Yi gou: [shang zhong xia juan]
Deng, Bogao
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-45.

YIG resonators and filters
Helszajn, Joseph
Chichester u.a. Wiley. 1985. VII, 242 S.
ISBN 047190516X

Yig rmongs sel ba'i slob deb: Deb bzhi ba
'Phrin-las-chos-grags ; Dbyangs-can-grub-pa'i-rdo-rje
[Lhasa]. Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. 1990. 45 S.
ISBN 7223003502

Yig rmoṅs sel-ba'i slob deb
[lHa-sa]. Bod ljoṅs mi dmaṅs dpe skrun khaṅ.

Yi gu: [2 juan]
Zheng, Wenzhuo
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 409-454.

Yi guan: [5 juan]
Yu, Yue
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 135-182.

Yi guan
Yu, Yue
[China]. Zeng Guofan. Tongzhi 10 [1871]. 1 v. (various foliations).

Yi guan: 14 juan, shou 2 juan
Zhang, Xu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-297.

Yiguan
Zhao, Xianke
Beijing. Renmin weisheng chubanshe. 1985. 2, 2, 118 S.

Yi guan: [6 juan]
Zhao, Yangkui
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 547-667.

Yi guan bian: 2 juan
Xu, Dachun
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 306-343.

Yi guan bian: [2 juan]
Xu, Dachun
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 373-408.

Yi-guan-dao-de-xiuchiguan
Guo, Mingyi ; Ci, Lianhua
Panqiao. Zhengyi Shanshu Chubanshe. 1991. 124 S.

Yi guan dao nei mu
Lu, Zhongwei
Nanjing. Jiangsu ren min chu ban she. 1998. 1, 3, 3, 239 p.

Yi guang ji: [3 juan]
Jiao, Xun
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 585-611.

Yi gua si jian: 2 juan
Jiang, Heng
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 1-80.

Yi gua tu shuo: 1 juan
Cui, Shu
[China]. Chen shi Dongyang kan ben, jiao cun Jinhua fu xue. Qing Daoguang 4 [1824]. 1 v.

Yi gua tu shuo
Cui, Shu
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 803-820.

Yi gua zha ji: 4 juan ; fu Liu shi si gua shi
Xia, Zonglan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 359-510.

Yi gua zhan bu shu
Liu, Yunyu
Taibei Shi. Wu zhou chu ban she. Minguo 74 [1985]. 298 p.

Yi gu han qi: 3 juan
Yang, Yiliang
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. [1 v.].

Yigüirro real
Collado, Delfina ; Martén, Silvia
San José de Costa Rica. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Instituto del Libro. 1986. [12] Bl.
ISBN 9977590451

Yi gu jian jin
Taibei Shi. Dai biao zuo guo ji tu shu.

Yiguo liangzhi gailun
Zhao, Chunyi
Changchun. Jilin Daxue Chubanshe. 1988. Getr. Zählung.
ISBN 7560101003

Yi guo liang zhi yu Aomen te bie Xingzhengqu ji ben fa
Xiao, Weiyun ; Xu, Chang ; Yang, Jinghui
[Peking]. Beijing da xue chu ban she. 1993. 3, ii, 424 p.

"Yi guo liang zhi" yu Xianggang
Shi, Hanrong
[Guangzhou]. Guangdong ren min chu ban she. 1995. 4, 5, 4, 338 p.

Yi guo liang zhi yu Xianggang te bie Xingzhengqu ji ben fa
Liu, Shengping ; Xiao, Weiyun
Xianggang. Wen hua jiao yu chu ban she you xian gong si. 1990. 10, 4, 348 p.

Yigu-sixiang-yu-xiandai-Zhongguo-shixue-de-fazhan
Peng, Minghui
Taibei. Taiwan Shangwu Yinshuguan. 1991 = 80 [Minguo]. 1, 2, 262 S.
ISBN 9570503467

Yi gu si xiang yu xian dai Zhongguo shi xue di fa zhan
Peng, Minghui
Taibei Shi. Taiwan shang wu yin shu guan. Min guo 80 [1991]. 1, 2, 262 p.

