Yiśrā'ēl: hôwe we-neṣaḥ
Hešel, Avrāhām Yehôšuaʿ
Yerûšālayim. has-Sifriyyā haṣ-Ṣiyyônît u.a. 1973 = 733 [jüd. Zeit]. 228 S.

Yiś'rā'ēl ... =: Israel
[Tel Aviv]. Maḥleqet ham-Medîdôt. 1971 ff. 26 Bl.

Yiśrā'ēl: mappat ḥalûqā admînisṭrāṭîvît
[Tel Aviv]. Agaf ham-Medîdôt. 1973. 1 Kt. auf 2 Bl.

Yiśrā'ēl: soil erosion
[Jerusalem]. Ministry of Agriculture Soil Conservation Service. 1957. 1 Kt.

Yiśrā'ēl: soil survey ; land use capabilities for dryland farming
[Jerusalem]. Ministry of Agriculture Soil Conservation Service. 1954. 1 Kt.

Yiś'rā'ēl <1:100000>
[Tel Aviv]. Maḥleqet ham-Medîdôt. 1971. 1 Kt.

Yiśrā'ēl <1:50000>
[Tel Aviv]. [Survey of Israel]. 1987-1995. 79 Bl.

Yiśrā'ēl - 40 haš-šānîm
Šaḥam, Dāwid
Tēl Āvîv. ʿAm ʿÔvēd. 1991. 503 S.
ISBN 965130717X

Yiśrā'ēl - 40 plûs: prôfîl pôlîṭî šel ha-ḥevrā hay-yiśre'ēlît baš-šānôt hat-tišʿîm
Baylîn, Yôsî
[Tēl Āvîv]. Yedîʿôt Aḥarônôt. 1994. XVIII, 211 S.
ISBN 9652481300

"Yiśrāʾēl ʿal ham-mappā": mappôt kevîšê Yiśrāʾēl 1:175,000 ; mappat Yiśrāʾēl ; mappôt kevîšê Yardēn we-Sînay ; mappôt reḥôvôt ʿārê Yiśrāʾēl 1:12,500
Zaqs, Elîʿezer
Tēl-Āvîv. ham-Merkāz le-Mîppûy Yiśrāʾēl. 1996. 256 S.

Yiśrā'ēl ba-"arāv: qôrôt hay-yehûdîm be-ḥimiyyar we-Ḥagaz me-Ḥûrban bêt šenî we"ad mas"ê-haṣ-ṣelāv
Hirschberg, Hayyim Zeʻev
Tel-Aviv. Mossad Bialik u.a. 1946. 345 S.

Yiśrā'ēl Bar-Yehûdā: îš bi-šelîḥût
Gôren, Yaʿaqov
[Ramat Ef'al] u.a. Yad Ṭabenqîn u.a. 1992. 360 S.
ISBN 9652820369

Yiśrā'ēl be-ʿîṣṣûmā šel milḥemet qiyyûm
Waynberger, Dāwid
Tēl-Āvîv. Rešāfîm. 1990. 160 S.

Yiśrā'ēl - biṭḥôn ham-medînā mûl šilṭôn ha-ḥôq: 1948 - 1991
Hôfnûng, Menaḥēm
Yerûšālayim. Nevô. 1991. 391 S.
ISBN 9654420007

Yiśrā'ēl bi-re'î haq-qārîqāṭûrā hā-ʿarvît: mivḥar qārîqāṭûrôt mē-ʿittôn'e Miṣrayim, Yardēn, Sûryā, Levānôn, Sāʿûdiyā, Sûdān , Mārôqô, Alǧîriyā, Lûv, ʿIrâq, medînôt ham-mifrāṣ, ʿarviyyê Pāleśtîn
Tēl-Āvîv. Gôlān. 1993. 189 S.

Yiśrā'ēl bi-teḥ"illat ham-mē'ā ha-21: ḥevrā, mišpāṭ,kalkālā we-tiqš"oret = Israel at the beginning of the 21st century
N"osēq, Hillēl
Tēl-Āv"iv. ham-Masl"ul hā-Aqādēm"i ham-Miḻālā le-M"inhāl u.a. 2002. 332 S.

Yiśrā'ēl bi-teqûfat ham-miqrâ: [historical essays] = Israel in Biblical times
Malāmāṭ, Avrāhām
Yerûšālayim. Môsad Byâlîq [u.a.]. 1983. 20, 336 S.

Yiśrā'ēl šel-lî
Bāvel, M
Yerûšālayim. Hôṣā'at ham-Meḥabbēr. 1992. 44 S.

Yiśrā'ēl Emioṭ bibliografie =: Israel Emiot bibliography
Jeshurin, Ephim H
Roṭšesṭer. 1963. S. 302 - 311.

