Yi jing zhe xue di yu zhou yu ren sheng
Zeng, Chunhai
Taibei Shi. Wen jin chu ban she. 1997. 6, 4, 316 p.

Yi jing zhong lun: [shang xia juan]
Zhang, Ying
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 581-637.

Yi jing zhong shuo: 44 juan (yuan que juan 28, 29, 32-35)
Lu, Han
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 106-691.

Yi jing zhuan zhuan
Lin, Hanshi
Taibei Shi. Wen shi zhe chu ban she. min guo 83 [1994]. 4, 6, 557 p.

Yi jing zhu shu da juan he zuan
Zhang, Pu
[Taibei]. Cheng wen chu ban she. [Minguo 65 i.e. 1976]. 68 juan, 8 v. (3280 p.).

Yijing-zhuyi
Wang, Ji
Beijing. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe. 1990. 3, 279 p.
ISBN 7500404204

Yi jin jing: 2 juan
Damo
[S.l. s.n. 1874]. 2, 2, 90 S.

Yi-Jin-Jing: Gesundsein lernen - Stärke entwickeln ; ein Übungsweg für uns im Westen ; [mit Übungskarten für die Praxis]
Sibler, Hans-Peter
Freiburg im Breisgau. Bauer. 1994. 173 S.
ISBN 3762604746

Yi jin jing
Beijing. Ren min ti yu chubanshe. 1977. 25 S.

Yi jin jing tu shuo =: Yi jin jing tu
Shanghai. Tong wen tu shu guan. [s.a.].

Yi jin jing wai jing tu shuo: fu ba duan jin tu
Shanghai. Tong wen shu ju. [s.a.].

Yi jin xing: Zhongguo fu shi shi xiang guan zhi yan jiu = The history of Chinese textiles, costumes, and accessories
Lin, Shuxin
[Taipei]. Guo li li shi bo wu guan. Min guo 84 [1995]. 196 p.

Yijin xisui jing
Zhou, Renfeng
Tianjin. Tianjin daxue chubanshe. 1990. 216 S.
ISBN 7561800967

Yi jin yi fa: 1 juan
Jiang, Zhilan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 113-139.

Yi jin zhai ji: [8 juan, hou ji : 1 juan, sui bi : 1 juan]
Yongxing
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 131-229.

Yi jiu ba san nian duan pian xiao shuo xuan
Beijing. Ren min wen xue chubanshe. 1984. 2, 604 S.

Yi jiu ba si nian duan pian xiao shuo xuan
Xiao, Desheng ; Yan, Gang ; Fu, Huo ; Xie, Mingqing
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1985. 2, 2, 756 S.

Yi jiu ba wu dai wan xiao shuo xuan
Sung Tse-lai
Taibei. Qian wei chubanshe. 1986. 348 S.

Yi jiu er wu nian zhi yi jiu er ji nian di Zhongguo da ge ming shi
Hua, Gang
Shanghai. Shanghai shu dian. 1991. 5, 10, 561 p.

Yi jiu liu san nian yue li
Beijing. Guoji shudian. [1962]. 1 Leporello.

Yi jiu liu si nian jing ju xian dai xi guan mo yan chu chang xuan ji
Beijing. Yin yue chubanshe. 1965. III, 105 S.

Yi jiu qi ba nian Taiwan xiao shuo xuan
Taibei Shi. Wen hua chu ban she. Minguo 68 [1979]. 8, 2, 324 p.

Yi jiu qi jiu yi jiu ba ling zhong pian xiao shuo xuan
Beijing. Ren min wen xue chubanshe.

Yi jiu qi san nian quan guo guan xin bing zuo tan hui zi liao xuan bian: (zhai yao)
Beijing. Ren min wei sheng chu ban she. 1974. 20, 410 S.

Yi jiu san ling nian dai de Zhong guo
Bei jing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2006.
ISBN 7802302137

Yi jiu san ling niandai Taiwan xiangtu wenxue lunzhan ziliao huibian
Nakajima, Toshirō
Gaoxiong. Chunhui Chubanshe. 2003. 10, 525 S.
ISBN 9867915194

Yi jiu san san nian shi jie jing ji yu guo ji zheng zhi
[S.l.]. She hui ke xue yan jiu hui. [1934]. 12-468 p.

Yi jiu si jiu nian hou zhong guo nong cun zhi du bian ge shi
Zhang, Yongdong
Taibei. Zi you wen hua ban she. 2008. 436 S.
ISBN 9789868380745

Yi jiu si jiu nian yi hou Zhang Junmai yan lun ji
Zhang, Junmai
Taibei Xian Banqiao Shi. Dao xiang chu ban she. Minguo 78 [1989]. 5 v.

Yi jiu si jiu nian yi lai Taiwan di qu "Shuo wen" lun zhu zhuan ti yan jiu
Cai, Xinfa
Taibei Shi. Wen jin chu ban she you xian gong si. 2005. 2, 2, 260 p.