Yi gu tang ji: [20 juan]
Lu, Xinyuan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 375-608.
ISBN 7532524604

Yi gu tang ti ba: [16 juan] ; xu ba : [16 juan]
Lu, Xinyuan ; Lu, Xinyuan
[Taibei]. Guang wen shu ju. Minguo 57 [1968]. 2 v. (718 p.).

Yi gu tang ti ba: [16 juan] ; Yi gu tang xu ba : [16 juan]
Lu, Xinyuan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-374.

Yi gu tang ti ba, Xu ba
Lu, Xinyuan ; Lu, Xinyuan ; Ding, Bing
Beijing. Zhonghua shu ju. 1990. 935, 46 p.
ISBN 7101002757

Yi gu tang xu ba
Lu, Xinyuan
Taibei. 1967. 16 juan, 2 ce.

Yi gu tong jin: shu de li shi = The history of books = History of books
Taibei Shi. Guo jia tu shu guan. Minguo 95 [2006]. viii, 87 p.
ISBN 9576784484

Yi gu wen: [3 juan]
Li, Tiaoyuan
[Taibei. Cheng wen chu ban she. 1976]. 68 p.

Yi-guwen-jichu
Liu, Chenmin ; Qian, Chaochen ; Zhou, Duowen
Beijing. Renmin Weisheng Chubanshe. 1981. 7, 411 S.

Yi-guwen-xuandu-baihua-jie
Tang, Yigui
Changsha. Hunan Kexue Jishu Chubanshe. 1983. 2, 118 S.

Yi gu wen yu fa
Wang Shao-tseng
Harbin. Hei long jiang ke xue ji shu chubanshe. 1983. 332 S.

Yiguwen-zhishi =: Knowledge of ancient medical literature
Shanghai.

Yi gu xun
Liu, Baonan
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 403-446.

Yi gu yan duan: [3 juan]
Li, Ye
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 227-295.

Yi gu yan duan: [3 juan]
Li, Ye
Taibei. Taiwan shang wu yin shu guan. Minguo 64 [1975]. 2 v.

Yi gu yan duan: [shang zhong xia juan]
Li, Ye
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. P. 243-304.

Yigu yu kaixin: Hu Shi wenxuan
Hu, Shi ; Yu, Wujin
Shanghai. Shanghai Yuandong Chubanshe. 1995. Getr. Zählung.
ISBN 7806130233

Yi hai chun qiu: Jiang Zhaohe zhuan
Liu, Xilin
Shanghai. Shanghai shu hua chu ban she. 1984. 4, 268 p., [1] leaf of plates.

Yi hai cong bian si zhong
Wang, Dalong
[Taibei Xian Yonghe Zhen]. Wen hai chu ban she. [Minguo 58 i.e. 1969]. 430 p.

Yi hai wei lan: yi ming, Chan yu shi
Ba, Hutian
[Taibei]. Guang wen shu ju. min guo 60 [1971]. 2, 289 p.

Yi hai wei lan
Huang, Guangnan
Taibei Shi. Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si. Min guo 81 [1992]. XI, 325 p.

Yi hai yi shao xu bian
Zheng, Yimei
Tianjin Shi. Tianjin gu ji chu ban she. 1996. 2, 8, 436 p.

Yi hai yi shuo
Zheng, Yimei
Tianjin Shi. Tianjin gu ji chu ban she. 1994. 7, 4, 318 p.

Yi hai zhu chen: [8 ji, 163 zhong]
Wu, Xinglan
Nanhui ?. Wu shi Ting yi tang. [19. Jh.]. 64 v. (double leaves) in 8 cases.

Yi hai zhu chen
Taibei. Yi wen yin shu guan. Minguo 57 [1968]. 155 v. in 162.

Yihak jongo sacon: roo - cosono - rat'ino = Slovar medicinskoj terminologii: russko - korejsko - latinskij
Chu, Kyu-sik
Pyongyang. Ceson yihak socok cps. 1960. 670 S.

Yi Han xue: [8 juan]
Hui, Dong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 300-370.

Yi Han xue
Hui, Dong
[S.l.]. 1896. 8 juan.

Yi Han xue. 1: 8 juan
Hui, Dong

Yi Han xue. 2: 8 juan
Hui, Dong

Yi han xue ju yao
Zhang, Ding
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 717-721.