Yiśrā'ēl šenātôn ham-memšālā
Yerûšālayim. Defûs ham-Memšālā.

Yiśrā'ēl Feinberg: kemfer far freiheiṭ un sotzialer gerechṭikeiṭ
Epstein, Melech ; Dubinsky, David
Nju-Jork. 1948. 122, 93 S.

Yiśrā'ēl, gê'ôgrafyā bat-zemannēnû: ʿim hêbbêṭîm li-qrât ham-mē'ā ha-21
Efrāt, Elîšāʿ
Tēl-Āvîv. Aḥî'ās̄af. 1993. 224 S.

Yiśrā'ēl ke-medînā yehûdît we-dēmôqrāṭît: Metāḥîm we-sîkkûyîm
Gāvîzôn, Rût
Yerûšālayim u. a. Meḵôn Wan Lîr. 2000. 167 S.

Yiśrā'ēl û-Levānôn: harṣā'ôt we-diyyûnîm be-yôm-ʿiyyûn šen-neʿeraḵ be-Ûnîversîṭat Tēl-Āvîv be-yôm 8 be-Iyyār 741, 12 be-Mây 19891
Tēl-Āvîv. Yad Dāwid Elʿāzār [u.a.]. 1981. 93 S.

Yiśrā'ēl Lichṭnšṭein gedenkbuch
Lichṭenšṭein, Yiśrā'ēl
Meksike. Šelomo Mendelson-Fond. 1967. 231 S.

Yiśrā'ēl liqrât šenôt hā-alpayîm: ḥevrā, pôlîṭîqā we-tarbût = Israel towards the year 2000
Lisaḳ, Mosheh
Yerûšālayim. Mâgnes u.a. 1996 = 756 [jüd. Zeit]. 443 S.
ISBN 9652239445

Yiśrā'ēl li-qrât ham-mē'ā ha-21: ḥāzôn w-îʿādîm
Hareven, Allûf
Yerûšālayim. Môsad Van Leer. 1984. 11, 223 S.
ISBN 9652710040

Yiśrā'ēl û-mišpāḥat hā-ʿammîm: medînat le'ôm yehûdît û-zeḵûyyôt hā-ādām
Yaʿaqovsôn, Aleksander
Yerûšālayim u.a. Šôqen. 2003. 476 S.
ISBN 9651905883

Yiśrā'ēl rabbātî
Šēm-Ûr, Ôrā ; Šēm-Ûr, Arî
Tēl-Āvîv. Nôgah. 1985. 96 S.

Yiśrā'ēl-Sûryā: sôf has-siḵsûḵ?!
Māʿôz, Moše
Ôr Yehûdā. Sifriyyat Maʿarv̂. 1996. 318 S.

Yiśrā'ēl, tôrā, Ṣiyyôn
Maimon, Yehudah Leyb
Yerûšālayim. Môsad hā-Rav Qûq. 1989. 372 S.

Yiśrā'ēl Tzinberg: zein lebn un werk ; biografie un eseien
Schulman, Elias
Pariz. Alwelṭlecher Jidišer Kulṭur-Kongres in Frankreich. 1971. 93 S.

Yiśrā'ēl we-arṣô bat-tôrā
Môrî'ēl, Yehûdā
Yerûšālayim. Alînēr. 1988 = [748 jüd. Zeit]. 212 S.

Yiśrā'ēl we-haš-šeṭāḥîm: li-qrât pitrôn
Tēl-Āvîv. ham-Merkāz le-Meḥqārîm Isṭrāṭēgiyyîm ʿA"Š Yāfe. 1989. 22 S.
ISBN 9652221589

Yiśrā'ēl we-hap-peṣāṣā
Cohen, Avner
Yerûšālēm u. a. Šôqen. 2000. 557 S.
ISBN 9651905131

Yiśrā'ēl we-haš-šûq hā-êrôpî ham-me'ûḥād 1992: hêbbēṭîm ʿisqiyyîm û-mišpāṭiyyîm be-dînê haq-qehillā û-môsedôtêhā ; kelālê misḥār, teḵnôlôgyā we-qinyān rûḥānî
Asyâ, Noʿomî
Rāmat haš-Šārôn. Nādîr Maḥševîm. 1990. 161 S.

Yiśra'el: pirqē 'etnôlôgiyya ; yedi"at hay-yam
Aešcoly-Weintraub, Aaron Z
Jerusalem. Yesôdôt. 1937. 252 S.

Yiśraʾel: ha-sod ṿe-ha-takhlit
Hirsh, Yitsḥaḳ
Bene-Beraḳ. Hirsh. 1989. 426 p.

