs-byed dpa'-bo gcig-pa'i bskyed rim daṅ rdzogs rim gñis
Blo-bzaṅ-rgyal-mtshan-seṅ-ge
Dharamsala. Sherig Parkhang. 1996. 213, 50 S.

Yi-dam rgya-mtshoḥi sgrub-thabs rin-chen-ḥbyuṅ-gnas-kyi lhan-thabs rin-ḥbyuṅ don gsal
bsTan-pa'i-ñi-ma-phyogs-las-rnam-ragyal ; Lokesh Chandra
1974.

Yi dam rgya mtsho'i sgrub thabs rin chen 'byuṅ
Tāranātha, Kun-dga'-sñiṅ-po ; Legdan, Chophel ; Nam-mkha'-grags, Mchims
1974.

Yi-dam rgya-mtsho'i sgrub-thabs rin-chen 'byuṅ-gnas-kyi lhan-thabs rin 'byuṅ don gsal
bsTan-pa'i-ñi-ma-phyogs-las-rnam-rgyal
1972.

Yi dang: 2 juan
Fang, Kun
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 451-567.

Yi dang jian guo
Gan, Naiguang
Guangzhou. 1927.

Yidang xitong zhengdang zhidu zhi yanjiu
Zhao, Zhilian
Minguo 71 [1982]. 250 S.

Yi dao: Zhonghua wen hua zhu gan
Zhang, Qicheng
Beijing Shi. Zhongguo shu dian. 1999. 2, 6, 2, 278 p.

Yi dao ji
Nanchang. Jiangxi ren min chu ban she. 1988.

Yi dao tang shi xuan: [30 juan] ; Yi dao tang shi wai ji : [10 juan] ; Yi dao tang wen chao : [13 juan, fu 1 juan]
Chen, Wenshu ; Chen, Wenshu ; Chen, Wenshu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 3 v.

Yi dao xiao ji zhi da bing: Zu zhi an mo shu
Wang, Ying
Hainan. Nan hai chu ban gong si. 1991. 204 S.
ISBN 7805704597

Yi-dao-xinfa-zhenchuan
Liu, Peiyuan
Taibei. Ziyou Chubanshe. 1962 = 51 [Minguo]. [ca. 100] Bl.

Yi da xiang shuo lu: 2 juan, shou 1 juan
Shu, Fu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 258-281.

Yi da yi: 1 juan
Hui, Dong
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [between 1995 and 1999]. 1 v.

Yid bźin mdzod daṅ bstan rgyas smon-lam-gyi 'grel-pa =: Yid bzhin mdzod kyi 'grel chungs sogs
Delhi. Shechen Publ. 1997. 601 S.
ISBN 8174720499

Yid bźin rin-po che mdzod-kyi grub bsdus
[Bylakuppe]. [Ngagyur Nyingma Institute]. (1999). 75 S.

Yid-can kun-gyi sñiṅ-gi bdud-rtsi gcig-tu 'khyil-ba byaṅ-chub sems rin-po-che'i bsgom rim źes bya-ba sems-kyi zla źun
Blo-bzaṅ-rgya-mtsho
Dharamsala. Inst. of Buddhist Dialectics. [1991]. V, 208 S.

Yid-can thar-par bgrod-pa'i them skas rgyun mkho'i źal 'don phyogs bsdus
Mundgod. Drepung Loseling Library Society. 1992. 4, 568 S.

Yiddisch-Gedichte aus den Ghettos 1939-1945
Wulf, Josef
1964.

Yiddisch stories, old and new: Ed
Howe, Irving ; Greenberg, Eliezer
New York. Holiday House. 1974. 128 S.

Yiddish: A survey and a grammar
Birnbaum, Salomo A
Manchester. Manchester Univ.Pr. 1979. XV, 399 S.
ISBN 0719007690

Yiddish: turning to life
Fishman, Joshua A
Amsterdam u.a. Benjamins. 1991. XII, 522 S.
ISBN 1556191111

Yiddish: a linguistic introduction
Jacobs, Neil G
Cambridge [u.a.]. Cambridge University Press. 2005. XIX, 327 S.
ISBN 052177215X

Yiddish: continuity and change
Starck, Astrid
Uppsala. Centre for Multiethnic Research. 2007. 70 S.
ISBN 9186624881

Yiddish
Weber, M. H
Mont-Saint-Aignan. GRECSO-IRED. 1987. 129 S.