Yi han xue kao: [2 juan]
Wu, Yiyin
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 113-154.

Yi han xue shi cheng biao
Wu, Yiyin
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 155-159.

Yi hao lei bian
Shi, Menglan
[Yangzhou shi]. Jiangsu Guangling gu ji ke yin she. 1990. 4 v.

Yi he juan
Feng Chi-ts'ai ; Li Ting-hsing
Beijing. Ren min wen xue chubanshe.

Yi he ming bian: 1 juan
Zhang, Chao
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 581-590.

Yi he ming kao: 1 juan
Gu, Yuanqing
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 90-95.

Yi he ming kao: 1 juan
Wang, Shihong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 591-612.

Yi he quan. [1]
Feng, Jicai
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1977. 2 v. (846 p., [1] fold. leaf of plates).

Yi he quan jiao men yuan liu kao: 1 juan
Lao, Naixuan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 471-482.

Yi he tuan
Chien Po-tsan
Shanghai. Shen zhou guo guang she.

Yi he tuan. 1
Shanghai. Shen zhou guo guang she. 1953. 4, 2, 2, 2, 532 S., 4 Taf. 1 Kt.

Yi he tuan. 2
Shanghai. Shen zhou guo guang she. 1953. 1, 532 S.

Yi he tuan. 3
Shanghai. Shen zhou guo guang she. 1953. 1, 539 S.

Yi he tuan. 4
Shanghai. Shen zhou guo guang she. 1953. 2, 639 S.

Yi he tuan da ci dian
Liao, Yizhong
Beijing. Zhongguo she hui ke xue chu ban she. 1995. 3, 28, 505 p.

Yi he tuan dang an shi liao
Beijing. Zhong hua shu ju. 1979. 4, 46, 672 S.

Yi he tuan dang an shi liao
Taibei. Wen hai chu ban she. 1974. 1346 S.

Yihetuan dang'an shiliao xubian
Beijing. Zhonghua Shuju. 1990. Getr. Zählung.

Yi he tuan fan di dou zheng
[Beijing]. Ren min chu ban she. 1977. 145 p.

Yi he tuan gu shi
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1960. 314 S.

Yi he tuan shi bian qi jian dong nan hu bao yun dong zhi yan jiu
Lin, Shiming
Taibei. Taiwan shang wu yin shu guan. Minguo 69 [1980]. 1, 2, 159 p.

Yi he tuan yun dong
Chin Chia-jui
Shanghai. Shang hai ren min chubanshe. 1957. 2, 187 S.

Yi he tuan yun dong liu shi zhou nian ji nian lun wen ji
Beijing. Zhonghua shuju. 1961. 274 S.

Yi he tuan yun dong shi
Chen, Jie
Shanghai. Shanghai shu dian. 1996. 5, 139, 2 p.

Yi he tuan yun dong shi
Chen, Jie
Taibei. Wen hai chu ban she. [1971].

Yi he tuan yun dong shi
Liao, Yizhong
Beijing. Renmin chubanshe. 1981. 2, 6, 512 S.

Yi he tuan yun dong shi lun cong
Beijing. San lian shu dian. 1956. 135 S.

Yi he tuan yun dong shi lun wen xuan
Beijing. Zhong hua shu ju. 1984. 2, 2, 592 S.

Yihetuan yundongshi taolun wenji
Jinan. Qilu Shushe. 1982. 2, 2, 608 S.

Yihetuan yundongshi yanjiu
Lu, Yao ; Cheng, Xiao
Jinan. Qilu Shushe. 1988. 7, 428 S.
ISBN 7533300351

Yihetuan-yundong-yu-jindai-Zhongguo-shehui
Chengdu. Sichuansheng Shehui Kexueyuan Chubanshe. 1987. 668 S.
ISBN 780524037X

Yi he tuan yun dong yu Zhongguo Jidu zong jiao
Lazzarotto, Angelo S
Taibei Xian Xinzhuang Shi. Fu ren da xue chu ban she. Minguo 93 [2004]. xxvii, 579, xiv p., 8 p. of plates.