Yi jiu si jiu qian Chaozhou zong zu cun luo she qu di yan jiu
Shanghai. Shanghai gu ji ban. 1995. 1 v.

Yi jiu si yi nian Meiguo yuan dong wai jiao guan xi wen jian
Taibei. Lian he bao she. Min guo 51 [1962]. 2, 414, [3] p.

Yi jiu wu ba nian Taihai weiji qijian Meiguo dui Hua zhengce
Lin, Zhengyi
Minguo 71 [1982]. 4, 2, 248 S.

Yi jiu wu er nian di zhong gong da bao zheng =: The great tyranny of che chinese communists in 1952
Chen, Quan
Xianggang. ?? lian chu ban she. 1957. 121 S.

Yi jiu wu er nian Zhuang zu yu wen gong zuo bao gao
Yuan, Jiahua
Shanghai. Zhongguo ke xue yuan. 1953. 62 p.

Yi jiu wu ling nian Zhongguo jingji lunwenxuan
Beijing. Shenghuo Dushu Xinzhi Sanlian Shudian.

Yi jiu wu liu nian dao yi jiu liu qi nian quan guo nong ye fa zhan gang yao
Beijing. Ren min chubanshe. 1956. 38 S.

Yi jiu wu san nian quan guo guo hua zhan lan hui ji nian hua ji
Beijing. Ren min mei shu chubanshe. 1955. 55 S.

Yi jiu wu san nian zhong guo jing ji lun wen xuan
Beijing. Cai zheng jing ji chubanshe.

Yi jiu wu si nian guo jia yu suan
Beijing. Cai zheng jing ji chubanshe. 1954. 94 S.

Yi jiu yi qi nian ding si Qing di fu pi shi liao hui ji
Xianggang. Da dong tu shu gong si. 1977. 224 p., [3] leaves of plates.

Yi jiu yi yiyi jiu ba si Ying yin shan ben shu xu ba ji lu
Beijing. Zhonghua shu ju. 1995. 2, 30, 824 p.

Yi ji zhi
Duan, Chengshi
[S.l.]. 1911.

Yijo chŏnhu poksik yŏn'gu
Kim, Tong-uk
Sŏul. Han'guk Yŏn'guwŏn. 1963. 240 S.

Yijo ch'ohyŏp myŏnghyŏn chipsŏn
Sŏul. Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Taedong Munhwa Yŏn'guwŏn. Tan'gi 4292 nyŏn [1959]. 30, 8, 813 S.

Yijo chŏnʼgi taeil muyŏk yŏnʼgu
Kim, Pyŏng-ha
Sŏul Tʻŭpyʻŏlsi. Hanʼguk Yŏnʼguwon. 1969. 203 p.

Yijo chʻoyŏp myŏnghyŏnjip sŏn
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Tanʼgi 4292 [1959]. 30, 8, 813 p.

Yijo Hanmun sosŏlsŏn
Yi, Ka-wŏn
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Munjung sŏkwan. [Tanʼgi 4294] 1961. 514 p., [1] p. of plates.

Yijo hanmun t'anp'yonjip
Yi, U-sǒng ; Pak, Yong-taek
Soul. Ilchogak.

Yijo hugi ŭi sahoe wa sasang
Han, U-gǔn
Sŏul. Ŭlyu Munhwasa. 1961. 11, 393, 8 S.

Yijo hugi sanggongŏpsa yŏn'gu
Yu, Wǒn-dong
Sŏul. Han'guk Yŏn'guwŏn. 1968. 257 S.

Yijo hugi sugongŏp e kwanhan yŏnʼgu
Song, Chʻan-sik
Sŏul tʻŭkpyŏ. Sŏul Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1973. 178 p.

Yijo hugi ŭi sahoe wa sasang
Han, U-gŭn
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Ŭryu Munhwasa. 1961. 11, 303, 8 p.

Yijo kasa chŏngsŏn
Yi, Sang-bo
Sŏul. Chŏngŏnsa. 1965. 321 S.

Yijo kŭnse ŭi kyoyuk =: The education in the Yi Dynasty
Chu, Yŏng-ha
Sŏul. Sudo Yŏja Sabŏm Taehakkyo Ch'ulp'anbu. 1961. 119 S.

Yijo kŏnʼguk ŭi yŏnʼgu: Yijo ŭi kŏnʼguk kwa chŏnje kaehyŏk munje
Yi, Sang-baek
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Ŭryu Munhwasa. [Tanʻgi 4287] 1954. 6, 240 p.

Yijo Kugŏsa yŏn'gu
Yu, Ch'ang-don
Sŏul. Sŏnmyŏng Munhwasa.

Yijo mokkong kagu ŭi mi
Pae, Man-sil
[Sŏul]. Posŏng Munhwasa. 1980. ix, 276, [51] p.