Yiśraʾel ba-ḥazit ha-mifrats ha-Parsi: sipurah shel netsigut Yiśreʼelit be-Ḳaṭar
Revel, Sami ; Ṭal, Rāmî
Tel Aviv. Yediʿot Aḥaronot, Sifre Ḥemed. 2009. 255 S.
ISBN 9789654828321

Yiśraʾel ba-golah
Dinur, Ben-Tsiyon
Yerushalayim, Tel Aviv. "Devir".

Yiśraʾel beyn ha-zemanim un di ʾaḥarit ha-yamim: the ancient scriptures and the modern jew
Baron, David
London. Hebrew Christian Testimony to Israel. 1916. 67 S.

Yiśraʾel ṿe-ha-ʿaliyah mi-Tsefon Afriḳah 1948 - 1970
Lasḳier, Mikhael M
Ḳiryat Śede-Boḳer. Mekhon Ben-Guryon. 2006. 13, 618 S.
ISBN 9655100472

Yiśra'el, ḥevrā mithawwā: nîttuaḥ sôṣîôlôgî šel meqôrôt = Israel, a society in the making
Aizensh.tadṭ, Shemuel Noaḥ
Jerusalem. Magnes. 1972. 12, 728 S.

Yiśraʾelim Ameriḳanim: hagirah, ṭrans-leʾumiyut ṿe-zehut tefutsatit
Rebhun, Uzi ; Lev Ari, Lilakh
Jerusalem. Bialik Institute. 2011. 187 S.

Yiśraʾel le-an: 18 śiḥot ʿim ha-ishim she-meʿatsvim et pene ha-medinah
Ḥefets, Nir ; Blum, Gadi ; Ṭal, Rāmî
Tel-Aviv. Miśkal. 2008. 495 S.

Yiśraʾel neged Iran: milḥemet ha-tselalim
Hendel, Yoʿaz ; Kats, Yaʿaḳov
Or Yehuda. Kineret. 2011. 334 S.

Yiśra'el u-mašber has-ṣ'iwwîliza ṣya ham-ma"aravit
Livneh, Eliezer
Tel-Aviv. Schocken. 1972. 238 S.

Yir'ā we-ahavā: sîppûrîm û-mêmrôt ḥasîdiyyîm
Rappel, Yô'ēl ; Selaʿ, Ûrî
Tēl-Āvîv. Môdān. 1996. 250 S.

Yirdem - wir sind eine Familie: die Familie bei den Dagara ; Wandel und Beständigkeit
Mörath, Verena
1992. 92, g, VII Bl.

Yiśre'ēlî be-Dônyeṣq: yāmîm nôrā'îm be-Ûqrā'înā
Šāšar, Mîḵā'ēl
[Tēl-Āvîv]. Miśrad hab-Biṭṭāḥôn. 1992. 232 S.
ISBN 9650506268

Yi ren ti wei mei jie de dao jiao
Zheng, Zhiming
Jiayi Xian. Nan hua da xue zong jiao wen hua yan jiu zhong xin. Min guo 89 [2000]. 557 p.

Yi Ŭr-ho paksa chŏngnyŏn kinyŏm sirhak nonch'ong
Yi, Ǔr-ho
Kwangju. Chŏnnam Taehakkyo Ch'ulp'anbu. 1975. IV, 578 S.

Yiribana: an introduction to the Aboriginal and Torres Strait Islander Collection, the Art Gallery of New South Wales
Neale, Margo
Sydney. 1994. 143 S.
ISBN 073104164X

Yirmeyā han-nāvî'
Lazarus, Moritz ; Margolis, Yedide
Warša. Welṭ-Biblioṭek. 1911 = 671 [jüd. Zeit]. 96 S.

Yirmeyah: ʿim mavo u-ferush
Hoffman, Ya'îr
Tel Aviv [u.a.]. Am Oved Publ. [u.a.]. 2001. 13 S., S. 515 - 911.

Yirmi5April
Küçük İskender
İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 2001. 69 S.
ISBN 9753632711

Yirmibeş kuruşa Amerika
Tirali, Naim
Istanbul. Yazko. 1983. 97 S.

Yirmibes kuruşa Amerika
Tirali, Naim
İstanbul. Yazko. 1983. 96 S.

Yirmibeş Türk bestecisi =: Twenty five Turkish composers
İlyasoğlu, Evin
İstanbul. Pan. 1989. 176 S.
ISBN 9757652059

Yirmibeş yıl sonra Hasanoğlan köyü: karşılaştırmalı bir toplumbilimsel araştırma
Yasa, İbrahim
Ankara. Ankara Üniv. Basımevi. 1969. 381 S.

Yirmibeş yil sonra hasanoǧlu köyü
Yasa, İbrahim
1969.