Yihetuan Zhanzheng de qiyuan
Xiang, Lanxin
Shanghai. Huadong Shifan Daxue Chubanshe. 2003. Getr. Zählung.
ISBN 7561736177

Yi he xiang: [2 juan
Shen, Junmo
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1986. 2 v.

Yihe yuan: Summer Palace
Lan, Peijin ; Yao, Tianxin
Beijing. Wai wen chu ban she. 1997. [70] p.

Yihe Yuan: Summer Palace
Liu, Lian ; Wenxiong, Hong
Beijing. Xue yuan chu ban she. 2007. 1 Ansicht.
ISBN 7507729192

Yi he yuan chang lang cai hua gu shi jing xuan: Long corridor paintings at Summer Palace
Beijing. Zhongguo wai wen chu ban she. 1996. 143 p.

Yi he yuan chang lang hua gu shi ji
Xin, Wensheng
Beijing. Zhongguo lü you chu ban she. 1983 ((1985 Printing). 8, 358 p.

Yi he yuan ying lian juan ke qian shi
Jun, Cheng ; Cheng, Gang
[Peking]. Beijing ri bao chu ban she. 1985. 8, 9, 187 p.

Yiḥûf bi-meqôm qôdeš Sive Discalceatio Religiosa In Loco Sacra: Ad Exod. III, 5. Et Ios. V, 15
Carpzov, Johann Gottlob ; Bartsch, Augustin Gotthelf
Francofurti Et Lipsiae. 1748. S. 769 - 792.

Yi Hŭi-ho chasŏjŏn, tonghaeng: konan kwa yŏnggwang ŭi hoejŏn mudae
Lee, Hee-Ho
Sŏul. Ungjin Chisik Hausŭ. 2008. 394 S.
ISBN 9788901089928

Yi Hŭi-su kyosu ŭi segye munhwa kihaeng: natsŏn munhwa sok ŭi iksukhan sam
Yi, Hŭi-su
Sŏul. Ilbit. 1999. 319 S.
ISBN 8985893475

Yi Ho-ch'ŏl yŏnjak changp'yŏn sosŏl
Sŏul. Saemi.

Yi Hong-jik paksa hoegap kinyŏm Han'guk sahak nonch'ong
Yi, Hong-jik
Sŏul. Sin'gu Munhwasa. 1969. XI, 754 S.

Die Yihotuan-Bewegung von 1900: Zsgest. vom Kollektiv f. d."Serie d. Geschichte d. modernen China"
Peking. Verl. für Fremdsprach. Literatur. 1978. 136 S.

Die Yihotuan-Bewegung von 1900 [I-ho-t'uan yün tung, dt.] Zsgest
1978.

The Yi Ho Tuan Movement of 1900
Beijing. Foreign Languages Press. 1976. 133 S.

Yi hou qian lun: [2 juan, bu yi 1 juan]
Xia, Yun
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 495-531.

Yi hu: 6 juan
Yang, Lurong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 697-.

Yi hu: [6 juan]
Yang, Lurong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 249-287.

Yi hua: [2 juan]
Jiao, Xun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 557-583.

Yi huan bei chang ji: shi lüe fu ji
Cao, Sheng
1993. p. 580-600.

Yihuang Xian zhi
Zha, Long'a
[S.l.]. 1879. 2 ce, 32 juan.

Yi huang xing
Tien Fu-lung
Changsha. Yue lu shu she chu ban fa xing. 1996. 4, 4, 406: Ill.
ISBN 7805206880

Yi hui: 8 juan, shou 1 juan
Zou, Depu
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi hun yi cuo ci yu bian xi
Hu, Shuangbao
Beijing Shi. Beijing da xue chu ban she. 2002. 7, 4, 389 p.

Yi huo: 10 juan
Xu, Zaihan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-433.

Yi Hwang; Yi i: Chŏng Yag-yong
Chŏng, Chong-pok
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Taeyang sŏchŏk. 1972. 560 p.

Yi Hwnag
Sŏng, Nak-hun
Sŏul Tʻŭkpyŏl-si. Tonghwa chʻulpʻan kongsa. 1972. 543 p.

Yi Hyŏn-sang p'yŏngjŏn
An, Chae-sŏng
Sŏul. Silch'ŏn Munhaksa. 2009. 606 S.
ISBN 9788939205840