Yi li hui shuo: [17 juan]
Jiao, Yishu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-193.

Yili jiao she de E fang wen jian
Zhomini, Alekṣandr Genrikhovich
[Nan'gang]. Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo. Minguo 55 [1966]. 7, 5, 106 p.

Yi li ji bian. [part 1]: [juan shou, 40 juan]
Sheng, Shizuo
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 1 v.

Yi li jie jie: [17 juan] ; Du yi li : [1 juan]
Hao, Jing ; Hao, Jing
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 545-799.

Yi li jie jie: 17 juan ; Du yi li 1 juan
Hao, Jing
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 344-596.

Yi li jie lue: 17 juan, tu 3 juan
Zhu, Shi
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. 2 v.

Yi li ji lue
Pang, Dakun
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. [1995]. p. 571-606.

Yi li jing yi: [bu fen juan, bu bian 1 juan]
Huang, Gan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 341-406.

Yi li jing yi
[S.l.]. 1807. 2 ce, 1 ben.

Yi li jing zhuan nei bian: 23 juan, wai bian 5 juan, shou 1 juan
Jiang, Zhaoxi
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-531.

Yi li jing zhuan nei bian: [23 juan, wai bian 5 juan, shou 1 juan]
Jiang, Zhaoxi ; Jiang, Zhaoxi
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 167-695.

Yi li jing zhuan tong jie. [part 1]: [37 juan]
Zhu, Xi ; Huang, Gan ; Yang, Fu
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 1 v.

Yi li jing zhu shu zheng e: [17 juan]
Jin, Rizhui
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 419-550.

Yi li jing zhu yi yu: [2 juan]
Zhu, Junsheng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-31.

Yi li ji shi: [30 juan]
Li, Rugui
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 31-519.

Yi li ji shuo: [17 juan]
Ao, Jigong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 33-633.

Yi li li ce: [17 juan]
Wei, Xiemeng
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 559-658.

Yi li Li ji: Ren sheng di fa du
Li, Xueying
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. 1997. 4, 2, 7, 190 p.

Yi lin
Cui, Zhuan
[S.l.]. 1445. 16 juan.

Yi lin: 5 juan
Ma, Zong
[Shanghai. Shang wu yin shu guan. 1929]. 2 v. (double leaves) in case.

Yi lin: [5 juan]
Ma, Zong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 197-272.

Yi lin: 16 juan
Zhu, Mouwei
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 214-319.

Yi lin: 5 juan
Yunzhong. Liao Zixian. Ming Jiajing ji chou [8 nian, 1529]. 2 v.

Yilin: daxing waiguo wenxue qikan = Translations : a magazine of foreign literature
Nanjing.

Yi lin. 1, Ch. 1-4
Ma, Zong
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi lin. 2, Ch. 5
Ma, Zong
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi lin chun qiu
Zhou, Anyi
Taibei Shi. Lian he bao she. Minguo 69 [1980]. 3, 3, 321 p.

Yi lin cong kao
Weng, Tongwen
Taibei. Lian jing chu ban shi ye gong si. Minguo 66 [1977]. 3, 4, 289 p., [12] leaves of plates.

Yi lin da guan shu mu: bu fen juan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. [1 v.].

Yi lin fa shan: [20 juan]
Yang, Shen
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 357-439.

Yi ling: 4 juan
Hao, Jing
Hubei. San yu cao tang. Guangxu 17 [1891]. 2 v.

Yi ling: 4 juan
Hao, Jing
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 411-486.

Yi ling
Hao, Jing
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 1, 84 p.

Yi lin gai cuo: [2 juan]
Wang, Qingren
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 361-400.

Yilin gaicuo
Wang, Qingren
Beijing. Zhongguo zhongyiyao chubanshe. 1997. 5, 64 S.
ISBN 7800893375

"Yi lin gai cuo" ping zhu
Wang, Qingren
[Beijing]. Ren min wei sheng chu ban she. 1976. 7, 164 S.

Yi ling dan
Zhou, Lüjing
1 ce, 4 juan.

Yi lin hui kao
Shen, Zinan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-380.