Yiddish: an introduction to the language, literature, and culture
Zucker, Sheva
Hoboken, NJ. KTAV Publ. House. 1994. XVIII, 285 S.
ISBN 0881255009

Yiddish: an introduction to the language, literature, and culture
Zucker, Sheva
Hoboken, NJ [u.a.]. KTAV Publ. House [u.a.]. 2002. XIII, 378 S.
ISBN 1877909750

Yiddish after the Holocaust
Sherman, Joseph
New York. Boulevard Books. 2002.
ISBN 1899460314

Yiddish after the Holocaust
Sherman, Joseph
Oxford. Boulvard Books. 2004. 326 S.
ISBN 1899460314

Yiddish - a Jewish national language at 100: proceedings of Czernowitz Yiddish language 2008 international centenary conference
Moskovič, Vulʹf A
Jerusalem [u.a.]. Hebrew Univ. of Jerusalem [u.a.]. 2010. 344 S.
ISBN 9789663781525

Yiddish American popular songs: 1895 to 1950 ; a catalog based on the Lawrence Marwick roster of copyright entries
Heskes, Irene
Washington. Library of Congress. 1992. XLIII, 527 S.
ISBN 016036180X

Yiddish and English: a century of Yiddish in America
Steinmetz, Sol
University. Univ. of Alabama Press. 1987. X, 172 S.
ISBN 0817302581

Yiddish and English: the story of Yiddish in America
Steinmetz, Sol
Tuscaloosa [u.a.]. Univ. of Alabama Press. 2002. XII, 172 S.
ISBN 0817311033

Yiddish and Jewish modernization in the 18th century
Berger, Shelomoh
Ramat-Gan. Bar-Ilan Univ. 2006. 25 S.

Yiddish and Judeo-Spanish: a European heritage
Weinstock, Nathan ; Sephiha, Vidal
Brussels. Europ. Bureau for Lesser Used Languages. 1997. 41 S.
ISBN 9074851460

Yiddish and Polish proverbs: contrastive analysis against cultural background
Sitarz, Magdalena Joanna
Kraków. Nakł. Polskiej Akad. Umiejętności. 2000. 161 S.
ISBN 8386956836

Yiddish and the creation of Soviet Jewish culture: 1918 - 1930
Shneer, David
Cambridge [u.a.]. Cambridge Univ. Press. 2004. IX, 300 S.
ISBN 0521826306

Yiddish and the Jewish identy
Davis, Barry
1987.

Yiddish and the left: [papers of the Third Mendel Friedman International Conference on Yiddish]
Ėstrajch, Gennadij
Oxford. Legenda. 2001. VIII, 325 S.
ISBN 1900755483

Yiddish art song: a comparative study and analysis of selected works of 3 composers representing Russia, America, and Israel
Harbater, Laya
1983. 283 S.

Yiddishbbuk: inscription ; for string quartet
Golijov, Osvaldo
[S.l.]. Ytalianna. © 2001. 23 S.

Yiddish books from the Harvard College Library
München [u.a.]. Saur. [1994]. 102 Microfiches.
ISBN 3598331878

Yiddish books from the Harvard College Library
München [u.a.]. Saur. [1996]. ca. 300 Mikrofiches.
ISBN 3598331894

Yiddish books from the Harvard College Library
München [u.a.]. Saur. [1999]. ca. 400 Mikrofiches.
ISBN 3598331908

Yiddish books from the Harvard College Library
München [u.a.]. Saur. [2000]. 203 Mikrofiches.
ISBN 3598331916

Yiddish civilisation: the rise and fall of a forgotten nation
Kriwaczek, Paul
New York. Knopf. 2005. XIV, 357 S.
ISBN 1400040876

Yiddish comedy
Kaufman, Irving
London. Simcha. [ca. 1960]. 1 Schallpl.

Yiddish constructivism: the art of the Moscow State Yiddish Theater
Veidlinger, Jeffrey
2008.

Yiddish culture in Britain: a guide
Prager, Leonard
Frankfurt am Main ; Bern ; New York ; Paris. Lang. 1990. XIV, 754 S.
ISBN 3631419783

Yiddish dances: for symphonic wind orchestra
Gorb, Adam
Kenley. Maecenas Music. [ca. 1999]. 51 St.

The Yiddish dictionary sourcebook: a transliterated guide to the Yiddish language
Galvin, Herman ; Tamarkin, Stan
Hoboken. Ktav Publ. House. 1986. VII, 317 S.
ISBN 0870687158

Yiddish-English dictionary
Harkavy, Alexander
New York. Hebrew Publ. 1910. XV, 364, 759 S.

Der Yiddisher Tam-Tam
Paris. Online-Ressource.

Yiddish fantasy: op. 11 ; fantasy on yiddish melodies for violin and piano
Askin, Cihat
Istanbul. Pan Yayıncılık. 2006. [10 Bl.] +.