Yirmibirinci yüzyılda dünya, Türkiye ve kamuoyu
Kongar, Emre
[İstanbul]. Simavi Yayınları. 1992. 236 S.

Üç yirmidört saat
Celal, Peride
1977.

Yirminci 20. asrın başlarında Islâm Dünyasi ve Japonya'da islâmiyet
Abdürreşid Ibrahim ; Paksu, Mehmed
Istanbul. Yeni Asya Yayınları.

Yirminci asırda islamiyet
Hüseyin Kâzım Kadri
İstanbul. Evkaf-ı Islâmiye Matbaası. 1923 = 1339 [islam. Zeit]. 260 S.

Yirminci asrın başlarında Islâm Dünyasi ve Japonya'da islâmiyet
Abdürreşid Ibrahim ; Paksu, Mehmed
Istanbul. Yeni Asya Yayınları. 1987.

Yirminci XX. yüzyılda Türklüğün tarih ve acun siyasasi üzerindeki etkileri
Bayur, Hikmet
Ankara. 1974. XIII, 396 S.

Yirminci yürzyil ve edebiyat
Demirtaş, Ceyhun
1979.

Yirminci yüzyılın başında Diyarbekir'de Kürt ulusçuluğu (1900-1920)
Malmîsanij
İstanbul. Vate yayınevi. 2010. 159 S.
ISBN 9789756278420

Yirminci yüzyıl başlarında Trabzon'da yaşam
Çapa, Mesut ; Çiçek, Rahmi
Trabzon. Serander. 2004. 296 S.
ISBN 9759758970

Yirminci yüzyıl raporu
Ülgüray, Metin
İstanbul. Sander Yayınları. 1975. 165 S.

Yirminci yüzyıl Türk edebiyatı
Ünlü, Mahir ; Özcan, Ömer
İstanbul. İnkılâp Kitabevi. 1987.

Yirminci yüzyıl ve edebiyat: (edebiyatbilim) ; denemeler
Ceyhun, Demirtaş
İstanbul. Gazete, Dergi, Kitap Basın ve Yayın. 1979. 167 S.

Yirminci yüzyil ve edebiyat: (edebiyatbilim) ; denemeler
Ceyhun, Demirtaş
Istanbul. Çağdaš Yayınları. 1978. 167 S.

Yirmi çocuklu bir adam: yahud futan zaman insana neler yapmaz
Mehmed Hilmi
Istanbul. [1881] = 1297. 37 S.

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa sefâretnâmesi
Mehmed Efendi ; Akyavaş, Beynun
Ankara. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 1993. XI, 155 S.
ISBN 9754560579

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
Rado, Şevket ; Toros, Taha
1970.

Yirmi sekiz kanun-ı evvel
Kuntay, Midhat Cemal
İstanbul. Matbaa-i Osmaniye. [1918] = 1334 m. 112 S.

Yirmisekiz Mehmed Celebi
Uçman, Abdullah
1977.

Yirmisekiz Mehmet Çelebi
Rado, Şevket
1970.

Yirmisekiz Mehmet Çelebiʾnin Fransa seyahatnamesi
Mehmed Efendi ; Rado, Şevket ; Toros, Taha
İstanbul. Hayat Tarih Mecmuası. 1970. 79 p.

Yirmi senelik Türk hukuk bibliyografyası: 1935 - 1954
Erciyeş, Rıdvan Bülent
İstanbul. Fakülteler Matbaası. 1956. 702 S.

Yirmi senelik Türk hukuk bibliyografyasi
Erciyeş, Rıdvan Bülent
İstanbul.

Yirmi senelik Türk hukuk bibliyografyasi, 1935-1954
Erciyes, Ridvan Bülent
1956.

Yirmiyah
Jeremias
Minkhen. American Joint Distribution Committee. 1948. S. 740-834.

Yirmyā han-nāvî'
Lazarus, Moritz ; Margolis, Yedide
Warša. Welṭ-Biblioṭek. 1911 = 671 [jüd. Zeit]. 96 S.

Yirmyahu: meʾoraʿot me-ḥaye ha-navi Yirmyahu
Ṭoḳer, M
Yerushalayim. Mosdot "Hifḳadti Shomrim". 1992 = 752 [jüd. Zeit]. 179 S.

Yiruma piano album
Yiruma
Los Angeles. Hanbooks.

Yi Ruo fen ji duan pian
Yi, Ruofen
Taibei Shi. Er ya chu ban she. Min guo 80 [1991]. 12, 4, 183 p.

Yi Ŏ-ryŏng taep'yo k'allŏm
Sŏul. Munhak Sasangsa.

Yir-Yoront lexicon: sketch and dictionary of an Australian language
Alpher, Barry
Berlin ; New York. Mouton de Gruyter. 1991. XII, 795 S.
ISBN 3110126826