Yi lin hui kao cheng hao pian
Shen, Zinan
Taibei Shi. Taiwan xue sheng shu ju. Minguo 60 [1971]. 2, 382 p.

Yi lin kan fu
Xu, Ang
Nantong. Tao fen yin shua chang yin. 1954. 1 v. (double leaves).

Yi lin ming zhu cong kan: Yi zhou shuang ji
Pao Shih-ch'en
Beijing. Bei jing shi zhong guo shu dian. 1983. getr. Zählung.

Yi lin shang jing =: Jiao shi yi lin
Jiao, Yanshou
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962]. 2 ch.

Yi lin shi wen: [2 juan]
Ding, Yan ; Jiao, Yanshou
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 343-383.

Yi lin shi wen
Ding, Yan
[Guangzhou]. Guang ya shu ju. Guangxu 16 [1890]. 2 juan, [91] double leaves in case.

Yilin souya
Hu, Yueqiao
Beijing. Zhongguo zhongyiyao chubanshe. 1996. 2, 16, 1070 S.
ISBN 7800895548

Yi lin wu shi nian
Ma Jui-t'ing
Beijing. Shan xi ke xue ji shu chubanshe. 1986. 2, 2, 4, 179 S.

Yi lin xia jing. 1, ch. 1-3 =: Jiao shi yi lin
Jiao, Yanshou
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi lin xia jing. 2, ch. 4-5 =: Jiao shi yi lin
Jiao, Yanshou
[Taibei]. Yi wen yin shu guan. [1962].

Yi lin xu yu
Sha, Feng
Xianggang. Da guang chu ban she. 1973-. 5, 156 p.

Yi lin yuan yue shi ce: bu fen juan
Sheng, Rulin
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 161-236.

Yi lin yu yao
Ma, Zong
5 juan.

Yi Lin Zhao
Gan, Cui
Washington. Lao gai ji jin hui. 2009. 259 S.
ISBN 193155031X

Yi lin zhu: Jue ming zhu
Jiao, Yanshou
Shanghai. [Shang wu yin shu guan. 1929]. 16 ch., 16 ce.

Yi lin zhu: [16 juan]
Jiao, Yanshou
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Yi li pin li yi jie yan jiu
Xie, Deying
Taibei Shi. Wen shi zhe chu ban she. min guo 72 [1983]. 6, 478 p.

... Yili Programi Yatirim Projeleri
Ankara. DPT.

Yili ri ji
Hong, Liangji
Chengdu Shi. Sichuan min zu chu ban she. 2002. p. 534-541.

"Yi li, sang fu" kao lun
Ding, Ding
Beijing. She hui ke xue wen xian chu ban she. 2003. 3, 2, 2, 7, 9, 3, 3, 349.

Yi li shang: [2 juan]
Wan, Sida
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 253-293.

Yi li shi gong: [1 juan]
Li, Rugui
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 521-535.

Yi li shi gong zeng zhu: [1 juan]
Jiang, Yong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 883-898.

Yi li shi guan: [9 juan, shou 1 juan]
Hu, Kuangzhong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 301-418.

Yi li shi li: 1 juan
Jiang, Yong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 736-.

Yi li shi li: [1 juan]
Jiang, Yong
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 365-371.

Yi li shi sang li ji xi li yi jie yan jiu
Xu, Fuquan
Taibei. Hong shi chu ban she. min guo 68 [1979]. 7, 9, 484 p.

Yi li shi wu: [3 juan]
Zhang, Chun
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-29.

Yi li shi wu
Zhang, Chun
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 64 p.

Yi li shi zhu: [2 juan]
Ding, Yan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 237-261.

Yi li shu: [50 juan
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 23 [1934]. 8 v. (double leaves) in case.

Yi li shu zhu: [17 juan]
Li, Guangpo
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 295-756.

Yi li si jian: [8 juan]
Zheng, Zhen
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 263-344.

Yi lissafi: (littafin masu koyo)
Rimmer, E. M
Zaria. N.R.L.A.

Yi li tan ben: 13 juan
Yin, Jiaquan ; Zhang, Shouliang
Beijing. Beijing chu ban she. 2005. 1 v.
ISBN 7200060208

Yi li tong lun: [17 juan]
Yao, Jiheng
[Shanghai]. Shanghai gu ji chu ban she. 1995. 2 v.