Yiddish fiction and the crisis of modernity: 1905 - 1914
Krutikov, Mikhail
Stanford, Calif. Stanford Unv. Press. 2001. VIII, 248 S.
ISBN 0804735468

Yiddish folksongs from the Ruth Rubin Archive
Mlotek, Eleanor G
Detroit, Mich. Wayne State Univ. Press. 2007. XX, 288 S.
ISBN 0814332587

Yiddish folksongs in Russia
Ginsburg, Saul M ; Nôy, Dov
Ramat Gan. Bar-Ilan Univ. Press. 1991. 389, 91 S.
ISBN 9652261084

Yiddish folksongs of social significance: Prep. and narrated by... Songs on tape rendered by R. Rubin, A. Slucki and B. Antonoff
New York. Education Dep. of Women's Circle. 1968. 14,7 Bl.fol.

Yiddish folksongs with melodies
Cahan, Judah Loeb ; Weinreich, Max
New York. Yivo Inst. for Jewish Research. 1957. 2 Bl., S. 5-560.

Yiddish folktales
Weinreich, Beatrice ; Wolff, Leonard
New York. Schocken. 1997. XXXII, 413 S.
ISBN 0805210903

Yiddish folktales about jesters
Blum-Dobkin, Toby
1977.

Yiddish for beginners
Jofen, Jean
Brookly, N.Y. Jofen. 1976. 64 S.

Yiddish-Gedichte aus den Ghettos: 1939 - 1945
Wulf, Joseph
Berlin-Grunewald. Arani Verl.-Ges. 1964. 66 S.

Yiddish-Gedichte aus den Ghettos 1939 - 1945
Wulf, Joseph ; Stryk, Iris von
Berlin-Grunewald. arani Verl.-Ges. 1964. 66 S.

Yiddish given names: a lexicon
Cohn, Rella Israly
Lanham, Md. [u.a.]. Scarecrow Press. 2008. XVIII, 407 S.
ISBN 0810852616

Yiddish in America: Social and cultural foundations
Doroshkin, Milton
Rutherford. Fairleigh Dickinson Univ. Press. 1969. 281 S.
ISBN 0838674534

Yiddish in America: socio-linguist. description and analysis
Fischman, Joshua A
Bloomington. Indiana Univ. u.a. 1965. VII, 94 S.

Yiddish in America: Socio-linguistic description and analysis
Fishman, Joshua A
Bloomington. Indiana Univ. 1965. VII,94 S.

Yiddish in America: Essays on Yiddish Culture in the Golden Land
Shapiro, Edward S
Scranton [u.a.]. Univ. of Scranton Pr. 2008. XIX, 206 S.

Yiddish in Canada: The death of a language
Thiessen, Jack
Leer. Schuster. 1973. 96 S.
ISBN 3796300405

Yiddish in Helsinki: study of a colonial Yiddish dialect and culture
Muir, Simo
Helsinki. Finnish Oriental Soc. 2004. XVIII, 253 S.
ISBN 9519380639

Yiddish in Italia: Yiddish manuscripts and printed books from the 15th to the 17th century = Yidiš in Iṭalie
Ṭurnîansqî, Ḥawwā ; Adler, Yiśrā'ēl ; Timm, Erika
Milano. Assoc. Ital. Amici dell'Univ. di Gerusalemme. 2003. XIII, 253 S.

Yiddish in Italia: carte ritrovate ; manoscritti e antiche edizioni a stampa in yiddish di area italiana ; Biblioteca Nazional Braidense, Milano, 19 febbraio - 2 marzo 1996
Timm, Erika ; Ṭurnîansqî, Ḥawwā
Milano. 1996. 76 S.

Yiddish in the Cold War
Esṭrai-k, Genadi
Leeds. Legenda. 2008. XII, 178 S.
ISBN 9781906540050

Yiddish in the contemporary world: papers of the first Mendel Friedman International Conference on Yiddish
Esṭrai-k, Genadi
Oxford. European Humanities Research Centre. 1999. IX, 154 S.
ISBN 1900755335

Yiddish in Weimar Berlin: at the crossroads of diaspora politics and culture
Esṭrai-k, Genadi
London. Modern Humanities Research Assoc. 2010. XV, 270 S.

Yiddishkeit: the world torah review
Jerusalem. Yiddishkeit.

Yiddishkeyt et psychanalyse: le transfert à une langue
Kohn, Max
Paris. MJW Fédition. 2007. 175 S.
ISBN 9782952457309

Yiddishland
Silvain, Gérard
Corte Madera. Gingko Press. 1999. 587 S.
ISBN 1584230185

Yiddishlands: a memoir
Roskies, David G
Detroit. Wayne State Univ. Press. 2008. 225 S.
ISBN 0814333974

Yiddish language and folklore: a selective bibliography for research
Weinreich, Uriel ; Weinreich, Beatrice
's-Gravenhage. Mouton. 1959. 66 S.

