Z więzienia na stolicę arcybiskupią: arcybiskup Antoni Baraniak 1904 - 1977
Zieliński, Zygmunt
Poznań. Wydawnictwo Poznańskie. 2010. 237 pages.
ISBN 9788371777790

Związki adeninowe krwi ludzkiej =: Adenine Compounds of human blood
Leyko, Wanda
Łódź. Państw. Wyd. Nauk. 1959. 93 S.

Związki akolineacji środkowej
Palej, Marian
Gliwice. 1965. 62 S.

Związki amfifilowe zawierające ugrupowanie fluoryzujące i ich zastosowanie w analizie chemicznej
Juskowiak, Bernard
Poznań. Wydawn. Naukowe UAM. 1995. 143 S.
ISBN 8323207038

Związki artystyczne Europy Środkowej z Toskanią w drugiej połowie XVI wieku w świetle wybranej korespondencji z Archivio di Stato we Florencji
Quirini-Popławska, Danuta
2007.

Związki artystyczne Jasnej Góry z Węgrami
Smulikowska, Ewa ; Rozanow, Zofia
1982.

Związki artystyczne Polski z Rzeszą Niemiecką w późnym średniowieczu: Kraków i Niemcy południowe
Labuda, Adam S
2007.

Związki artystyczne Sląska i Polski w XVIII wieku
Kalinowski, Konstanty
1981.

Związki centrum władzy z peryferiami w drugiej połowie XVIII wieku w świetle korespondencji między Warszawą a Kamieńcem Podolskim
Król, Renata
2003.

Związki Chojnic i Człuchowa na przestrzeni dziejów
Knopek, Jacek
Chojnice. Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania". 2008. 95, [1] s.
ISBN 9788387586881

Związki Chojnic i Człuchowa na przestrzeni dziejów: materiały z konferencji naukowej, 6-7 czerwca 2008 r
Człuchów. Muzeum Regionalne [u.a.]. 2009. 97 s.
ISBN 9788391281499

Związki czasownika z dopełnieniem w najstarszych zabytkach języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
Bartula, Czesław
Wrocław [u.a.]. Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1964. 135 S.

Związki duchowe Śląska z Krakowem na przełomie wieków XVIII i XIX
Ogrodziński, Wincenty
Katowice. Wydawn. Inst. Śląskiego. 1935. 49 S.

Związki długosza z Krakowem
Pieradzka, Krystyna
Kraków. Wyd. Literackie. 1975. 148 S.

Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia
Burda, Bogumiła
Zielona Góra. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Im. Tadeusza Kotarbińskiego. 1992. 165 S.
ISBN 8385693149

Związki frazeologiczne nazywające akt mowy: semantyka i składnia
Pajdzińska, Anna
Lublin. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanist. 1988. 155 S.
ISBN 8322702000

Związki frazeologiczne o identycznej lub podobnej budowie morfologicznej w języku słowackim i polskim
Rejakowa, Boźena
Wrocław [u.a.]. Ossolineum. 1986. 108 S.
ISBN 8304021714

Związki frazeologiczne współczesnego języka polskiego motywowane sytuacja walki (zbrojnej)
Połowniak-Wawrzonek, Dorota
Kielce. Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej. 2008. 177 S.
ISBN 9788371333675

Związki geometryczne XVII-wieczych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem
Pawlicki, Maciej
1973.

Związki gospodarcze Norwegii z Gdańskiem i Szczecinem w II połowie XIX wieku
Wiśniewska, Olga
Gdańsk. Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego. 2010. 302 p.
ISBN 9788373267312

Związki Górnego Śląska z Galicją na przełomie XIX i XX wieku
Kwiatek, Jolanta
Opole. Inst. Śla̧ski. 1994. 247 S.
ISBN 8371260016

Związki handlowe dóbr magnackich na prawobrzeżnej Ukrainie z Gdaǹskiem w XVIII wieku
Guldon, Zenon
Torún. Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika. 1966. 202 S.

Związki handlowe Śląska z rzecząpospolitą w XVII wieku: ze szczególnym uwzglȩdnieniem Wrocławia
Wolański, Marian S
Wrocław. Zaklad Narodowy Im. Ossolińskich. 1961. 339 S.

Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej polowie XVII wieku
Małecki, Jan M
1968.

Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku =: Les relations commerciales des villes polonaises avec Gdańsk au XVI. et durant la première moitié du XVII. siécle
Małecki, Jan M
Wrocław [usw.]. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1968. 272 S.

Związki handlowe Wrocławia z Polską do końca XVI wieku
Koczy, Leon
Katowice. Inst. Śląskiego. 1936. 34 S.

Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815 - 1914
Stanielewicz, Józef
Szczecin. Wydawn. Naukowe Uniw. Szczecińskiego. 1991. 222 S.

Związki historyczne Osieka, Skórcza i okolic
Kosecki, Alojzy
Skórcz. Towarzystwo Przyjaciół Skórcza i Ziemi Kociewskiej. 2010. 136 s., [16] k. tabl.
ISBN 8392251946

Związki indywidualnych gospodarstw rolnych z otoczeniem rynkowym i instytucjonalnym: (wyniki badań empirycznych)
Dietl, Jerzy ; Gregor, Bogdan
Łódź. Uniw. Łódzski. 1985. 286 S.
ISBN 8370161049

Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia: (1526 - 1620)
Gmiterek, Henryk
Lublin. 1989. 258 S.

Związki interdyscyplinarne w badaniach rusycystycznych: materiały konferencji naukowej (18 - 19 listopada 1993 r.)
Skrunda, Wiktor
Warszawa. 1994. 280 S.
ISBN 8390304503

Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich
Bednarczuk, Leszek
Warszawa. Slawistyczny Ośrodek Wydawn. 2007. 216 S.

Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej: Księga referatów wygłoszonych na sesji naukowej polsko-słowackiej w dniach 11-13 maja 1970 r
Bobrownicka, Maria
Wrocław. Ossolineum. 1972. 228 S.

Związki językowe północnej wielkopolski i krajny z kaszubszczyzną i językiem dolnołuzyckim
Zagórski, Zygmunt
Poznań. Uniwersytet Im. A. Mickiewcza. 1964. 32 S.

Związki językowe połowiecko-słowiańskie
Zajączkowski, Ananiasz
Wrocław. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. 1949. 74 S.

Związki Johanna Bernharda Fischera von Erlach ze Śląskiem w świetle źródeł
Wojtyła, Arkadiusz
2009.

Związki Józefa Lompy z nauką i kulturą polską oraz jego podręczniki szkolne i książki rolnicze
Treszel, Marian
1979.

Związki kompleksowe niklu(II), miedzi(II) i cynku(II) z metylowymi i fenylowymi pochodnymi glicyny w roztworach wodnych i wodno-metanolowych
Łomozik, Lechosław
Poznań. Wydawn. Nauk. Uniw. Im. A. Mickiewicza. 1984. 95 S.

Związki kompleksowe renu cztero- i pięciowartościowego
Jeżowska-Trzebiatowska, Boguslawa
1953.

Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Tadeusza Bigo
Błaś, Adam
Wrocław. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego. 1996. 200 S.
ISBN 8322914407

Związki krakowskich biskupów pomocniczych z katedrą na Wawelu w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (do połowy XVI wieku)
Prokop, Krzysztof Rafał
2006.

Związki króla Stanisława Augusta i uczonych z jego kręgu z Royal Society w Londynie =: Connections of King Stanislas Augustus and scientists from his environment with the Royal Society in London
Czerniakowska, Małgorzata
Gdańsk. Oddział Gdański Tow. Przyjaciół Książki [u.a.]. 2000. 32 S.
ISBN 8390045613

Związki kulturalne i literackie polsko-portugalskie w XVI - XIX wieku =: Relações culturais e literárias luso-polacas nos séc. XVI - XIX
Milewska, Elżbieta
Warszawa. Dział Dokumentacji i Informacji CESLA. 1991. 167 S.
ISBN 8390011611

Związki kulturalne Śląska z Polską w epoce Odrodzenia
Sadowska, Halina ; Szwejkowska, Helena
1953.

Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku: staropolscy studenci i podrożnicy w Sienie ; Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce
Chachaj, Marian
Lublin. Wydawn. Marii Curie-Skłodowskiej. 1998. 264 S.
ISBN 8322712251

Związki Śląska z całością ziem polskich w pradziejach
Kostrzewski, Józef
Katowice. 1961.

Związki Śląska z Wielkopolską na przełomie XIX i XX wieku
Targ, Alojzy
1967.

Związki Ślaska z całością ziem Polskich w pradziejach
Kostrzewski, Józef
Katowice. "Slask" Wyd. 1967. 68 S.

Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim
Gębka-Wolak, Małgorzata
Toruń. Wydawn Uniw. Mikołaja Kopernika. 2000. 160 S.
ISBN 8323112185

Związki Lubelszczyzny z Warszawą w XVIII - XIX wieku
Ćwik, Władysław
Warszawa u.a. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 112 S.
ISBN 8301090901

Związki małopolskiego malarstwa cechowego w latach 1420 - 1460 z malarstwem innych środowisk artystycznych w Europe
Gadomski, Jerzy
1978.