Yi li tu: [17 juan]
Yang, Fu
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-339.

Yi li tu: cun 6 juan
Yang, Fu
[China]. Zhaowu Xie Zixiang. [n.d.]. 2 v.

Yi li tu: [6 juan]
Zhang, Huiyan
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Yi li xiao shu: [7 juan]
Shen, Tong
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 899-994.

Yi li xi yi: [17 juan]
Fang, Bao
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-288.

Yi li xi yi: 2 juan
Zang, Nianxuan
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. p. 179-308.

Yi li xue: [1 juan]
Wang, Pinzhen
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 551-557.

Yi li xun jie: [17 juan]
Wang, Shirang
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 1-363.

Yili yan yun lu
Chen, Chengzhi
Shanghai. Zhonghua jian guo chu ban she. Minguo 37 [1948]. 4, 100 p.

Yi li yao yi: [50 juan]
Wei, Liaoweng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 341-858.

Yi li yao yi
Wei, Liaoweng
[Taibei shi]. Guo li gu gong bo wu yuan. min guo 81 [1992]. 12 v. (double leaves) in 3 cases.

Yi li yi ce: [17 juan, xu lu 1 juan]
Kong, Guanglin
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 215-300.

Yi li yi du: 17 juan
Ma, Jiong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 1-124.

Yi li yi jing: [2 juan]
Wu, Cheng
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-31.

Yi li yi jing zhuan
Wu, Cheng ; Jiang, Yong
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 1, 31, 2, 9, 1 p.

Yili-yinde-fu-Zheng-zhu-ji-Jia-shu-yinshu-yinde =: Index to Yi Li and to the titles quoted in the commentaries
Taipei. Chinese Materials and Research Aids Service Center. 1966. XXVI, 84 S.

Yi li yin shi li qi yan jiu
Ji, Xiuzhu
Taibei Shi. Li ren shu ju. Minguo 94 [2005]. vii, 553, 32 p.

Yi li yi xue gou xuan
Lin, Lizhen
Taibei Shi. Da an chu ban she. 2004. v, iv, 242 p.

Yili-yizhu
Yang, Tianyu
Shanghai. Shanghai Guji Chubanshe. [2004]. 2, 507 S.
ISBN 7532537641

Yili you ji
Guo, Congyuan ; Song, Yanming
Wulumuqi Shi. Xinjiang ren min chu ban she. 1984. 201 p.

Yili-yu-liji-zhi-shehuixue-de-yanjiu
Li, Anzhai
Chengdu. Sichuan Renmin Chubanshe. 1990. IV, 221 S.
ISBN 722001113X

Yi li zhang ju: [17 juan]
Wu, Tinghua
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 289-487.

Yi li zheng yi: [40 juan]
Hu, Peihui ; Yang, Dayu
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Yili-zhengyi-jieyao
Yu, Yuanying
Taibei. Yok Publ. & Scholarship Foundation.

Yi li Zheng zhu ju dou: [17 juan]
Zhang, Erqi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 1-252.

Yi li zhi gui tu
Shi Xiangxia ; Chen, Xiyi ; Fan, Shixun ; Qian Changze
Haikou Shi. Hainan chu ban she. 2001. 342 p.

Yi li zhi gui tu
Shi, Shaoan
[S.l.]. [1771]. 3 ce in 1 tao.

Yi li zhi gui tu: [3 juan]
Shi, Xiangxia
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. 2 v.

Yi li zhi gui xu bian: [1 juan]
Shi, Xiangxia
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 175-305.

Yi li zhu shu: [17 juan]
Zheng, Xuan
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. 624 p.

Yi li zhu shu bu zheng
Taibei. ca. 1960.

Yi li zhu shu kao (yi)
Liu, Zhaoyou
Taibei Shi. Guo li bian yi guan. Minguo 92 [2003]. 8, 884 p.

Yi li zhu shu xiang jiao: [17 juan]
Lu, Wenchao
Shanghai. Shanghai gu ji chu ban she. [2002]. p. 487-645.