Yiddish language & culture: then & now
Greenspoon, Leonard Jay
Omaha, Neb. Creighton Univ. Press. 1998. XVII, 328 S.
ISBN 1881871258

The Yiddish language in Northern Poland: Its geogr. and history
Herzog, Marvin I
The Hague. Mouton. 1965. XXIX, 323 S.

The Yiddish language in Northern Poland: its geography and history
Herzog, Marvin I
Bloomington. Indiana Univ. u.a. 1965. XXIX, 323 S.

The Yiddish language in Northern Poland: Its geography and history
Herzog, Marvin I
The Hague. Mouton. 1965. XXIX,323 S.

Yiddish linguistics: a multilingual bibliography
Bratkowsky, Joan G
New York. Garland Publ. 1988. XIV, 407 S.
ISBN 0824098048

Yiddish linguistics: a classified bilingual index to Yiddish serials and collections, 1913 - 1958
Bunis, David M ; Sunshine, Andrew
New York u.a. Garland. 1994. XV, 194 S.
ISBN 0824097580

Yiddish literary and linguistic periodicals and miscellanies: a selective annotated bibliography
Prager, Leonard ; Greenbaum, Alfred A
Darby, Penn. u.a. Norwood Ed. 1982. 271 S.

Yiddish literature: its scope and major writers
Madison, Charles A
New York. Ungar. 1968. XII, 540 S.

Yiddish literature for beginners: with a programmed workbook = Jidiše liṭeraṭur far onhejbers
Jofen, Jean
Brooklyn, NY. [Selbstverl.]. 1974. 99 S.

Yiddish literature in a Franconian Genizah: a contribution to the printing and social history of the seventeenth and eighteenth centuries
Timm, Erika
Jerusalem. Akademon Pr. 1988. 130 S.

Yiddish literature in English translation
Abramowicz, Dina
1968.

The Yiddish policemen's union: a novel
Chabon, Michael
New York. Harper Luxe. 2007. 618 S.
ISBN 0061376949

The Yiddish policemen's union: a novel
Chabon, Michael
New York [u.a.]. HarperPerennial. 2008. 416, 27 S.
ISBN 9780007149834

The Yiddish policemen's union
Chabon, Michael
London. Fourth Estate. 2007. 414 S.
ISBN 9780007150397

The Yiddish presence in European literature: inspiration and interaction ; selected papers arising from the Fourth and Fifth Mendel Friedman Conferences in Yiddish
Sherman, Joseph
London. Legenda. 2005. xii, 158 S.
ISBN 1900755831

The Yiddish Press: An Americanizing Agency. By Mordecai Soltes. Submitted ... for the Degree of Doctor of Philosophy, ... Columbia University
Soltes, Mordecai
New York City. Teachers College, Columbia University. 1924. 2 Bl., 243 S., 8 Taf.

The Yiddish Press: an Americanizing agency
Soltes, Mordecai
New York. Teachers College, Columbia Univ. 1925. 242 S.

Yiddish proletarian theatre: the art and politics of the Artef, 1925 - 1940
Nahshon, Edna
Westport, Conn. [u.a.]. Greenwood Press. 1998. XIV, 260 S.
ISBN 0313290636

Yiddish proverbs: [in English and transliterated Yiddish]
Ayalti, Hanan J
New York. Schocken Books. 1976. 127 S.
ISBN 0805200509

Yiddish publishing activities in the Weimar Republic: 1920 - 1933
Fuks, Lajb ; Fuks, Renate
1988.

Yiddish publishing in Berlin and the crisis in Eastern European Jewish culture: 1919 - 1924
Levine, Glenn S
1997.

The Yiddish Queen Lear: Woman in the moon. Julia Pascal
Pascal, Julia
London. Oberon. 2001. 104 S.
ISBN 1840022531

Yiddish sheet music
Providence, RI. Online-Ressource.

Yiddish songs: traditionals (1911 - 1950) = Jiddische Lieder
Gerro, Henri ; Leibowitz, Max ; Rosenblatt, Henry ; Rosenblatt, Josef ; Szigeti, Joseph
[Hamburg]. Membran Music. P 2004. 4 CDs.

Yiddish stories for young people
Goldberg, Itche ; Kruckman, Herb
New York. Kinderbuch Publ. 1966. 254 S.

Yiddish stories old and new
Howe, Irving
New York. Holiday House. 1974. 128 S.

The Yiddish Teacher: a method for the study of Yiddish
Goldin, Hyman E
New York. Hebrew Publ. 1939. 140 S.

Yiddish theater in America
Mogulesco, Sigmund ; Slobin, Mark
New York u.a. Garland. 1994. XXVI, 175 S.