Yijo munhwa wa sŏul
Chʻoe, Sun-u
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Hakwŏnsa. [Tanʻgi 4294] 1961. 180 p.

Yijoŏ sajŏn
Yu, Chʻang-don
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Yŏnse Taehakkyo Chʻulpʻanbu. 1964. 830 p.

Yijo poksik togam
Yi, Pʻal-chʻan
Tongpʻyŏngyang. Chosŏn Munhak Yesul Chʻong Tongmaeng Chʻulpʻansa. 1962. [15] p., 93 leaves of plates.

Yijo pulgyo
Ko, Kyo-hyong
Soul. Kukhak chalchowon. 1980. 1062 S.

Yijoŏ sajŏn
Yu, Ch'ang-don
Sŏul. Yŏnse Taehakkyo Ch'ulp'anbu. 1964. 830 S.

Yijo sidae ŭi kayo yŏn'gu: t'ŭkhi ch'ojunggi ŭi hyŏngsik ŭl churo
Kim, Sa-Yŏp
Sŏul. Taeyang Ch'ulp'ansa. 1956. 622 S.

Yijo sidae sosŏllon: naeyongjŏk koch'al ŭl chungsim ŭro hayŏ
Kim, Ki-Dong
[s.l.]. Chŏngyŏnsa. 1959. 608 S.

Yijo sidae sosor-ui yon'gu
Kim, Ki-Dong
Soul. Songmun'gak. 1988. 375 S.

Yijo sidae sǒsasi
Im, Hyǒng-t'aek
Sǒul. Ch'angjak kwa pip'yǒng sa.

Yijo sidae ŭi kayo yŏnʼgu: tʻŭtkʻi chʻo chunggi ŭi hyŏngsik ŭl churo
Kim, Sa-yŏp
Sŏul tʻŭkpyŏlsi. Hakwŏnsa. 1962. 622 p.

Yijo sidae ŭi yŏkhak chŏngchʻaek kwa yŏkhakcha
Kang, Sin-hang
Sŏul. Tʻap chʻulpʻansa. 1978. 114 p.

Yijo sillok
Tōkyō. Gakushūin Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūsho. 1955. 814, 6, 3 S.

Yijo sillok pullyujip, Che i jip Kwanche 1
[Pyongyang],Kwahakwŏn chʻulpʻansa. 1962. 2, 6, 745, 41 p.

Yijo sillok pullyujip, che-il chip, chŏngchʻaek 1
[Pyongyang]. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Kwahagwŏn Chʼulpʻansa. 1960. 660, 60 p.

Yijo sillok pullyujip, Che sam jip pŏpje 1
[Pyongyang]. Kwahakwŏn chʻulpʻansa. 1961. 2, 4, 917, 26 p.

Yijo ŭi minhwa: Kujo rosŏ ŭi hoehwa
Yi, U-hwan
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi. Yŏrhwadang. 1982. 48 p., [46] p. of plates.

Yijo yŏsŏng yŏn'gu
Kim, Og-yŏl
[Sŏul]. Sungmyŏng Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu. 1976. 413 S.

Yi jue liao za ji: 2 juan
Zhu, Yi
[China. s.n.]. Tongzhi 11 [1872]. 2 v.

Yi jue liao za ji: [shang xia juan]
Zhu, Yi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 431-500.

Yi jue liao za ji
Zhu, Yi
Shanghai. Zhongguo tu shu gong si. Minguo 3 [1914]. 1 v.

Yi jue liao za ji
Zhu, Yi
Taibei. Xin xing shu ju. [1960]. 2 juan, S. 541-568.

Yi ju hua hai kuo tian kong: cong ming ying dui guan jian shi ke 12 fa ze
Berckhan, Barbara
Taibei Shi. Ru he chu ban she you xian gong si. 2001. 258 p.
ISBN 9576076668

Yi-ju-hua-hai-kuo-tiankong: congming-yingdui-guanjian-shike-12-faze
Berckhan, Barbara
Beijing. Jingji Ribao Chubanshe. 2002. 4, 161 S.
ISBN 7801801083

Yi jun ji lüe
Peng, Xun ; Luo, Yuanfu
1993. p. 630-657.

Yi jun ji lue: bu fen juan
Peng, Xun
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 205-244.

Yijun Xian zhi
Zha, Lin
[S.l.]. 1732.

Yi jun xian zhi: Shen xi
Taibei. Tai wan xue sheng shu ju. 1968. 2, 144 S.

Yi Junzuo xuan ji
Yi, Junzuo
Xianggang. Xianggang wen xue yan jiu she. [1978?]. 3, 155 p.

Yi Junzuo zi xuan ji
Yi, Junzuo
Taibei. Li ming wen hua shi ye gong si. Minguo 65 [1975]. 262 p., [2] leaves of plates.

Yi ju zhi: 8 juan
Lu, Tingcan
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 248-406.

Yi ju zhi: [8 juan]
Lu, Tingcan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 373-530.