Związki metryki z językiem potocznym
Kuryłowicz, Jerzy
Lwów. Dr. Uniw. 1930. 16 S.

Związki międzygałęziowe produkcji rolnej
Waclawowicz, Stanislaw
1964.

Związki między glebami i zespołami roślinnymi w Wielkopolskim Parku Narodowyn
Borowiec, Saturnin
1973.

Związki między literaturami narodów słowiańskich w XIX i XX wieku
Kowalczyk, Witold
Lublin. Wydawn. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. 1999. 261 S.
ISBN 8322713940

Związki muzyka hiszpańską w "Lamentacjach" Wacława z Szamotuł
Cramer, Eugene Casjen
[S.l.]. 1979. S. 35 - 42.

Związki muzyki ze słowem: z zagadnień analizy muzycznej
Bristiger, Michał
Kraków. Polskie Wydawn. Muzyczne. 1986. 318 S.
ISBN 8322402627

Związki naturalne: Szkice literackie
Bereza, Henryk
Warszawa. Ludowa Spółdzielnia Wyd. 1978. 382 S.

Związki naturalne: szkice literackie
Bereza, Henryk
Warszawa. Lud Spółdz. Wyd. 1972. 309 S.

Związki niekonwencjonalne literatury i filozofii: (Mikołaj Gogol, Wasilij Rozanow) = Netradicionnye svjazi literatury i filosofii
Biełousowa, Wiera
Olsztyn. Wydawn. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. 1999. 197 S.
ISBN 8388343289

Związki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i języka =: Deutsch-polnische Beziehungen im Bereich der Kultur, Literatur und Sprache
Kolago, Lech
Warszawa. Uniw. Warszawski, Inst. Germanistyki. 1996. 346 S.
ISBN 8390486210

Związki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i języka =: Deutsch-polnische Beziehungen im Bereich der Kultur, Literatur und Sprache
Kolago, Lech
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1997. 315 S.

Związki niemiecko-polskie w kulturze i polityce =: Zur Frage der deutsch-polnischen Beziehungen in Kultur und Politik
Kaizer, Witold
Warszawa. Wydawn. Uniw. Warszawskiego. 1993. 278 S.
ISBN 8323098808

Związki operacyjne w polskiej sztuce wojennej
Polak, Andrzej
Warszawa. Nakł. Akademii Obrony Narodowej. 2007. 354 s.

Związki pokoleń
Gołębiowski, Bronisław
Warszawa. Kraj. Agencja Wyd. 1980. 263 S.

Związki Polski i Polaków z Afryką do roku 1945
Gola̧bek, Stefann
1978.

Związki Polski z Anglią od schyłku XIV do połowy XVII wieku: studium z dziejów polityki dynastycznej
Taźbierski, Zdzisław
Olsztyn. Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1994. 142 S.
ISBN 8385513280

Związki polsko-francuskie w architekturze 1 poł. XVIII w
Lepiarczyk, Józef
1981.

Związki polsko-włoskie w naukach prawnych: (1764 - 1795) ; z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce
Affek, Mariusz
Warszawa. Wydawn. IHN PAN. 1995. 204 S.
ISBN 8386062215

Związki pomiędzy pokrywą śnieżną a roślinnością na przykładzie grądów Białowieskiego Parku Narodowego =: The relationships between snow cover and vegetation on example of oak-linden-hornbeam communities in the Białowieża National Park
Żarnowiecki, Grzegorz
Warszawa. Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. 2008. 215 S.
ISBN 9788387954987

Związki Pomorza Zachodniego z Polską: [materiały konf.]
Pałkowski, Szymon
Koszalin. Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 1996. 287 S.
ISBN 8386123605

Związki Pomorza Zachodniego z Polską w latach 1370 - 1412
Fenrych, Wiktor
Poznań. Wydawn. Poznańskie. 1963. 132 S.

Związki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego
Woś, Tadeusz
Warszawa. Państwowe Wydawn. Naukowe. 1989. 193 S.
ISBN 8301094214

Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
Liszewska, Agnieszka
Łódź. Wydawn. Uniw. Łódzkiego. 2006. 128 S.
ISBN 8371719744

Związki przestrzenne miedzy migracjami stałymi i dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności =: Prostranstvennye svjazi meždu postojannymi i majatnikovymi migracijami. Faktory peremeščenij naselenija
Gawryszewski, Andrzej
Wrocław [u.a.]. Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akad. Nauk. 1974. 154 S.