Yi li zhu zi suo yin: A Concordance to the Yili
Chen, Fangzheng ; Lau, D. C
Xianggang. Shang wu yin shu guan. 1994. [12], 31, 471 p.

Yilü ji: [9 juan]
He, Qin
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 625-719.

Yilki ati
Sayar, Abbas
1977.

Yillar boyunca değisen dünyamiz
Nabi, Yasar
1973.

Yillarin ardindan
Berkand, Muazzez Tahsin
1976.

Yillik
Ásilayazici, Hayati
1973.

Yillik
1960.

Yillik.- Boǧaziçi Üniversitesi halkbilimi yilliǧi
Saul, Mahir
1975.

Yillik imalat sanayi anketi: Annual survey of the manufacturing industry results
Ankara. Enst.

Yillik imalat sanayi istatistikleri: Annual manufacturing Industry Statistics
Ankara. Enst.

Yillik ticaret ve hizmet istatistikleri =: Annual statistics of trade and service
Ankara. Enst.

Yilü man ji: yi juan
He, Qin
Shijiazhuang Shi. Hebei jiao yu chu ban she. 1995. p. 513-536.

Yilmas, der Tapfere: Eine Ers. a.d. turkischen Bergen
Plate, Herbert
Gütersloh. Mohn. 1961. 222 S.

Yilmayan şeytan: The deathless devil
Atadeniz, Yilmaz ; Erok, Seçil ; Karan, Sertaç ; Mutlu, Mine ; Taş, Erol ; Tulgar, Kunt
[Straßburg]. Arte. 2011. 1 DVD-R.

Yilmaz Güney: liberare il cinema
Causo, Massimo
Nardò (Lecce). Besa. [ca. 2010]. 143 S., [8] Bl.
ISBN 9788849706932

Yilmaz Güney: sein Leben - seine Familie
Güney, Yılmaz ; Heijs, Jan
Hamburg. Buntbuch. 1983. 85 S.
ISBN 3886530558

Yilmaz Güney: mostra internaz. del nuovo cinema
Martini, Emanuela
Roma. di Giacomo. [1986]. 129 S.

Yilmaz Güney, sein Leben, seine Filme
Heijs, Jan
Hamburg. Buntbuch. 1983. 85 S.
ISBN 3886530558

Yi lou ji: 20 juan
Huang, Da
[Beijing]. Beijing chu ban she. [1997]. [1 v.].

Yi lü tong jie: 4 juan
Shen, Guangbang
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 258-442.

Yi lue: 3 juan
Lu, Menglong
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 452-546.

Yi Luo yuan yuan lu: [14 juan]
Zhu, Xi
Shanghai. Shang wu yin shu guan. Minguo 25 [1936]. 2 v. (143 p.).

Yi Luo yuan yuan lu: [14 juan]
Zhu, Xi
[Taipei]. Taiwan shang wu yin shu guan. [1983]. p. 411-527.

Yi luo yuan yuan lu
Zhu, Xi ; Jiang, Fan
Jinan Shi. Shandong you yi shu she. 1990. 742 p.
ISBN 7805512698

Yi luo yuan yuan lu xin zeng: fu xu lu
Zhu, Xi
Kyōto. Chūbun shuppansha. 1985.

Yi luo yuan yuan xu lu: 6 juan
Xie, Duo
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 370-436.

Yi luo yuan yuan xu lu: 20 juan
Zhang, Boxing
Jinan. Qi Lu shu she. 1997. p. 111-317.

Yi lu shi ji: 30 juan
Tang, Sizuo
Jinan. Qi Lu shu she chu ban she. 1997. p. 255-387.

Yi lu xun
Mao Tun
Beijing. Ren min wen xue chu ban she. 1956. 183 S.

Yi lü xiang si qing
Banhai louzhu
[Xianggang]. Cai xia tu shu chu ban gong si. n.d. 176 p.

Yilü xian sheng ji: 9 juan, fu lu 1 juan
He, Qin
[China]. Liaodong xun fu Cheng Wen. Ming Jiajing geng yin [9 nian, 1530]. 2 v.