Związki publiczno-prawnie w świetle ustawodawstwa polskiego
Bigo, Tadeusz
Warszawa. Kasa im. Mianowskiego. 1928. X, 226 S.

Związki rewolucjonistów Białorusi i Polski w latach 70 - 80 XIX wieku
Czerepica, Walery
Warszawa. Państw. Wydawn. Nauk. 1985. 158 S.
ISBN 8301052708

Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX wieku
Śliwowska, Wiktoria
1970.

Związki robotników polskich w byłej rejencji opolskiej w przededniu pierwszej wojny światowej
Figowa, Felicja
1966.

Związki rodziny Lelewelów z Warszawa
Zawadzki, Konrad
1988.

Związki rolnictwa z gospodarką narodową
Woś, Augustyn
Warszawa. Państwowe Wydawn. Rolnicze i Leśne. 1979. 322 S.
ISBN 830900074X

Związki socjologiii pedagogiki w badaniach radzieckich
Moroz, Kazimierz
1979.

Związki Słowaczyzny i Małopolski w dziedzinie rzeźby nagrobkowej z okresu renesansu i manieryzmu
Ross, Juliusz
1968.

Związki słowa i obrazu w malarstwie i rzeźbie amerykańskich hiperrealistów
Ignaczak, Magdalena ; Jasiński, Robert
1999.

Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej ; z okazji 70. urodzin autora wydał Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wróbel, Henryk ; Orłoś, Teresa Zofia
Kraków. Scriptum. 2004. 75 S.
ISBN 9788391981429

Związki teatru hiszpańskiego XVII wieku z malarstwem tej epoki
Karczewska-Markiewicz, Zofia
1968.

Związki Wańkowicza i Smokowskiego z petersburska Akademia Sztuk Pięknych po ich wyjeździe z Petersburga
Mytareva, Kira ; Mytariewa, Kira
1973.

Związki wód powierzchniowych i podziemnych w dolinie Warty w warunkach naturalnych oraz wymuszonych eksploatacją ujęć dla aglomeracji poznania =: Relations between the surface and underground waters of the Warta valley under natural conditions and under the impact of water intakes serving the Poznań agglomeration
Kostecki, Mariusz
Poznań. Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 2000. 128 S.
ISBN 837063270X

Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną: materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50. rocznicę śmierci Wincentego Witosa ; sesję zorganizowały: Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie
Durlej, Stanisław
Kielce. Ludowe Tow. Naukowo-Kulturalne, Oddz. 1997. 84 S.
ISBN 8390419475

Związki Wojskowych Polaków w Rosji: 1917 - 1918
Miodowski, Adam
Białystok. Inst. Historii Uniw. 2004. 203 S.
ISBN 838846342X

Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historycznoprawne
Krasowski, Krzysztof
Warszawa u.a. Państw. Wydawn. Nauk. 1988. 354 S.
ISBN 8301083263

Związki Zagłębia Dabrowskiego z Górnym Ślaskiem
Katowice. Slaski Inst.Naukowy.

Związki Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem: Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. Pod red. Henryka Rechowicza
Rechowicz, Henryk
Katowice. Śląski Inst. Naukowy. 1972 -.

Związki Zagłębia Dąbrowskiego z Górnym Śląskiem w świetle badań archeologicznych
Jamka, Rudolf ; Grodzińska, Bożena
Katowice. Slaski Inst.Naukowy. 1972. 191 S.

Związki zaopatrzeniowe przedsiębiorstw budowlanych i przemysłowych
Różański, Jerzy
Łódź. 1984. 96 S.

Związki zawodowe: orzecznictwo ; stan prawny na dzień 10.04.1996
Stelina, Jakub
Gdańsk. LEX. 1996. 102 S.
ISBN 8371590350

Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ "Solidarność"
Mosiński, Jan
Kalisz. Wyd. Edytor. 2004. 133 S.

Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914)
Karwacki, Władysław Lech
Łódź. Wyd. Łódzkie. 1972. V, 578 S.

Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi <do roku 1914)
Karwacki, Władysław Lech
1972.

Związki zawodowe na rozdrożu
Gardawski, Juliusz
Warszawa. Inst. Spraw Publicznych. 2001. 335 S.
ISBN 8388594311

Związki zawodowe od konfrontacji do kooperacji: konferencja zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia Szkoły Głównej Handlwej
Czarzasty, Jan
Warszawa. Vizja Press & IT [u.a.]. 2006. 152 S.
ISBN 8360283524

Związki zawodowe robotników polskich w Krolestwie Pruskim (1889 - 1918)
Chełmikowski, Marjan
Poznań. Fiszer i Majewski. 1925. VIII, 280 S.

Związki zawodowe w okresie przeobrażeń politycznych i gospodarczych
Warszawa. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 1998. 155 S.

Związki zawodowe w prawodawstwie polskim w latach 1980 - 1991
Wratny, Jerzy
Lublin. Red. Wydawn. Katolickiego Uniw. Lubelskiego. 1994. 106 S.
ISBN 8322803591

Związki zawodowe w przedsiębiorstwach przemysłowych: działacze i członkowie związków o swych organizacjach, gospodarce i polityce
Gardawski, Juliusz ; Gilejko, Leszek ; Żukowski, Tomasz
Warszawa. Fundacja Im. Friedricha Eberta. 1994. 185 S.
ISBN 8386088141

Związki zawodowe w RFN
Góralski, Witold M
Warszawa. Inst. Wydawn. Związków Zawodowych. 1982. 215 S.
ISBN 8320201330

Związki zawodowe w walce z faszyzmem, 1939 - 1945
Warszawa. 1969.

Związki z Bieczem św. Jadwigi Królowej
Ślawska, Gabriela
Biecz. Tow. Kulturalne Biecza i Regionu Im. Bpa M. Kromera. 2002. 135 S.
ISBN 8386744413

Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce: (1944 - 1989) ; uwarunkowania, przejawy, konsekwencje
Kahl, Edyta Joanna
Kraków. Impuls. 2008. 204 S.
ISBN 9788375870138

Związk Polaków w Niemczech
Hawranek, Franciszek ; Kaniok, Eugeniusz
1974.

Zwięzla encyklopedia konserwatyzmu: osobiste spojrzenie ; 200 najważniejszych idei, indywidualności, inspiracji i instytucji, które ukształtowały ruch konserwatywny
Miner, Brad
Poznań. Zysk i S-ka. 1999. 358 S.
ISBN 8371506791

Zwięzly zarys dziejów słowiańszczyzny
Batowski, Henryk
Kraków. Czytelnik. 1948. 198 S.,1 gef.Kt.

Zwięzły podręcznik historji literatury polskiej
Wojciechowski, Konstanty
Lwów. Malinowskie. 1930 ca. 222 S.

Z wiarą w zwycięstwo: oddział partyzancki "Wiarusy" 1947 - 1949
Golik, Dawid
Kraków. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010. 119, [1] s.
ISBN 9788393238019

Zwiastowanie - obraz z połowy XVII wieku z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze
Golonka, Jan
1924.

Zwiastun: dwutygodnik ewangelicki
Bielsko-Biała. Ośrodek Wydawn. Augustana.

Zwiastunowie nowej Polski: działalność rodziny Zamoyskich w Zakopnem
Borowik, Wanda
Zakopane. Wanda Borowik. 2003. 70 S.

Zwiastuny powszechnej radości: ruch budowy kościołów w diecezji wileńskiej w latach 1890 - 1914
Wilczewski, Waldemar F
Białystok. Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego. 1995. 111 S.
ISBN 8390428008

Z wiatrem i pod wiatr: opowiadania
Borowski, Jerzy
Warszawa [u.a.]. Garmond.

Z wiatrem i pod wiatr: opowiadania
Urbańczyk, Andrzej
Szczecin. Krajowa Agencja Wydawn. 1988. 238 S.
ISBN 8303020803

Z wiatrem pod wiatr
Ginter, Maria
Warszawa. Wydawn. Iskry. 1993. 271, [16] S.
ISBN 8320714273

Z wiatrem w twarz
Falkowski, Jan
Warszawa. Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej. 1990. 189, [24] S.
ISBN 8311078246

Zwiazek artystów polskich we Lwowie
Baranowicz, Zofia
1967.

Zwiazek Baltycki
Skrzypek, Andrzej ; Ratyńska, Barbara
1972.

Zwiazek bezimiennych
Baran, Władysław
Katowice. Wyd. Ślask. 1973. 322 S.

Zwia̧zek cnoty i fortuny zycia ludzkiego uła̧mnośá, niestatecznośá fortuny w punktach swoich zawieraia̧cy
Lubomirski, Stanisław Herakliusz ; Wojakowski, Jerzy
W Lublinie. w drukarni J.K.M. Collegium Soc. Jesu. 1 VII 1747. 1 Mikrofilm (33 Aufnahmen).

Zwia̧zek Mlodzieży Wiejskiej RP "Wici" w walce o postep i sprawiedliwość spoleczna
Golebiowski, Edward ; Jarecka, Stanislawa
1978.

Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Slasku w latach 1945-1970
Smolalski, Antoni
1976.